<< Ves enrere
  • Enrique Guijarro Silvestre

  • Director de programes de fons europeus
  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • Nomenament: 14/03/2022
  • C/ Misser Mascó, 31 - 33. 46010. València
  • guijarro_enr@gva.es
  • 961928596
Agenda mai-jun
29 30 31 1 2 3 4
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Els directors de programes de fons europeus poden cobrar com a màxim l'import anual establit per a un director general. D'aquest import anual el 12% s'abonarà com a retribució variable, vinculada a la consecució dels objectius establits per a la seua gestió

  • Sou i complements: 41.515,47 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Complement personal d'alt càrrec i: Retribució variable, vinculada als objectius, pendent d'aprovar.

Complement personal que compensa la diferència retributiva que perceben aquelles persones que ocupen càrrecs per al nomenament dels quals siga requisit ser personal funcionari públic i les retribucions dels quals, exclosos els triennis, siguen inferiors a les que li corresponguen a un subdirector/a general o assimilat amb un grau de carrera professional quatre.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

  • Observacions: Retribucions del càrrec, des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2022
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 12.330,20 €
ING 862,28 €
RENAULT BANK 60.000,00 €
Total: 73.192,48 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Coche Volkswagen 12.000,00 €
Total: 12.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
INDEXA CAPITAL-INVERSIS 36.641,47 €
Total: 36.641,47 €
Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 46.281,49 €
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA FUNCIONARIO INTERINO 16/04/2018 20/03/2022 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sense activitats del mandat inherents al càrrec 24/03/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 05/05/2022

Actividades Influencia

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae