<< Ves enrere
 • Miguel Ángel Saliente Soler

 • Director de programes de fons europeus
 • Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
 • Nomenament: 02/08/2022
 • C/ Palau,12 - 46003 - València
 • saliente_mig@gva.es
 • 963862233
Agenda mai-jun
29 30 31 1 2 3 4
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Els directors de programes de fons europeus poden cobrar com a màxim l'import anual establit per a un director general. D'aquest import anual el 12% s'abonarà com a retribució variable, vinculada a la consecució dels objectius establits per a la seua gestió

 • Sou i complements: 15.287,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec i: 2.084,63 €

Complement personal que compensa la diferència retributiva que perceben aquelles persones que ocupen càrrecs per al nomenament dels quals siga requisit ser personal funcionari públic i les retribucions dels quals, exclosos els triennis, siguen inferiors a les que li corresponguen a un subdirector/a general o assimilat amb un grau de carrera professional quatre.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

 • Retribució íntegra i: 17.371,91 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2022
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
EVO BANCO 1.524,88 €
CAIXABANK 124.211,89 €
Total: 125.736,77 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
CAIXABANK 4.714,06 €
CAIXABANK 5.069,18 €
CAIXABANK 28.247,20 €
Total: 38.030,44 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXABANK 8.649,93 €
Total: 8.649,93 €
Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 41.364,53 €
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A. CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL JEFE DE OBRA 01/08/2018 16/09/2022 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
SENSE ACTIVITATS INHERENTS AL CÀRREC 19/09/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/11/2022

Actividades Influencia

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae