HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Eva Martínez Ruiz

  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Directora general de Pressupostos
  • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • Nomenament: 01/04/2018 DOGV
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Pressupostos exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'elaboració i programació pressupostària, anàlisi, planificació, avaluació de la despesa pública de la Generalitat i, en concret, la tramitació i resolució de tots els assumptes que les disposicions vigents atribueixen a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en matèria de pressupostos de la Generalitat. Així mateix, correspon a la Direcció General de Pressupostos la direcció de les nòmines de la Generalitat. 

Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, controlant i supervisant el compliment dels objectius.

Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda, i adscrita a aquesta, la Direcció General de Pressupostos, exerceix, entre d'altres, les següents competències:

a) Planificar el pressupost plurianual i coordinar el procés d'elaboració pressupostària anual.

b) Analitzar i tramitar les modificacions pressupostàries.

c) Coordinar i controlar els processos de nòmines del personal al servei de la Generalitat.

d) Elaborar les propostes d'autorització de la massa salarial, dels convenis o acords col·lectius del personal laboral i altres informes preceptius en matèria de personal del sector públic de la Generalitat.

e) Impulsar i proposar la modernització dels processos de gestió pressupostària, així com d'iniciatives que contribuïsquen a una major racionalització dels programes d'ingressos i despeses públiques.

f) Analitzar i avaluar les polítiques de despesa que permeten la presa de decisions respecte a l'establiment d'objectius i prioritats en la planificació pressupostària.

g) Coordinar l'elaboració i seguiment dels Plans d'estabilitat financeres elaborats per la Generalitat.

h) Elaborar els informes previstos en l'article 26 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

 

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Presentada el 03/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 18.036,41 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 16.217,39 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 55.611,85 €
Nua propietat 3 Vivendes Valencia/València 115.043,36 €
Ple domini 0 Immobles rústics Valencia/València 0,00 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 28.296,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
LA CAIXA - MEGALIBRETA 7.228,00 €
LA CAIXA - CUENTA CORRIENTE 781,00 €
LA CAIXA - CUENTA CORRIENTE 3.958,00 €
BBVA 939,50 €
SANTANDER 2.671,00 €
Total: 15.577,50 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
TOYOTA COROLA VERSO 0,00 €
Total: 0,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA BBVA 7.892,37 €
HIPOTECA BANCO SANTANDER 8.297,08 €
Total: 16.189,45 €

Presentada el 27/11/2018 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 18.036,41 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 16.217,39 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 55.611,85 €
Nua propietat 3 Vivendes Valencia/València 115.043,36 €
Ple domini 0 Immobles rústics Valencia/València 0,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
LA CAIXA - MEGALIBRETA 7.228,00 €
LA CAIXA - CUENTA CORRIENTE 781,00 €
LA CAIXA - CUENTA CORRIENTE 3.958,00 €
BBVA 939,50 €
SANTANDER 2.671,00 €
Total: 15.577,50 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
TOYOTA COROLA VERSO 0,00 €
Total: 0,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA BBVA 7.892,37 €
HIPOTECA BANCO SANTANDER 8.297,08 €
Total: 16.189,45 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 15/05/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 796,53 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3,63 €
Rendiment del treball 56.831,92 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 17/06/2022
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 535,34 €
Rendiment del treball 54.740,50 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 02/07/2021
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 693,91 €
Rendiment del treball 54.782,28 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 08/07/2020
Descripció Import
Rendiment del treball 53.674,88 €
Rendiment de capital inmobiliari 782,30 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 12/07/2019
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 550,73 €
Rendiment del treball 52.908,31 €

Renda 2017 >>

Renda 2017 - Presentada el 27/11/2018
Descripció Import
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 56,46 €
Rendiment net reduït 53.347,91 €
Suma de rendiments reduïts del capital immobiliari 352,98 €

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 27/11/2018

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO DG PRESUPUESTOS 01/04/2018 NO
CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO SUBSECRETAIA 08/11/2015 30/04/2018 NO
SOCIEDAD PROYECTOS TEMATICOS CV DIRECTORA GENERAL 28/08/2015 05/11/2015 NO
CORTS VALENCIANES DIPUTADA VIII LEGISLATURA 01/01/2011 31/12/2015 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 19/01/2021

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
ACORD DEL CONSELL DE PERTENÈNCIA A MÉS D'UN ORGAN COL·LEGIAT 10/05/2018
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ CIUTAT DE LA LLUM VOCAL 01/09/2015
COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS DE RACIONALIZACIÓN Y AUSTERIDAD EN EL GASTO EN EL AMBITO DE LA GV-COMISIÓN TÉCNICA VOCAL 01/04/2018
COMISSIÓ EXECUTIVA CIUTAT DE LA LLUM -CdL VOCAL 13/10/2016
COMITÉ DE DIRECCIÓN AVAP VOCAL 01/04/2018
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'AEROCAS VICESECRETARIA 27/11/2015
COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO-GV VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO EN LOS PRESUPUESTOS DE LA GV PRESIDENTA 01/04/2018
COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA E INVERSIONES PÚBLICAS DE LA GV VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA Y ESTUDIO DEL II CONVENIO COLECTIVO CIVE VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT VOCAL 01/04/2018
MESA SECTORIAL DE FUNCIÓN PÚBLICA VOCAL 01/04/2018
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL, FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL (I) VOCAL 01/04/2018
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO (II) VOCAL 01/04/2018
PLENO DE LA MESA DE DIALOGO SOCIAL DE LA CV VOCAL SUPLENTE 01/04/2018
FORO DE DIÁLOGO EN EL ÁMBITO DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA CV VOCAL 01/04/2018
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL VOCAL 01/04/2018
CONSELL RECTOR DE L'IVIA MEMBRE 24/04/2018
CONSELL RECTOR DEL CONSORCI 2007 VOCAL SUPLENT 27/04/2018
CONSELL RECTOR DE L'IVAJ.GVA.JOVE MEMBRE 24/04/2018
CONSELL DE DIRECCIÓ DE LA AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME MEMBRE 24/04/2018
CONSEJO COORDINACIÓN TURÍSTICA VOCAL 01/04/2018
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER AL SEGUIMENT I LA COORDINACIÓ DE LA POSTEMERGÈNCIA Vocal 14/02/2019
FÒRUM DE DIÀLEG EN L'ÀMBIT DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA Òrgan de participació, diàleg i col·laboració, en el si de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per al debat, estudi, valoració i anàlisi de les matèries previstes en l'ACORD de 15 de març de 2019' VOCAL 14/12/2020 Pública
COMISSIÓ ESTUDI REVERSIÓ DE SERVEIS PÚBLICS EXTERNALITZATS 14/12/2020 Pública
CONSEJO DE COORDINACIÓN DE DEPORTE VOCAL 01/04/2018 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 15/12/2020 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
ACORD DEL CONSELL DE PERTENÈNCIA A MÉS D'UN ORGAN COL·LEGIAT 10/05/2018
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ CIUTAT DE LA LLUM VOCAL 01/09/2015
COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS DE RACIONALIZACIÓN Y AUSTERIDAD EN EL GASTO EN EL AMBITO DE LA GV-COMISIÓN TÉCNICA VOCAL 01/04/2018
COMISSIÓ EXECUTIVA CIUTAT DE LA LLUM -CdL VOCAL 13/10/2016
COMITÉ DE DIRECCIÓN AVAP VOCAL 01/04/2018
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'AEROCAS VICESECRETARIA 27/11/2015
COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO-GV VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO EN LOS PRESUPUESTOS DE LA GV PRESIDENTA 01/04/2018
COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA E INVERSIONES PÚBLICAS DE LA GV VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA Y ESTUDIO DEL II CONVENIO COLECTIVO CIVE VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT VOCAL 01/04/2018
MESA SECTORIAL DE FUNCIÓN PÚBLICA VOCAL 01/04/2018
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL, FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL (I) VOCAL 01/04/2018
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO (II) VOCAL 01/04/2018
PLENO DE LA MESA DE DIALOGO SOCIAL DE LA CV VOCAL SUPLENTE 01/04/2018
FORO DE DIÁLOGO EN EL ÁMBITO DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA CV VOCAL 01/04/2018
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL VOCAL 01/04/2018
CONSELL RECTOR DE L'IVIA MEMBRE 24/04/2018
CONSELL RECTOR DEL CONSORCI 2007 VOCAL SUPLENT 27/04/2018
CONSELL RECTOR DE L'IVAJ.GVA.JOVE MEMBRE 24/04/2018
CONSELL DE DIRECCIÓ DE LA AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME MEMBRE 24/04/2018
CONSEJO COORDINACIÓN TURÍSTICA VOCAL 01/04/2018
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER AL SEGUIMENT I LA COORDINACIÓ DE LA POSTEMERGÈNCIA Vocal 14/02/2019
COMISSIÓ ESTUDI REVERSIÓ DE SERVEIS PÚBLICS EXTERNALITZATS 14/12/2020 Pública
CONSEJO DE COORDINACIÓN DE DEPORTE VOCAL 01/04/2018 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 17/06/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
ACORD DEL CONSELL DE PERTENÈNCIA A MÉS D'UN ORGAN COL·LEGIAT 10/05/2018
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ CIUTAT DE LA LLUM VOCAL 01/09/2015
COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS DE RACIONALIZACIÓN Y AUSTERIDAD EN EL GASTO EN EL AMBITO DE LA GV-COMISIÓN TÉCNICA VOCAL 01/04/2018
COMISSIÓ EXECUTIVA CIUTAT DE LA LLUM -CdL VOCAL 13/10/2016
COMITÉ DE DIRECCIÓN AVAP VOCAL 01/04/2018
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'AEROCAS VICESECRETARIA 27/11/2015
COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO-GV VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO EN LOS PRESUPUESTOS DE LA GV PRESIDENTA 01/04/2018
COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA E INVERSIONES PÚBLICAS DE LA GV VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA Y ESTUDIO DEL II CONVENIO COLECTIVO CIVE VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT VOCAL 01/04/2018
MESA SECTORIAL DE FUNCIÓN PÚBLICA VOCAL 01/04/2018
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL, FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL (I) VOCAL 01/04/2018
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO (II) VOCAL 01/04/2018
PLENO DE LA MESA DE DIALOGO SOCIAL DE LA CV VOCAL SUPLENTE 01/04/2018
FORO DE DIÁLOGO EN EL ÁMBITO DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA CV VOCAL 01/04/2018
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL VOCAL 01/04/2018
CONSELL RECTOR DE L'IVIA MEMBRE 24/04/2018
CONSELL RECTOR DEL CONSORCI 2007 VOCAL SUPLENT 27/04/2018
CONSELL RECTOR DE L'IVAJ.GVA.JOVE MEMBRE 24/04/2018
CONSELL DE DIRECCIÓ DE LA AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME MEMBRE 24/04/2018
CONSEJO COORDINACIÓN TURÍSTICA VOCAL 01/04/2018
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER AL SEGUIMENT I LA COORDINACIÓ DE LA POSTEMERGÈNCIA Vocal 14/02/2019
CONSEJO DE COORDINACIÓN DE DEPORTE VOCAL 01/04/2018 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 27/11/2018 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ CIUTAT DE LA LLUM Vocal 01/09/2015
ACORD CONSELL 10/05/2018 PERTENENCIA A MES D'UN ORGAN COL·LEGIAT
COMISSIÓ EXECUTIVA CIUTAT DE LA LLUM - CDL Vocal 13/10/2016
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'AEROCAS Vicesecretaria 27/11/2015
CONSELL RECTOR DEL CONSORCI 2007 Vocal Suplent 27/04/2018
CONSELL RECTOR IVIA Membre 24/04/2018
CONSELL DE RECTOR IVAJ.GVA JOVE Membre 24/04/2018
CONSELL DE DIRECCIO DE LA AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO Membre 24/04/2018
MESA SECTORIAL DE FUNCION PUBLICA Vocal 01/04/2018
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO (II) Vocal 01/04/2018
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL (I) Vocal 01/04/2018
MESA DE DIALOGO SOCIAL DE LA CV - PLENO Vocal Suplente 01/04/2018
FORO DE DIALOGO EN EL AMBITO DE LAS ADMON. LOCALES DE LA CV Vocal 01/04/2018
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE LA CV-COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Vocal 01/04/2018
CONSEJO DE COORDINACIÓN TURISTICA Vocal 01/04/2018
CONSEJO DE COORDINACIÓN DE DEPORTE Vocal 01/04/2018
COMISIÓN PARITARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASESA) Vocal 01/04/2018
COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS DE ADMON. DEL ESTADO-GV Vocal 01/04/2018
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LAS POLITICAS DE RACIONALIZACIÓN Y AUSTERIDAD EN EL GASTO EN EL AMBITO DE LA GV - COMISIÓN TECNICA Vocal 01/04/2018
COMISIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GENERO EN LOS PRESUPUESTOS DE LA GV Presidenta 01/04/2018
COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN ECONOMICA E INVERSIONES PUBLICAS DE LA GV Vocal 01/04/2018
COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA Y ESTUDIO DEL II CONVENIO COLECTIVO CIVE Vocal 01/04/2018
COMISIÓN DE DIALOGO SOCIAL DEL SECTOR PUBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT Vocal 01/04/2018
COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES Vocal 01/04/2018
AVAP - COMITE DE DIRECCION Vocal 01/04/2018

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 25/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 27/10/2023 Per compte d'altri AJUNTAMENT DE CULLERA

Presentada el 13/09/2018 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 13/09/2018
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos