HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Jordi Llinares Sanjuan

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Director general de Ciència i Investigació
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Cessament: 13/07/2023
 • Nomenament: 20/03/2023
La Direcció General de Ciència i Investigació exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de política científica i d'investigació, planificació estratègica per al desenvolupament de la investigació científica, promoció i finançament de la investigació, suport al talent investigador i als parcs científics, implantació i millora d'infraestructures i equipaments per a la investigació, i coordinació de les actuacions d'altres conselleries i entitats de la Generalitat amb competència en aquestes matèries.

Agenda Alto Cargo

 
 • 27/06/2023 Assistència a Taller Formatiu Tecnologies Habilitadores - REDIT
 • 12/06/2023 Assistència a l'acte "Itineraris Ciceró " CSIC VALÈNCIA
 • 05/06/2023 Consell de Direcció de la Conselleria
 • 23/05/2023 Assistència a la cerimònia lliura de premis UP! STEAM 4 en la Universitat Politècnica de València
 • 23/05/2023 Reunió amb la Secretària Autonòmica d'Universitats i Recerca, Directora d'Innovació i Director del Programa de Fons Europeus de la Conselleria
 • 19/05/2023 Reunió amb la Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigaciò, Vicerectors de Investigaciò de les Universitats Públiques Valencianes i CSIC sobre Pla GenT
 • 11/05/2023 Presentació lliuro REDIT "Una Història d'Innovació Col·lectiva"
 • 18/04/2023 Reunió amb la Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació i el Director General de l'AVAP
 • 17/04/2023 Reunió comitè de direcció
 • 01/04/2023 Presentació dels nous centres d'incubació AQUESTA BIC de l'Agència Espacial Europea amb la Ministra de Ciència i Innovació
 • 29/03/2023 Presentació del Pla Complementari d'Astrofísica i Física d'Altes Energies Comunitat Valenciana
 

No s'ha registrat viatges

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 47.713,71 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 6.804,94 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 54.518,65 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Presentada el 27/12/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Altres immobles urbans Madrid Espanya 4.604,74 €
Ple domini 100 Vivendes Madrid Espanya 84.537,84 €
Ple domini 5 Immobles rústics Valencia/València Espanya 15.225,90 €
Ple domini 5 Immobles rústics Valencia/València Espanya 3.530,58 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 41.880,34 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 5.053,93 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Openbank 15.000,00 €
Total: 15.000,00 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
A1 Ventures & investments 1.500,00 €
Total: 1.500,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Volkswagen Polo 1.590,00 €
Total: 1.590,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca Madrid 258.250,00 €
Hipoteca Alzira 92.400,00 €
Total: 350.650,00 €

Presentada el 19/05/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Altres immobles urbans Madrid Espanya 4.604,74 €
Ple domini 100 Vivendes Madrid Espanya 84.537,84 €
Ple domini 5 Immobles rústics Valencia/València Espanya 15.225,90 €
Ple domini 5 Immobles rústics Valencia/València Espanya 3.530,58 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 41.880,34 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 5.053,93 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Openbank 15.000,00 €
Total: 15.000,00 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
A1 Ventures & investments 1.500,00 €
Total: 1.500,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Volkswagen Polo 1.590,00 €
Total: 1.590,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca Madrid 258.250,00 €
Hipoteca Alzira 92.400,00 €
Total: 350.650,00 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 13/07/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 395,42 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 4,61 €
Rendiment del treball 73.434,34 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 19/05/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 12,78 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 352,48 €
Rendiment de capital immobiliari 581,06 €
Rendiment del treball 71.257,66 €

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 19/05/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo Patrono 21/03/2021 21/03/2021 NO
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial Consejero 21/03/2021 21/03/2023 NO
Ministerio de Industria Subdirector General de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos 21/03/2021 21/03/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 19/05/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
VALER Patrono 21/03/2023 Pública
Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior Vocal 21/03/2023 Pública
CONCITEC Vocal 21/03/2023 Pública
Comisión interdepartamental de coordinación , evaluación y seguimiento del plan estratégico de la industria valenciana Vocal 21/03/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 28/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 29/12/2023 Per compte d'altri Ministerio de Industria

Presentada el 19/05/2023 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 22/05/2023
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae