Fitxa alta direcció Fons UE

<< Ves enrere
 • Miguel Ángel Saliente Soler

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Director de programes de fons europeus
 • Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
 • Nomenament: 02/08/2022
 • C/ Palau,12 - 46003 - València
 • saliente_mig@gva.es
 • 963862233
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Els directors de programes de fons europeus poden cobrar com a màxim l'import anual establit per a un director general. D'aquest import anual el 12% s'abonarà com a retribució variable, vinculada a la consecució dels objectius establits per a la seua gestió

 • Sou i complements: 15.287,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec : 2.084,63 €
 • Retribució íntegra i: 17.371,91 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2022

Bienes

Presentada el 21/10/2022

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
EVO BANCO 1.524,88 €
CAIXABANK 124.211,89 €
Total: 125.736,77 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
CAIXABANK 4.714,06 €
CAIXABANK 5.069,18 €
CAIXABANK 28.247,20 €
Total: 38.030,44 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXABANK 8.649,93 €
Total: 8.649,93 €

Presentada el 19/10/2022 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 124.223,93 €
Total: 124.223,93 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
CAIXABANK 4.659,64 €
CAIXABANK 5.047,43 €
CAIXABANK 28.183,64 €
Total: 37.890,71 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXABANK 8.641,01 €
Total: 8.641,01 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 02/11/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,09 €
Rendiment del treball 48.840,27 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 19/10/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 41.364,53 €

Actividades

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 19/10/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A. CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL JEFE DE OBRA 01/08/2018 16/09/2022 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 19/10/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
SENSE ACTIVITATS INHERENTS AL CÀRREC 19/09/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Compatibilidades

Presentada el 28/11/2022

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/11/2022
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae