Fitxa alta direcció Fons UE

<< Ves enrere
 • Enrique Guijarro Silvestre

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Director de programes de fons europeus
 • Conselleria de Sanitat
 • Nomenament: 14/03/2022 DOGV
 • C/ Misser Mascó, 31 - 33. 46010. València
 • guijarro_enr@gva.es
 • 961928596
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Els directors de programes de fons europeus poden cobrar com a màxim l'import anual establit per a un director general. D'aquest import anual el 12% s'abonarà com a retribució variable, vinculada a la consecució dels objectius establits per a la seua gestió

 • Sou i complements: 56.664,72 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Observacions: Retribuciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 - Retribucions de l'1 de gener al 31 de desembre de 2024

Els directors de programes de fons europeus poden cobrar com a màxim l'import anual establit per a un director general. D'aquest import anual el 12% s'abonarà com a retribució variable, vinculada a la consecució dels objectius establits per a la seua gestió

 • Sou i complements: 41.515,47 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec i : Retribución variable, vinculada a los objetivos, pendiente de aprobar.

El complement personal d'alt càrrec és una compensació destinada a equiparar la retribució de qui ocupa un lloc d'alt càrrec en el Consell amb la retribució que venia percebent com a personal funcionari abans d'assumir el càrrec.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019 , de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. I, art. 30 de Llei 8/2023 de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2022

Bienes

Presentada el 15/05/2024

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 14.219,61 €
ING 13.333,00 €
RENAULT BANK 67.795,18 €
Total: 95.347,79 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Coche Volkswagen 12.000,00 €
Total: 12.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
INDEXA CAPITAL-INVERSIS 55.012,91 €
Total: 55.012,91 €

Presentada el 11/05/2023 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 12.330,20 €
ING 862,28 €
RENAULT BANK 60.000,00 €
Total: 73.192,48 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Coche Volkswagen 12.000,00 €
Total: 12.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
INDEXA CAPITAL-INVERSIS 36.641,47 €
Total: 36.641,47 €

Presentada el 31/03/2023 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 72.018,16 €
ING 1.290,42 €
Total: 73.308,58 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Coche Volkswagen 12.000,00 €
Total: 12.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
INDEXA CAPITAL-INVERSIS 35.917,36 €
Total: 35.917,36 €

Presentada el 27/04/2022 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 50.000,00 €
ING 1.000,00 €
Total: 51.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Coche Volkswagen 12.000,00 €
Moto Ducati 7.000,00 €
Total: 19.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
INDEXA CAPITAL-INVERSIS 34.000,00 €
Total: 34.000,00 €

Rentas

Renda 2023 - Presentada el 15/05/2024
Descripció Import
Rendiment del treball 58.559,56 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 932,66 €

Renda 2022 >>

Renda 2022 - Presentada el 09/04/2024
Descripció Import
Rendiment del treball 53.639,01 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -29,96 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 27/04/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 33.637,85 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -17,18 €

Actividades

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 27/04/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA FUNCIONARIO INTERINO 16/04/2018 20/03/2022 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 28/04/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sense activitats del mandat inherents al càrrec 24/03/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Compatibilidades

Presentada el 05/05/2022

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 05/05/2022
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae