HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Antonio Such Botella

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Director general del Sector Públic i Patrimoni
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Cessament: 06/07/2023
 • Nomenament: 16/03/2023

La Direcció General del Sector Públic i Patrimoni exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les altres previstes en l'ordenament jurídic en matèria de patrimoni de la Generalitat, la seua gestió immobiliària, econòmica, i el parc mòbil de la Generalitat, anàlisi, planificació, ordenació, seguiment i avaluació per a la reestructuració i racionalització del sector públic instrumental de la Generalitat, excepte els organismes autònoms i els consorcis sanitaris, així com les de seguiment i control d'aquestes actuacions.

Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, i controlant i supervisant el compliment dels objectius.

Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament, i adscrita a aquesta, la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni exerceix, entre d'altres, les següents competències:

 • Impulsar l'elaboració d'estudis i propostes d'actuació amb vista a la planificació i ordenació en matèria de reestructuració i racionalització del sector públic instrumental, així com el seguiment i avaluació d'això.
 • Resoldre els expedients i emetre els informes preceptius que, d'acord amb la normativa vigent, corresponguen a la conselleria competent en matèria de sector públic.
 • Impulsar l'elaboració de normativa, propostes d'ordenació i reglamentació del sector públic instrumental.
 • Fer el seguiment de l'evolució del sector públic en l'inventari d'ens de la comunitat autònoma, sense perjudici de les competències atribuïdes a la Intervenció General.
 • Analitzar, avaluar i fer el seguiment de la situació econòmica-financera, pressupostària i de gestió del sector públic instrumental i elaborar propostes en aquesta matèria.
 • Emetre l'informe preceptiu sobre les propostes de relació de llocs de treball o instrument similar i les seues modificacions, elaborades pels ens del sector públic instrumental que estiguen dins del seu àmbit competencial o, excepcionalment, pels organismes autònoms que compten amb personal laboral propi. Definir els procediments i instruccions per a l'elaboració d'aquestes relacions de llocs de treball.
 • Coordinar l'actuació administrativa amb altres nivells de l'Administració de la Generalitat en matèria de regulació i supervisió del sector públic.
 • Cobrir les necessitats de l'Administració de la Generalitat amb la dotació d'edificis administratius.
 • Supervisar i aprovar instruccions d'organització i funcionament, així com l'optimització i assignació d'espais de la Ciutat Administrativa 9 d'octubre (CA90).
 • Supervisar i aprovar instruccions d'organització i funcionament, així com l'optimització i assignació d'espais en el Complex Logístic i d'Arxiu de la Generalitat a Riba-roja de Túria.
 • Impulsar els expedients d'adquisició de béns immobles a títol onerós i gratuït; permuta, alienació, explotació i cessions de béns immobles i drets immobiliaris patrimonials.
 • Impulsar expedients d'afectacions i desafectacions, mutacions demanials, adscripcions i desadscripcions, així com les reversions de béns immobles.
 • Impulsar els expedients de declaració d'hereues i hereus abintestat i liquidació d'herències procedents d'abintestats.
 • Impulsar la defensa i investigació dels béns immobles de la Generalitat.
 • Optimitzar els vehicles de la Generalitat que conformen el parc mòbil.

Agenda Alto Cargo

 
 • 29/06/2023 CONSELL DIRECCIÓ IVC
 • 29/06/2023 SIGNATURA NOTARIA
 • 22/06/2023 Despatxo Patrimoni - SAME
 • 22/06/2023 CONSELL DIRECCIÓ EVHA
 • 21/06/2023 Fòrum Europa Diana Morant
 • 19/06/2023 COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL VI ACORD COMISSIÓ DIÀLEG SOCIAL DEL SPI DE LA GV
 • 19/06/2023 Signatura Notaria
 • 16/06/2023 Comissió d'Estudi i Debat per a la Reversió dels Serveis Públics Externalitzats
 • 15/06/2023 Consell Administració FGV
 • 13/06/2023 Consell Administració CIEGSA
 • 12/06/2023 Consell Rector IVCR+i
 • 12/06/2023 Reunió CA9O
 • 12/06/2023 Reunió Conseller
 • 08/06/2023 Reunió Ajuntament Vila-real
 • 07/06/2023 Signatura Notaria
 • 05/06/2023 Reunió Conseller
 • 31/05/2023 Reunió Patrimoni
 • 22/05/2023 Reunió SGISE
 • 19/05/2023 Assistència Fòrum Europa Tribuna Mediterrània
 • 18/05/2023 Reunió ASPRONA
 • 17/05/2023 Visita CA9O
 • 16/05/2023 Reunió CACSA
 • 15/05/2023 Reunió EVha
 • 12/05/2023 Signatura Notaria
 • 12/05/2023 Reunió Cap Gabinet Conseller i Directors Generals
 • 11/05/2023 Reunió IVC
 • 11/05/2023 Consell Rector IVCR+i
 • 10/05/2023 Reunió SGISE
 • 10/05/2023 Signatura Notaria Immoble Castellnovo
 • 09/05/2023 Consell Direcció Centre Especial Ocupació IVASS
 • 09/05/2023 Consell Direcció IVASS
 • 09/05/2023 Jornada Next Generation Cullera
 • 08/05/2023 Reunió FVMP
 • 08/05/2023 Visita Arxiu Riba-roja de Túria
 • 05/05/2023 Comissió Seguiment VI Acord Comissió Diàleg Social del SPI de la GV
 • 05/05/2023 Reunió Fundació Oftalmològica de Sanitat
 • 04/05/2023 Reunió IVIA
 • 04/05/2023 Reunió SITVAL
 • 03/05/2023 Reunió Acadèmia Valenciana de la Llengua
 • 03/05/2023 Reunió DG Transició Ecològica
 • 02/05/2023 Reunió Personal IVASS
 • 28/04/2023 Reunió IVCR+i
 • 28/04/2023 Reunió Gabinet Conseller - Directors Generals
 • 27/04/2023 Consell Participació Ciutadana (Delegació Subsecretari)
 • 27/04/2023 Esdeveniment Kio
 • 26/04/2023 Reunió Coordinació Sector Públic
 • 26/04/2023 Consell CIRCUIT
 • 25/04/2023 Dia Corts Valencianes
 • 25/04/2023 Reunió EVha
 • 20/04/2023 Reunió VAERSA
 • 20/04/2023 Reunió SAMC
 • 13/04/2023 Reunió FUNDESEM
 • 13/04/2023 Reunió SURUS
 • 12/04/2023 Reunió SITVAL
 • 12/04/2023 Reunió Temes Patrimoni
 • 12/04/2023 Reunió Ajuntament de València
 • 11/04/2023 Pren possessió Presidència
 • 11/04/2023 Reunió APUNT
 • 05/04/2023 Reunió CACSA
 • 05/04/2023 Reunió Circuit Motor
 • 05/04/2023 Reunió amb la Viceintervenció General de Control Financer i Auditoria
 • 04/04/2023 Reunió Conseller
 • 04/04/2023 Reunió EVha
 • 04/04/2023 Reunió Comitè Empresa SGISE
 • 04/04/2023 Reunió IVACE
 • 03/04/2023 Reunió Servei Sector Públic
 • 03/04/2023 Comissió de Seguiment del VI Acord de la Comissió de Diàleg Social del SPI de la GV
 • 03/04/2023 Reunió Aeroport de Castelló
 • 03/04/2023 Reunió ITENE (Institut Tecnològic embalatge, transport i logística)
 • 03/04/2023 Despatxo Assumptes Patrimoni
 • 31/03/2023 Signatura Notaria Alacant
 • 30/03/2023 Presentació Programa FEDER CV 2021-2027
 • 30/03/2023 Reunió IVAM
 • 29/03/2023 Reunió Despatx Assumptes Patrimoni
 • 28/03/2023 Reunió Sotssecretària Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • 28/03/2023 Reunió Ajuntament de Carcaixent
 • 28/03/2023 Reunió CCOO
 • 28/03/2023 Desdejuni informatiu del "FÒRUM EUROPA. Tribuna Mediterrània"
 • 27/03/2023 Reunió Gerent UV
 • 27/03/2023 Consell FGV
 • 27/03/2023 Reunió Els Arts
 • 27/03/2023 Despatxo assumptes Sector Públic
 • 24/03/2023 Reunió Gabinet Conseller - Directors Generals
 • 23/03/2023 Reunió Alcalde Dénia - Jesús Pobre
 • 23/03/2023 Acte Alacant Plaza
 • 22/03/2023 Reunió UGT
 • 21/03/2023 Reunió Sotssecretaries d'Innovació i Sanitat
 • 21/03/2023 Reunió S.A. Vicepresidència
 • 21/03/2023 Reunió Ajuntament de Gandia
 • 20/03/2023 Reunió SDG Sector Públic
 

No s'ha registrat viatges

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.898,16 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.613,44 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 78.281,28 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Presentada el 12/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 24.995,50 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 24.995,50 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 10.217,52 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 10.217,52 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 15.135,40 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 15.135,40 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 57.113,29 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 57.113,29 €
Nua propietat 50 Vivendes Valencia/València Espanya 45.786,44 €
Nua propietat 50 Vivendes Valencia/València Espanya 45.786,44 €
Nua propietat 50 Garatge Valencia/València Espanya 4.599,53 €
Nua propietat 50 Garatge Valencia/València Espanya 4.599,53 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 4.312,04 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 4.312,04 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.595,19 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.595,19 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 6.859,94 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 6.859,94 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.411,54 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.411,54 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.901,42 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.901,42 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València Espanya 1.295,60 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València Espanya 1.295,60 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.058,17 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.058,17 €
Béns i drets afectats activitats empresarials i professionals.
Descripció Import
1000 ACCIONES DE HERMANOS SUCH BOTELLA SL 1.500,00 €
1000 ACCIONES DE HERMANOS SUCH BOTELLA SL 1.500,00 €
Total: 3.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
C AIXABANK 1.302,50 €
C AIXABANK 1.302,50 €
CAIXABANK 2.135,00 €
CAIXABANK 2.135,00 €
CAJAMAR 507,14 €
CAJAMAR 507,14 €
Total: 7.889,29 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
MUTUALIDAD DE LA ABOGACIA 38.226,50 €
MUTUALIDAD DE LA ABOGACIA 38.226,50 €
Total: 76.453,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
VOLVO V40 1.500,00 €
VOLVO V40 1.500,00 €
Total: 3.000,00 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 09/11/2023
Descripció Import
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 2.428,40 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 109,44 €
Rendiment del treball 72.194,30 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 2.479,26 €
Rendiment del treball 69.321,24 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 109,20 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 02/12/2021
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) -6.291,76 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 109,20 €
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 2.901,27 €
Rendiment del treball 76.803,74 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 06/10/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 132,84 €
Rendiment del treball 67.185,21 €
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 1.889,81 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 31/05/2019
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 170,95 €
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 1.385,03 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 132,84 €
Rendiment del treball 65.767,23 €

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 23/04/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
DIPUTAT CONGRES CORTS GENERALS 01/01/2014 31/12/2015 NO
DIPUTAT CORTS VALENCIANES 01/01/2003 31/12/2011 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 03/05/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Circuit del motor i promoció esportiva Gestionar circuit Ricardo tormo Membre del Consell d´Administració 31/03/2023 Pública
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana Gestión del metro valencia Conseller 24/03/2023 Pública
Institut Valencià de conservació restauració i investigació Restauración artitstica Membre del Consell rector 05/04/2023 Pública
CulturArts Activitats culturals Membre del Consell de direcció 05/04/2023 Pública
Ajuntament Alcantera de Xuquer Regidor 12/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 21/06/2021 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Ajuntament Alcantera de Xuquer Regidor 12/06/2019 Pública
Comisó de vexilologia i heraldica escuts i barderes President 12/06/2019 Pública
SOCIEDAD DE GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIA BOMBEROS FORESTALES CONSEJO ADMINISTRACION Y COMISION EJECUTIVA 09/01/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 31/05/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
SOCIEDAD DE GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIA BOMBEROS FORESTALES CONSEJO ADMINISTRACION Y COMISION EJECUTIVA 09/01/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 23/04/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT PRESIDENT CONSELL HERALDICA I VEXIL.LOGRAFIA
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT( AGENCIA TURISME) MEMBRE COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓ LOCAL 08/07/2015

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 22/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 25/09/2023 Per compte d'altri Generalitat Valenciana

Presentada el 05/05/2023 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 08/05/2023

Presentada el 06/02/2020 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 06/02/2020
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae