<< Ves enrere
  • Raquel Gálvez Balaguer

  • Directora de programes de fons europeus
  • Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • Nomenament: 02/08/2022
  • C/ De la Democràcia 77, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 4 - 46018 - València
  • galvez_raq@gva.es
Agenda mai-jun
29 30 31 1 2 3 4
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Els directors de programes de fons europeus poden cobrar com a màxim l'import anual establit per a un director general. D'aquest import anual el 12% s'abonarà com a retribució variable, vinculada a la consecució dels objectius establits per a la seua gestió

  • Sou i complements: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023
Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 23.458,29 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 6.212,63 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 68.323,64 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 4.671,00 €
Total: 4.671,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Jeep Renegade 18.000,00 €
Total: 18.000,00 €
Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 43.976,19 €
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO VALENCIA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DIRECTORA GERENTE 01/05/2016 28/08/2022 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sin Actividades del mandato inherentes al carlgo 29/08/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 24/11/2022

Actividades Influencia

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae