Fitxa alta direcció Fons UE

<< Ves enrere
 • Pilar Bort Camps

 • Directora de programes de fons europeus
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Nomenament: 02/08/2022
 • C/ Palau,12 - 46003 - València
 • bort_pilcama@gva.es
 • 961922 599
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Els directors de programes de fons europeus poden cobrar com a màxim l'import anual establit per a un director general. D'aquest import anual el 12% s'abonarà com a retribució variable, vinculada a la consecució dels objectius establits per a la seua gestió

 • Sou i complements: 16.336,41 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec : 2.227,69 €
 • Retribució íntegra i: 18.564,10 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2022

Bienes

Presentada el 26/10/2022

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Caixa Bank 27.623,06 €
CAIXA BANK 393,15 €
Total: 28.016,21 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 02/11/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 387,29 €
Rendiment del treball 43.443,41 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 0,92 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 19/10/2022
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 47,88 €
Rendiment del treball 22.149,00 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 0,29 €

Actividades

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 26/10/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
PricewaterhouseCoopers Auditores Auditoría Gerente 04/02/2014 04/09/2022 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 27/10/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
sense activitats del mandat inherents al càrrec 27/10/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Compatibilidades

Presentada el 02/11/2022

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 02/11/2022
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae