Fitxa alta direcció Fons UE

<< Ves enrere
  • Emilio Bayarri Roca

  • Director de programes de fons europeus
  • Nomenament: 14/03/2022
  • C/ Micer Mascó, 31 - 33. 46010. València
  • bayarri_emi@gva.es
  • 961924000
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Els directors de programes de fons europeus poden cobrar com a màxim l'import anual establit per a un director general. D'aquest import anual el 12% s'abonarà com a retribució variable, vinculada a la consecució dels objectius establits per a la seua gestió

  • Sou i complements: 40.466,34 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Complement personal d'alt càrrec : Retribució variable, vinculada als objectius, pendent d'aprovar.
  • Observacions: Retribucions del càrrec, des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2022

Bienes

Presentada el 28/04/2022

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.249,25 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 99.127,82 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING 14.884,29 €
ING 229,71 €
DEUTSCHE BANK, S.A.E. 1.823,67 €
DEUTSCHE BANK, S.A.E. 1.427,76 €
ING 1.959,00 €
DEUTSCHE BANK, S.A.E. 38.600,00 €
Total: 58.924,44 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
ACCIONES TELEFONICA 174 900,00 €
Total: 900,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Volvo S60 7.000,00 €
Seat Ibiza 600,00 €
Lambretta 500,00 €
Total: 8.100,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA 54.250,00 €
Total: 54.250,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
DEUTSCHE BANK, S.A.E. 15.000,00 €
DEUTSCHE BANK, S.A.E. 1.500,00 €
Total: 16.500,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
DEUTSCHE BANK, S.A.E. 26.600,00 €
Total: 26.600,00 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 03/11/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 61,12 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 40,12 €
Rendiment del treball 40.565,56 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 130,04 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -1,26 €
Rendiment de capital immobiliari -41,88 €
Rendiment del treball 28.131,57 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 2,44 €

Actividades

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 28/04/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
PRESTACION DESEMPLEO. EXTINCION PRESTACION DESEMPLEO. EXTINCION PRESTACION DESEMPLEO. EXTINCION 03/12/2021 30/03/2022 NO
SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA SA SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA Director de Estrategia y Desarrollo de Negocio 30/11/2021 02/12/2021 NO
SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA SA SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA Director de Estrategia y Desarrollo de Negocio 03/11/2021 29/11/2021 NO
PRESTACION DESEMPLEO. EXTINCION PRESTACION DESEMPLEO. EXTINCION PRESTACION DESEMPLEO. EXTINCION 03/03/2021 02/11/2021 NO
FERROCARRILS GENERALITAT VALENCIANA Transporte Interurbano De Pasajeros Por Ferrocarril Director Gerente 05/02/2021 02/03/2021 NO
FERROCARRILS GENERALITAT VALENCIANA Transporte Interurbano De Pasajeros Por Ferrocarril Director Gerente 17/02/2019 04/02/2021 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 30/06/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sense activitats del mandat inherents al càrrec 01/04/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Compatibilidades

Presentada el 11/07/2022

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 11/07/2022
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae