HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Andrés Gomis Fons

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Director general de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern
 • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
 • Cessament: 29/06/2023 DOGV
 • Nomenament: 18/07/2019 DOGV

La Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern és el centre directiu de la conselleria que programa i executa les polítiques del Consell i exerceix les seues competències en matèria de transparència en l'activitat pública, bon govern i integritat institucional i atenció a la ciutadania. Així mateix, també coordina i sol·licita a les diferents unitats administratives dels departaments i organismes autònoms la informació i les actuacions necessàries per a complir amb les obligacions previstes en les disposicions legals i reglamentàries en aquestes matèries.

Especialment, té atribuïdes les competències següents:

a) Dissenyar la planificació i les directrius d'actuació en matèria de transparència, obertura de dades, reutilització d'informació pública, integritat institucional i bon govern en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, i impulsar i promoure les polítiques públiques i els plans d'actuació en aquestes matèries.

b) Coordinar les mesures i actuacions per al compliment de la normativa vigent, dels compromisos adquirits i de les iniciatives proposades en matèria de transparència, obertura i reutilització de dades, integritat institucional i bon govern en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

c) Fomentar processos d'obertura de dades i iniciatives de reutilització en els àmbits públic i privat.

d) Promoure l'elaboració de codis de conducta i de bones pràctiques en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el sector públic instrumental.

e) Fomentar la cultura de la planificació i l'avaluació en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental i promoure iniciatives d'innovació pública en l'àmbit del govern obert.

f) Promoure iniciatives i mecanismes per a la rendició de comptes en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, tot això sense perjudici del que poguera correspondre a aquells òrgans que tinguen atribuïdes competències en aquesta matèria.

g) Promoure i coordinar la formació i la difusió dels principis de la transparència, la reutilització d'informació pública, la integritat i el bon govern entre els alts càrrecs, les unitats de transparència i la ciutadania.

h) Fomentar la cultura de la transparència i la rendició de comptes, els principis d'integritat i bon govern i la reutilització d'informació pública en les administracions públiques valencianes i en la societat civil.

i) Prestar assistència i suport administratiu al Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern a fi que puga exercir les funcions que té normativament atribuïdes.

j) Coordinar i donar instruccions per a la implantació en la Generalitat de les oficines d'assistència en matèria de registre establides per  la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

k) Coordinar les activitats de tots els canals d'atenció a la ciutadania en la Generalitat, dictant per a això les instruccions que siguen necessàries, i gestionar directament la xarxa d'oficines PROP, el servei 012 i el
canal digital d'atenció a la ciutadania.

l) Impulsar l'excel·lència i millora contínua en el sistema d'atenció a la ciutadania, i promoure la innovació i l'ús de tecnologies emergents.

m) Gestionar les funcions que atribueix a l'òrgan directiu competent en atenció a la ciutadania el Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

n) La coordinació i gestió del funcionament de les oficines PROP pròpies, en relació amb les necessitats que es produïsquen relatives als seus mitjans personals i materials, i el seguiment de l'execució dels convenis amb entitats locals per a la implantació d'oficines PROP mixtes.

o) Gestionar el sistema d'informació a la ciutadania, Gestor Únic de Continguts (d'ara en avant, GUC), com a font d'informació integral per als diferents canals d'atenció, coordinant, homogeneïtzant i validant la informació que continga el catàleg de procediments administratius de la Generalitat i el seu sector públic establit en el Decret 165/2010.

p) Formar part dels òrgans col·legiats de la Generalitat que incidisquen en les matèries pròpies de la Direcció General, i exercir la seua coordinació i direcció tècnica quan corresponga.

q) Fomentar la creació i el manteniment de xarxes de col·laboració amb altres administracions públiques valencianes, espanyoles i europees i actuar, si escau, en representació del Consell en els òrgans col·legiats
de les distintes administracions, en les conferències sectorials i en la resta de xarxes i òrgans de cooperació que es creen en les matèries pròpies de la Direcció General.

r) Elaborar projectes normatius relacionats amb les matèries pròpies de la Direcció General, així com convenis o altres formes de col·laboració.

s) Intervindre, si escau, en representació del Consell, en els fòrums, les jornades, els simposis, els debats o altres trobades en què es tracten temes relacionats amb les matèries pròpies de la Direcció General.

Agenda Alto Cargo

 
 • 21/06/2023 Reunió Open Goverment Partnership
 • 20/06/2023 Reunió comissió de seguiment del conveni amb la UPV
 • 14/06/2023 Comissió de Col·laboració i Coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana
 • 13/06/2023 Reunió amb el Servei d'Atenció a la Ciutadania
 • 09/06/2023 Reunió amb la UPV-Premis Datathon
 • 09/06/2023 Reunió amb el Servei de Transparència
 • 01/06/2023 CONGRÉS INTERNACIONAL: TRANSPARÈNCIA I ESPAIS DE DADES EN EL SECTOR PÚBLIC
 • 24/05/2023 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 19/05/2023 Reunió amb el Servei de Transparència: Usabilitat
 • 17/05/2023 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 15/05/2023 Comissió de Col·laboració i Coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana
 • 11/05/2023 Varsòvia (Polònia) Lliurament de premis-Innovation in Politics Awards
 • 11/05/2023 Programa de conferències al voltant dels Premis d'Innovació Política
 • 10/05/2023 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 09/05/2023 Reunió de la Comissió de seguiment del conveni amb la UJI
 • 08/05/2023 Reunió amb Sotssecretari de Justicia
 • 08/05/2023 Jornada: La gestió del sistema intern d'informació en l'administració pública
 • 05/05/2023 Acte de Lliurament del Segell Infoparticipa als Ajuntaments de la Comunitat Valenciana
 • 04/05/2023 Reunió amb responsables d'ajuntament en la perifèria de Paris, en Boulogne-Billancourt, i de l'Ajuntament de València, en matèria d'atenció a la ciutadania
 • 03/05/2023 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 28/04/2023 Reunión amb SA i DGP: OGP
 • 28/04/2023 Reunió sobre clàusula de transparència
 • 28/04/2023 Comissió de Seguiment de les Subvencions per al foment del Govern Obert. (Diputació de Castelló)
 • 27/04/2023 Inauguració de les II Jornades “Els canals de denúncies en el sector públic i privat: whistleblowing i protecció de l'informant
 • 27/04/2023 Reunió propostes sindicats al decret Atenció a la Ciutadania
 • 27/04/2023 Reunió de la Comissió de seguiment del conveni UMH
 • 26/04/2023 Impartició de classe en el Curs: Economia de l'educació, a la Universitat de València
 • 26/04/2023 Modera en la Taula Rodona: La implantació de registres o sistemes de publicitat activa d'algorismes públics, dins de la Jornada: Algorismes públics oberts i que no discriminin, de la Universitat de València
 • 26/04/2023 Reunió sobre Open Goverment Pertnership, amb el Secretari Autonòmic de Participació i Transparència, i la DG de Participació
 • 26/04/2023 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 25/04/2023 Reunió per a compartir experiències sobre Dades obertes
 • 25/04/2023 Inauguració de la Jornada: Algorismes públics oberts-Universitat de València
 • 25/04/2023 Reunió propostes sindicats al decret Atenció a la Ciutadania
 • 25/04/2023 Dia de Les Corts Valencianes
 • 25/04/2023 Comissió de seguiment del Conveni amb la Universitat d'Alacant
 • 20/04/2023 Inauguració Jornada sobre la Llei 1/2022, càtedra Pagoda, Facultat de dret.
 • 19/04/2023 Reunió amb el Secretari Autonòmic de Participació i Transparència, i la Directora General de Participació
 • 19/04/2023 Mesa tècnica Funció Pública
 • 19/04/2023 Reunió conveni municipalista
 • 19/04/2023 Reunió conveni integritat entitats locals
 • 19/04/2023 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 18/04/2023 Reunió amb la Mancomunitat de La Safor
 • 13/04/2023 Reunió sobre al·legacions al Decret d'Atenció a la Ciutadania
 • 12/04/2023 Reunió Comissió de seguiment del conveni signat amb LAS NAVES
 • 12/04/2023 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 11/04/2023 Reunió amb directiu del Servei d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Boulogne-Billancourt (França)
 • 06/04/2023 Reunió amb el servei de transparència
 • 05/04/2023 Reunió amb la directora de Fons Europeus
 • 05/04/2023 Reunió sobre els projectes de la Càtedra Governança de la ciutat de València en 2023
 • 05/04/2023 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 04/04/2023 Reunió amb LES NAUS, per a avaluar el treball conjunt
 • 04/04/2023 Consell de direcció de la Conselleria
 • 04/04/2023 Reunió de coordinació de la direcció general
 • 04/04/2023 Reunió amb la Consellera
 • 03/04/2023 Presentació de la "Comissió Autonòmica de les Falles"
 • 03/04/2023 Reunió amb la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de Valencia, sobre comunicació clara
 • 30/03/2023 II Trobada de Professionals d'Avaluació de Polítiques Públiques (Inauguració)
 • 29/03/2023 Presentació del Visor de Contractes i altres eines de GVA Oberta
 • 29/03/2023 Formació de l'Agència Valenciana AntiFrau (AVAF) - Bústies de denúncies (Inauguració)
 • 29/03/2023 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 29/03/2023 Reunió de la Mesa tècnica de Funció Pública
 • 28/03/2023 Homenatge als represaliats del tardofranquisme.
 • 27/03/2023 Reunió amb la Consellera
 • 27/03/2023 Reunió de la comissió de seguiment del conveni signat amb la Universitat Jaume I
 • 24/03/2023 Reunió COMISSIÓ PERMANENT del Fòrum de Govern
 • 24/03/2023 LOGROÑO-Comissió Sectorial Foro Gobierno Abierto
 • 23/03/2023 PAGODA: Analitzant la Llei 1/2022 de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana
 • 23/03/2023 Reunió Open Data Open House
 • 23/03/2023 Inauguració: Claus per a millorar la transparència del teu ajuntament
 • 22/03/2023 Jornada Comunicació clara i Llenguatge administratiu
 • 22/03/2023 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 21/03/2023 Reunió Seguiment Pla Acció Aliança OGP
 • 20/03/2023 PAGODA: Necessitem algorismes oberts?
 • 20/03/2023 Reunió sobre Usabilitat de les pàgines web
 • 20/03/2023 SETMANA DE L'ADMINISTRACIÓ OBERTA
 • 16/03/2023 Mascletà Falles Alzira
 • 16/03/2023 de la Comissió Permanent del Fòrum de Govern Obert
 • 15/03/2023 Comissió mixta Fons cooperació FVMP-GVA
 • 15/03/2023 Reunió comissió de seguiment del conveni signat amb LAS NAVES
 • 15/03/2023 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 14/03/2023 Constitució de la Comissió del conveni amb la UPV
 • 14/03/2023 Reunió sobre visor de contractació
 • 14/03/2023 Reunió amb representants d'Unió Gremial
 • 13/03/2023 Visita noves dependències (possibilitat)
 • 13/03/2023 Reunió amb SA Participació i Transparència
 • 13/03/2023 Reunió de coordinació de la DG
 • 13/03/2023 reunió IVIE dades obertes
 • 10/03/2023 Comissió Tècnica de coordinació en matèria de Transparència
 • 10/03/2023 Reunió comissió seguiment conveni amb la UV
 • 09/03/2023 Comissió seguiment conveni amb la Diputació d'Alacant
 • 08/03/2023 Manifestació 8M
 • 08/03/2023 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 08/03/2023 Reunió amb el Gabinet de la Consellera i el Gabinet tècnic
 • 07/03/2023 Consell de direcció de la Conselleria
 • 07/03/2023 Jornada dades obertes Innotransfer-Universitat Politècnica de València
 • 06/03/2023 Reunió usabilitat
 • 06/03/2023 Presentació Registre d'entitats valencianes socialment responsables
 • 05/03/2023 DIA DE LES DADES OBERTES
 • 03/03/2023 Reunió amb el sotssecretari
 • 02/03/2023 Jornada Dades i Dones-DADES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
 • 02/03/2023 Reunió coordinació amb l'Oficina de Suport al Consell de Transparència
 • 02/03/2023 Reunió de coordinació amb el Servei d'atenció a la Ciutadania
 • 02/03/2023 Reunió amb Infoparticipa
 • 01/03/2023 Trobada estatal de Cooperació
 • 01/03/2023 Lliurament Premis Isabel Ferrer
 • 01/03/2023 Reunió amb la Consellera-Visor contractació
 • 01/03/2023 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 01/03/2023 Reunió de coordinació de la DG
 • 28/02/2023 Open Data Charter - IWG Monthly Meetings
 • 28/02/2023 Consell de direcció de la Conselleria
 • 28/02/2023 Jornada de bones pràctiques en matèria de transparència i participació-Diputació de València
 • 27/02/2023 Comissió de Transparència Cª Innovació
 • 24/02/2023 Presentació Estratègia de Retorn de les persones valencianes e l'exterior
 • 22/02/2023 reunió DG de Coordinació Institucional de la Vicepresidència
 • 22/02/2023 Reunió amb el sotssecretari
 • 22/02/2023 Reunió amb el cap del gabinet de premsa
 • 22/02/2023 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 20/02/2023 Reunió amb Cálamoycran
 • 18/02/2023 Acte dia mundial de la ràdio XEMV FVMP
 • 17/02/2023 Gala d'entrega de premis de la Setmana de l'Economia d'Alzira
 • 16/02/2023 Reunió Visor de contractació
 • 16/02/2023 Reunió amb la DG Participació sobre auditoria ciutadana en oficines PROP
 • 15/02/2023 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 14/02/2023 Consell de direcció
 • 14/02/2023 Reunió organització Jornada
 • 14/02/2023 Reunió organització en matèria de transparència
 • 13/02/2023 taula redona "OPEN DATA: MOTOR D'INNOVACIÓ"
 • 13/02/2023 Setmana de l'Economia d'Alzira
 • 09/02/2023 Lliurament de premis
 • 09/02/2023 Reunió
 • 09/02/2023 Reunió Telèfon 012
 • 09/02/2023 Entrevista en la ràdio
 • 09/02/2023 Reunió
 • 08/02/2023 Reunió amb directiu de (Open Data Charter)
 • 08/02/2023 Reunió Decret d'organització admtiva en matèria de transparència
 • 08/02/2023 Reunió de coordinació de la direcció general
 • 08/02/2023 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 07/02/2023 CONSELL DE DRIECCIÓ
 • 07/02/2023 Projecte PILOT
 • 07/02/2023 Reunió amb LES NAUS i la DG d'Innovació educativa
 • 07/02/2023 Grup de treball d'Integritat de Govern Obert
 • 07/02/2023 Reunió org. taula redona setmana de l'economia d'Alzira
 • 03/02/2023 Reunió
 • 02/02/2023 Dinar amb les directores i directors de les oficines PROP
 • 02/02/2023 Reunió de directores i directors d'oficines PROP
 • 01/02/2023 Reunió amb SIAC i Servei atenció a la ciudadania
 • 01/02/2023 Reunió sobre OGP
 • 01/02/2023 Reunió Comissió de Transparència Cª Hisenda
 • 01/02/2023 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 31/01/2023 Consell de direcció de la Conselleria
 • 31/01/2023 Reunió de la Comissió de seguiment del Conveni amb la Diputació de València
 • 30/01/2023 Reunió amb el Scretari Autonòmic de Participació i Transparència, i la DG de Participació sobre OGP
 • 30/01/2023 Reunió amb la Consellera
 • 30/01/2023 Reunió sobre el visor de contractació
 • 27/01/2023 Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana
 • 27/01/2023 Reunió amb el sotssecretari
 • 26/01/2023 Inauguració Jornada "Dades, IA i Coneixement"- Universitat de València
 • 25/01/2023 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 24/01/2023 Reunió amb AVAMET
 • 24/01/2023 Consell de direcció de la Conselleria
 • 19/01/2023 FORMACIÓ-Visión modelo relación ciudadano Casos de uso reales del Ayuntamiento de Madrid Soluciones Servicio al Ciudadano (NTT Data)
 • 18/01/2023 Reunió amb Sonia Tirado i personal de la càtedra PAGODA de la UPV
 • 18/01/2023 Reunió usabilitat
 • 18/01/2023 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 17/01/2023 Reunió seguiment Llei de Transparència
 • 17/01/2023 Comissió mixta conveni GVA-SEE (seguiment pla d'acció OGP)
 • 13/01/2023 Visita oficina PROP d'Oriola
 • 13/01/2023 Reunió amb l'alcaldesa d'Oriola
 • 12/01/2023 KICK OFF GUIA i autoformatiu de comunicació clara
 • 12/01/2023 Comissió transparència de la Conselleria d'Agricultura
 • 11/01/2023 Reunió de coordinació de la direcció general
 • 11/01/2023 reunió amb DGTIC - visor de contractació pública
 • 11/01/2023 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 11/01/2023 Reunió amb la directora de fons europeus
 • 10/01/2023 Consell de direcció de la Conselleria
 • 10/01/2023 Grup de Treball Comunicació - Gobierno Abierto
 • 10/01/2023 reunió amb la consellera
 • 29/12/2022 Reunió de la comissió mixta FVMP-GVA
 • 28/12/2022 Visita a l'oficina PROP d'Alzira i reunió amb la regidora de atenció a la ciutadania
 • 27/12/2022 Reunió amb la Consellera
 • 22/12/2022 Visita al Centre de Coordinació d'Emergències, i reunió amb Jose Mª Ángel Batalla
 • 21/12/2022 Dinar de Nadal de l'equip directiu de la Conselleria
 • 21/12/2022 Reunió comissió seguiment conveni Diputació d'Alacant
 • 20/12/2022 Consell de direcció de la Conselleria
 • 19/12/2022 Comissió Mixta Seguiment Subvencions Govern Obert Diputació Castelló
 • 16/12/2022 Jornada sobre Obligacions del Sector Públic en matèria de publicitat activa i dades obertes
 • 15/12/2022 Reunió Comissió Transparència de la Conselleria d'Economia
 • 15/12/2022 Inauguració Congrés CEVEX
 • 15/12/2022 Reunió amb Att Ciutadania: enquestes i 012
 • 14/12/2022 Dinar de Nadal de la direcció general
 • 14/12/2022 Comissió de transparència de la Conselleria d'Educació
 • 13/12/2022 Consell de direcció
 • 13/12/2022 Reunió amb representants CEU (organitzadors del Segell Infoparticipa)
 • 13/12/2022 Reunió amb la Consellera
 • 12/12/2022 Presentació del llibre de Manuel Alcaraz
 • 12/12/2022 Devolució procés de cocreació OGP
 • 12/12/2022 Presentació estratègia Dades Obertes a les Conselleries
 • 07/12/2022 REUNIÓ Comissió de Transparència de la Cª de Pol Territoral
 • 02/12/2022 Reunió de coordinació de la DG
 • 01/12/2022 Reunió algorismes transparents
 • 01/12/2022 Reunió de Coordinació de la dirección general
 • 01/12/2022 Comissió transparència Conselleria d'Igualtat
 • 30/11/2022 Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Provincies
 • 30/11/2022 Reunió amb DG Planif eficiencia tecnològica i att al pacient
 • 30/11/2022 "FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea" amb Aitana Mas
 • 29/11/2022 Consell de Direcció de la Conselleria
 • 29/11/2022 Reunió amb la Consellera
 • 28/11/2022 Gravació Podcast sobre Govern Obert
 • 25/11/2022 Reunió amb Arxievex
 • 24/11/2022 Visita oficina PROP de Benidorm
 • 24/11/2022 Reunió amb l'alcalde de Benidorm
 • 23/11/2022 Jornada participativa de presentació dels treballs de l’Agenda Urbana Valenciana: Qualitat urbana i salut" Agenda urbana
 • 22/11/2022 Reunió Comissió transparència Sanitat
 • 18/11/2022 Reunió amb l'Agència Valenciana Antifrau
 • 17/11/2022 Comissió de Transparència de la Conselleria
 • 15/11/2022 Consell de dirección de la Conselleria
 • 15/11/2022 Reunió amb el Servei d'atenció a la ciutadania
 • 11/11/2022 Cloenda programa escolar Anàlisi de polítiques publiques-POLIS LAS NAVES
 • 10/11/2022 Comissió Interdepartamental de Turisme
 • 10/11/2022 Reunió de usabilitat portals de transparència
 • 09/11/2022 Reunió OGP-ITACA
 • 08/11/2022 Reunió amb el Servei de Transparència
 • 08/11/2022 Reunió amb NTT-Data
 • 07/11/2022 Reunió amb L'Agència Valenciana de Protecció del Territori
 • 07/11/2022 Reunió i visita a l'oficina PROP d'Elx
 • 04/11/2022 Reunió de Usabilitat GVA Oberta
 • 04/11/2022 Inauguració de Cooperarium
 • 04/11/2022 Reunió amb la DG de Cultura i Patrimoni
 • 02/11/2022 Reunió amb el sotsecretari
 • 02/11/2022 Reunió amb el Director general per a l'Avanç de la Societat Digital
 • 02/11/2022 Reunió OGP
 • 27/10/2022 Reunió amb ITACA-OGP
 • 26/10/2022 Entrevista en Radio Klara
 • 26/10/2022 Reunió OGP
 • 26/10/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 25/10/2022 3 minuts de silènci per violència masclista
 • 25/10/2022 Reunió de coordinació de la dirección general
 • 21/10/2022 Reunió interna sobre contracte usabilitat dels portals GVA Oberta i Dades Obertes
 • 20/10/2022 Reunió preparatòria comissió tècnica de transparència
 • 20/10/2022 Reunió amb la Direcció de Fons europeus
 • 20/10/2022 Reunió Llenguatge clar en atenció al públic
 • 19/10/2022 TALLER OGP LOCAL “Com escriure un bon compromis”
 • 19/10/2022 Jornada de treball "Desing Thinking"
 • 19/10/2022 Reunió amb el SA Perticipació i Transparència
 • 18/10/2022 Reunió OGP, amb el SA de Participació i Transparència, i la DG Participació
 • 14/10/2022 Reunió de constitució de la Comissió del conveni amb Transparència Internacional
 • 14/10/2022 Reunió amb la Direcció de Fons Europeus
 • 14/10/2022 Reunió Premis TFG de la Universitat d'Alacant
 • 13/10/2022 Reunió amb Director general de Coordinació de la Acció del Govern: Nola Llei de Transparència
 • 11/10/2022 Reunió amb el sotsecretari
 • 11/10/2022 Reunió de coordinació de la DG
 • 10/10/2022 Reunió amb la DG de Intervenció: Nova Llei de Transparència
 • 10/10/2022 Reunió presentació de la plataforma E-formació en atenció a la ciutadania.
 • 10/10/2022 Reunió amb Ajuntament de València, Estratègia de Dades Obertes
 • 07/10/2022 VI Jornades valencianes de documentació
 • 07/10/2022 Visita oficina PROP CA90
 • 07/10/2022 TRANSPARÈNCIA (IA): Publicitat activa dels algorismes públics
 • 06/10/2022 Jornada en la UJI-“Transparency, corruption and quality of government in uncertain times”
 • 06/10/2022 Dinar amb representants de la UJI
 • 06/10/2022 Dinar amb representants de la UJI
 • 06/10/2022 VII Jornada “La resposta penal ante el bon govern” -UV
 • 05/10/2022 procés de cocreació OGP - sessió presencial València
 • 05/10/2022 Reunió amb SA de Participació Transparència
 • 05/10/2022 Gravació tall de veu LAS NAVES
 • 05/10/2022 VII Jornada “Transparència i Bon Govern en PYMES” UV
 • 04/10/2022 Dia del Dret a saber-CCC Octubre
 • 04/10/2022 Dinar-Dia del dret a saber-Centre cultura contemporània Octubre
 • 04/10/2022 Consell de dirección de la conselleria
 • 04/10/2022 Reunió amb la Consellera
 • 03/10/2022 Procés de cocreació OGP - sessió presencial Castelló
 • 03/10/2022 Reunió contracte usabilitat
 • 01/10/2022 Fira Responsabilitat Social, Diputació de València
 • 30/09/2022 Congrés de Transparència Internacional
 • 29/09/2022 CIT - Mesa de responsables de transparencia y participación de las Administraciones Públicas
 • 29/09/2022 Congrés de Transparència Internacional
 • 28/09/2022 Sopar organitzat per la Comisión sectorial de Gobierno Abierto (MHAP)
 • 28/09/2022 CIT - GT22-01. Derecho de acceso: ejercicio y límites.
 • 28/09/2022 Comissió Sectorial de "Gobierno Abierto"
 • 28/09/2022 Congrés de Transparència Internacional
 • 27/09/2022 Sessió co-creació Pla Acció OGP (Online) Alacant
 • 27/09/2022 Reunió amb Arxievex
 • 27/09/2022 Comissió mixta cooperació GV-FVMP
 • 27/09/2022 3 minuts de silènci per violència masclista
 • 26/09/2022 Sessió co-creació Pla Acció OGP (Online) Castelló
 • 26/09/2022 Reunió OGP
 • 26/09/2022 Reunió comissió seguiment UV
 • 26/09/2022 Reunió usabilitat
 • 23/09/2022 Comissió de seguiment del conveni amb la UA
 • 22/09/2022 Presentació del procés de cocreació OGP - sessió online València
 • 22/09/2022 Inauguració Jornada de la UV-VI Jornada Open Data "Un mundo conducido por datos / Worl data driven"
 • 21/09/2022 Reunió comissió seguiment conveni amb LAS NAVES
 • 21/09/2022 Reunió comissió seguiment del conveni amb la Diputació de València
 • 21/09/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 20/09/2022 Consell de direcció
 • 20/09/2022 Reunió OGP, amb ITACA
 • 20/09/2022 Reunió amb la Consellera
 • 19/09/2022 Reunió amb Institut Cartografic
 • 19/09/2022 Reunió comissió de seguiment del conveni amb la UJI
 • 19/09/2022 Reunió OGP amb el Secretari autonòmic
 • 19/09/2022 Comissió de seguiment del conveni amb la UMH
 • 16/09/2022 Reunió amb la UPV i la directora de Fons Europeus
 • 16/09/2022 Reunió de la Comissió de seguiment del conveni amb la UPV
 • 15/09/2022 Reunió amb la DG de l'advocacia
 • 15/09/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència, i la DG de Participació-OgP
 • 15/09/2022 Reunió amb la consellera
 • 15/09/2022 Reunió amb IVE
 • 14/09/2022 Reunió amb la directora de les oficines PROP d'Alacant i Elda
 • 14/09/2022 Reunió amb l'Agència Valenciana Antifrau
 • 14/09/2022 Reunió OgP (amb D.G. Participació - SA )
 • 14/09/2022 Reunió amb SA de Participació i Transparència
 • 13/09/2022 Consell de direcció
 • 13/09/2022 Conferència Aitana Mas
 • 12/09/2022 Reunió amb la DG Sector Públic
 • 09/09/2022 Presentació de resultats enquestes Guia PROP
 • 09/09/2022 Reunió amb les diputacions i la FVMP per a explicar el Pla d'Acció Open Government Partnership
 • 08/09/2022 Jornades participatives ajuntament de Betxi
 • 08/09/2022 Reunió amb Torres Burriel i DGTIC - pla d'usabilitat
 • 08/09/2022 Reunió OgP (amb D.G. Participació - D.G. Transparència - JS Políticas Participació - JS Transp. Activ Pública
 • 08/09/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 07/09/2022 Reunió amb el Servei de transparència
 • 07/09/2022 Reunió amb la Consellera
 • 06/09/2022 Reunió amb el director general d'Administració local i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Provìncies)
 • 05/09/2022 Reunió OgP (amb D.G. Participació - D.G. Transparència - JS Políticas Participació - JS Transp. Activ Pública
 • 02/09/2022 reunió amb Estudi Menta
 • 02/09/2022 reunió amb Ítaca - pla d'acció OGP
 • 31/08/2022 reunió amb Torres Burriel - avaluació i pla d'usabilitat
 • 31/08/2022 reunió servei SIAC
 • 30/08/2022 reunió amb cap servei de canals d'atenció a la ciutadania
 • 30/08/2022 Reunió amb ASEDIE
 • 30/08/2022 Reunió amb la directora de programa del pla de recuperació
 • 12/08/2022 Reunió amb la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
 • 11/08/2022 Reunió amb el secretari autonòmic de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i amb Ítaca Animació Sociocultural, entitat dinamitzadora del procés de cocreació del Pla d'Acció per a l'OGP Local.
 • 11/08/2022 Reunió amb el Secretari Autonòmic de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i amb el Director Local d'Open Government Partnership (OGP)
 • 09/08/2022 Reunió amb adjudicatari contracte usabilitat
 • 29/07/2022 Reunió Decret atenció a la ciutadania
 • 29/07/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència, i la DG de Participació sobre OGP
 • 28/07/2022 Reunió amb el Presidnet del Consell de Transparència
 • 28/07/2022 Reunió amb la directora de programes europeus
 • 28/07/2022 Transparència i sistemes d'intel·ligència artificial, algorismes
 • 27/07/2022 Reunió sobre EELL Transparents
 • 27/07/2022 Reunió amb empresa adjudicatària projecte OGP
 • 27/07/2022 Reunió OgP (amb D.G. Participació - SA - Stat española d'Avaluació)
 • 26/07/2022 Reunió amb S Transparència
 • 26/07/2022 Reunió amb Estudio Menta
 • 25/07/2022 Reunió Decret d'atenció a la ciutradania
 • 22/07/2022 Reunió amb LABORA
 • 21/07/2022 Firma de conveni amb Transparència Internacional-Espanya
 • 21/07/2022 Reunió al·legacions decret att ciutadania
 • 19/07/2022 Reunió al·legacions decret att ciutadania
 • 18/07/2022 Reunió OgP (amb D.G. Participació - D.G. Transparència - JS Políticas Participació - JS Transp. Activ Pública
 • 18/07/2022 Reunió Llei Transparència-Registre de contracte
 • 15/07/2022 Presentació de l'estratègia de dades obertes
 • 14/07/2022 Seminari d'Estiu de la Conselleria
 • 13/07/2022 Seminari d'Estiu de la Conselleria
 • 12/07/2022 Reunió amb el Director de la AVAF
 • 08/07/2022 Seguiment obligacions nova Llei de Transparència
 • 07/07/2022 Reunió OGP amb el Secretari Autonòmic i la DG Participació
 • 06/07/2022 Reunió Drecret att ciutadania
 • 05/07/2022 Reunió Grup d'Integritat "Gobierno Abierto"-MHAP
 • 05/07/2022 Reunió de la Comissió Tècnica de Coordinació en Matèria de Transparència
 • 04/07/2022 Reunió amb la Directora general de Anàlisi i Polítiques Públiques
 • 04/07/2022 Nou decert d'atenció a la ciutadania
 • 02/07/2022 Concert Aniversari 40 anys Estatut d'Autonomia
 • 01/07/2022 Visita oficina PROP Alzira
 • 01/07/2022 Setmana de l'Administtració Oberta
 • 30/06/2022 Lliurament de cartera de la Vicepresidenta del Consell i conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a la Sra. Aitana Mas i Mas
 • 30/06/2022 Sessió (quarta) formació Open Government Partnership
 • 30/06/2022 Comissió de seguiment del Conveni amb la UA
 • 30/06/2022 3 minuts de silènci per violència masclista
 • 30/06/2022 Presa possessió nova Consellera Igualtat
 • 30/06/2022 Setmana de l'Administtració Oberta
 • 29/06/2022 Setmana de l'Administtració Oberta
 • 28/06/2022 Setmana de l'Administtració Oberta
 • 27/06/2022 Setmana de l'Administtració Oberta
 • 23/06/2022 Sessió (tercera) formació Open Government Partnership
 • 23/06/2022 Reunió amb el Servei d'Atenció a la Ciutadania
 • 22/06/2022 Entrevistes de selección de personal
 • 22/06/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 21/06/2022 Entrevistes selecció de personal
 • 20/06/2022 Reunió Transparència i sistemes d'inteligència artificial-on line
 • 20/06/2022 Reunió del "Subgrupo de trabajo para la reforma de la ley de Transparencia Estado"-on line
 • 17/06/2022 Reunió de coordinació de la dirección general
 • 16/06/2022 Sessió (segona) formació Open Government Partnership
 • 15/06/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 14/06/2022 Baremacions elecció director de programes
 • 14/06/2022 Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Provincies-Plenària
 • 14/06/2022 Consell de Direcció
 • 14/06/2022 Reunió amb la Consellera
 • 13/06/2022 Taller Dades Lab
 • 09/06/2022 WEBINAR ADEIT Aproximació a les novetats de la Llei 1/2022 de Transparència i Bon govern de la Comunitat Valenciana
 • 09/06/2022 Sessió formació Open Government Partnership
 • 09/06/2022 Reunió amb Nymiz
 • 08/06/2022 12 Aniversari Valencia Plaza+Lliurament premis Valencia Plaza
 • 08/06/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 07/06/2022 Reunió selección de Director de Programes
 • 07/06/2022 Consell de Direcció
 • 06/06/2022 Codiseny del laboratori de dades, Dades·lab.
 • 06/06/2022 Reunió de coordinació DG
 • 06/06/2022 Reunió Premis Datathon
 • 03/06/2022 Reunió amb Salesforce
 • 03/06/2022 Jornada Govern Obert i Gènere-Universitat de València
 • 02/06/2022 Reunió sobre les enquestes del 012
 • 02/06/2022 Reunió del Subgrup de treball per a la reforma de la "ley de Transparencia" estatal
 • 01/06/2022 40 Aniversari de l'Estatut d'Autonomia
 • 01/06/2022 Reunió amb DG Igualtat en la Diversitat
 • 01/06/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 31/05/2022 CEV/UPV-El desafiament de les dades obertes per a les empreses
 • 31/05/2022 Reunió amb la Consellera
 • 30/05/2022 Universitat de Valencia-WORKSHOP POLÍTICA PROGRESISTA i REVOLUCIÓ DIGITAL
 • 30/05/2022 II Jornada “Digitalització i noves formes de participació i deliberació en els partits polítics” UV
 • 27/05/2022 Four days week summit-LABORA
 • 26/05/2022 Dinar de l'equip directiu de la Conselleria
 • 26/05/2022 Reunió enquestes atenció a la ciutadania
 • 25/05/2022 COMPLIMENT I TRANSPARÈNCIA EN ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE Sessió formativa Projecte Xip
 • 25/05/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 25/05/2022 reunió Design Thinking
 • 24/05/2022 Taula redona: Administración Proactiva
 • 24/05/2022 Reunió Comissió Mixta de Coordinació, Seguiment de l'Acord Subvencions Govern Obert
 • 24/05/2022 Reunió amb Estudio Menta
 • 23/05/2022 Reunió de la Comissió de colaboració i coordinació del Fons cooperació municipal (municipis turístics)
 • 20/05/2022 Avaluació de projectes UPV
 • 19/05/2022 Taller-Agenda urbana
 • 19/05/2022 Congrés internacional de Dades Obertes
 • 19/05/2022 La regulació dels grups d'interés o "Lobbies"-Universitat d'Alacant
 • 18/05/2022 Taula de debat: Congrés Dades Obertes i Transparència.UPV
 • 18/05/2022 Jornada Internacional dades Obertes-UPV
 • 18/05/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 17/05/2022 Consell de direcció
 • 17/05/2022 Reunió amb la Consellera
 • 16/05/2022 Reunió Dades Obertes
 • 16/05/2022 Reunió amb el secretari autonòmic de Participació i Transparència, i la DG de Participació
 • 13/05/2022 Reunió Decret Atenció a la ciutadania
 • 13/05/2022 Reunió amb representants de la UV
 • 12/05/2022 Concert per la vida-La lluita continua
 • 12/05/2022 Reunió Dades Obertes
 • 12/05/2022 Reunió amb Bombers Forestals
 • 11/05/2022 Reunió comissió seguiment del conveni amb la UMH
 • 11/05/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 10/05/2022 Consell de direcció de la Conselleria
 • 10/05/2022 Reunió sobre la Llei de Transparència
 • 09/05/2022 Reunió monográfica sobre la modificació de les instruccions de registre d'obligatori compliment
 • 06/05/2022 Reunió de la Comissió de seguiment del Conveni amb la UV
 • 06/05/2022 Reunió amb el Servei de Transparència
 • 06/05/2022 Reunió sobre la Llei de Transparència
 • 05/05/2022 Homenatge a les víctimes valencianes deportades i assassinades en els camps de concentració nazis.
 • 05/05/2022 Comissió del Fons de Cooperació Municipal
 • 04/05/2022 Reunió amb la DG de Participació
 • 04/05/2022 Reunió de coordinació de la DG
 • 04/05/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 03/05/2022 Consell de direcció
 • 03/05/2022 Reunió amb la DG Innovació
 • 02/05/2022 Reunió amb la Consellera
 • 29/04/2022 Jornada “Els canals de denuncia" UV
 • 28/04/2022 PONÈNCIA-XIII Seminari “Política 2.0: La nueva Ley de Transparencia en CV"
 • 27/04/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 27/04/2022 IX Congres Internacional sobre “Govern Obert”: Transparencia i explicabilitat dels algoritmes UV
 • 26/04/2022 Consell de Direcció
 • 26/04/2022 IX Congres Internacional sobre “Govern Obert”: Transparencia i explicabilitat dels algoritmes UV
 • 21/04/2022 Reunió amb la DG de Coordinació Institucional de la Vicepresidència 1ª
 • 21/04/2022 Reunió amb el S d'Atenció a la ciutadania
 • 20/04/2022 Reunió amb personal de la UV-pactes d'integritat
 • 20/04/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 13/04/2022 Gala lliurament Premis Participa-Acció
 • 13/04/2022 Comissió de seguiment del conveni amb la UPV
 • 13/04/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 12/04/2022 Ponència en la UJI
 • 11/04/2022 Reunió amb el Servei de Transparència
 • 11/04/2022 Comissió de seguiment del conveni amb la UMH
 • 08/04/2022 Reunió comissió de seguiment del conveni amb LAS NAVES
 • 08/04/2022 Reunió comissió de seguiment del conveni municipalista
 • 07/04/2022 Reunió formació comunicació clara
 • 07/04/2022 Reunió amb personal de la Universitat de València sobre integritat institucional
 • 07/04/2022 Subgrup de treball per a la reforma de la lllei de Transparència-Gobierno Abierto
 • 07/04/2022 11a sessió del Cafè amb dades. L'inventari, avançant cap a la cultura de dades
 • 06/04/2022 Presentació Revista d'Estudis Valencians n. 66
 • 06/04/2022 Presentació de l'informe sobre us de la verificació de dades 2020
 • 06/04/2022 Visita oficina PROP Llíria
 • 06/04/2022 Reunió amb l'alcalde de Llíria
 • 05/04/2022 Consell de direcció
 • 05/04/2022 Jornada ESRI-Creant un futur sostenible en València
 • 05/04/2022 Reunió amb la Consellera
 • 04/04/2022 Comissió seguiment conveni UA
 • 04/04/2022 Reunió sobre informes atenció 012
 • 04/04/2022 Reunió amb DGPC i SAPC sobre Setmana del Govern Obert
 • 01/04/2022 Reunió de coordinació de la DG
 • 31/03/2022 Reunió sobre informes atenció 012
 • 31/03/2022 I Trobada de Professionals d’Avaluació de Polítiques Publiques-Las Naves
 • 30/03/2022 Assistència al Ple de les Corts-tramitació Llei de Transparència
 • 30/03/2022 Reunió de constitució de la comissió de seguiment del conveni amb la Diputació d'Alacant
 • 29/03/2022 Reunió amb el director general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona Marc Aparisi Marti
 • 28/03/2022 Reunió sobre la reapertura de l'oficina PROP d'Alacant
 • 28/03/2022 Reunió sobre el reglament d'administració electrònica
 • 25/03/2022 Jornada sobre Transparència de la Diputació de València
 • 24/03/2022 Reunió amb grups parlamentaris Botànic -Corts
 • 23/03/2022 Reunió conveni Catedrades
 • 23/03/2022 entrevista amb personal de la UV - Agenda Urbana
 • 23/03/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 23/03/2022 Reunió decret atenció a la ciutadania
 • 22/03/2022 Webinar AVAF: "Els riscos de la corrupció en la Funció Pública"
 • 22/03/2022 Reunió amb la Consellera
 • 21/03/2022 Reunió del Subgrup de treball de "Reforma de la Ley de Transparencia (Gobierno Abierto)"
 • 21/03/2022 Reunió amb la DG de Funció Pública
 • 17/03/2022 Reunió amb el Sotsecretari
 • 16/03/2022 Reunió sobre el Decret de Att a la ciutadania
 • 16/03/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 16/03/2022 Reunió de la comissió de seguiment del conveni amb la Dipu de Castelló
 • 14/03/2022 Reunió de la comissió de seguiment del conveni firmat amb la UJI
 • 11/03/2022 Reunió Pla Biennal de Transparència
 • 10/03/2022 Sessió Plenària Fòrum de GO
 • 10/03/2022 Reunió "Gobierno Abierto"
 • 09/03/2022 AVAF-Diàleg amb el magistrat Joaquim Bosch, al voltant del seu llibre"La patria en la cartera".
 • 09/03/2022 Reunió amb el Secretari Autonòmic i la DG de Participació
 • 09/03/2022 Reunió Visor pressupostari
 • 09/03/2022 Reunió sobre decret d'atenció a la ciutadania
 • 09/03/2022 Reunió sobre revisió d'enllaços o referencia a tramits i serveis de la Generalitat Valenciana en la plataforma digital europea
 • 08/03/2022 Manifestació dia de la dona
 • 08/03/2022 Reunió de la Comissió de seguiment del conveni amb la Diputació de València
 • 03/03/2022 Presentació REGIA
 • 02/03/2022 Taller de transparència per a entitats locals - Dret d'accés a la informació
 • 02/03/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 01/03/2022 CIVIO Trobada Online / Transparència decisions automatitzades
 • 01/03/2022 Reunió amb la Delegada territorial del Presidència d'Alacant
 • 01/03/2022 Reunió de coordinació de la DG
 • 25/02/2022 reunió telèfon 012
 • 25/02/2022 Reunió OGP
 • 23/02/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 22/02/2022 Reunió amb la Consellera
 • 21/02/2022 IV sessió de “Diàlegs al Palau” amb el Padre Ángel, amb motiu del Dia Mundial de la Justícia Social
 • 21/02/2022 Reunió amb el Sotsecretari
 • 21/02/2022 Reunió amb el Servei de Transparència
 • 18/02/2022 Reunió amb ATENTO-telèfon 012
 • 17/02/2022 Comissió de Col·laboració i Coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana
 • 17/02/2022 Comissió seguiment del conveni amb la Diputació de València
 • 16/02/2022 Reunió Decret d'Atenció a la ciutadania
 • 16/02/2022 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 15/02/2022 Comissió de seguiment del conveni municipalista
 • 14/02/2022 Reunió Pactes d'Integritat-Fons Europeus
 • 14/02/2022 Reunió: presentació TEP a SA d'economia
 • 14/02/2022 Reunió amb l'empresa de 012
 • 10/02/2022 Reunió sobre integritat institucional amb representant de la UV
 • 10/02/2022 Reunió amb Opengovpartnership.org
 • 10/02/2022 Reunió amb Estudio Menta
 • 09/02/2022 Reunió amb la Consellera i el President del Consell de Transparència
 • 09/02/2022 Reunió amb el Servei de Transparència
 • 09/02/2022 Reunió comissió de seguiment del conveni amb la Diputació d'Alacant
 • 08/02/2022 Consell de dirección de la Conselleria
 • 08/02/2022 Decret d'atenció a la ciutadania
 • 08/02/2022 Jornada: Elaboració d'un Plan Antifrau
 • 08/02/2022 Reunió amb la Consellera
 • 07/02/2022 Reunió de la comissió de seguiment del conevni amb la UPV
 • 07/02/2022 Reunió de coordinació de la dirección general
 • 05/02/2022 Seminari d'hivern de la Conselleria
 • 04/02/2022 Reunió: Sistema públic de gestió de dades
 • 04/02/2022 Seminari d'hivern de la Conselleria
 • 03/02/2022 Comissió de sseguiment del conveni amb la Diputació de Castelló
 • 02/02/2022 Jornada Transparència en entitats privades-Presentació TEP
 • 01/02/2022 Comissió de seguiment del conveni amb la UMH
 • 01/02/2022 Consell de direcció
 • 31/01/2022 Reunió amb la UPV
 • 28/01/2022 Reunió amb el Consell de Transparència
 • 27/01/2022 Presentació: Enquesta Dades Obertes-UPV
 • 26/01/2022 Reunió conveni amb LAS NAVES
 • 26/01/2022 3 minuts de silència per violència masclista
 • 26/01/2022 Reunió Decret Atenció a la ciutadania
 • 25/01/2022 Reunió sotsecretari agricultura (plans antifrau)
 • 25/01/2022 Visita del director de la oficina PROP de Vinaròs-Morella
 • 24/01/2022 Reunió de la omissió de seguiment del conveni amb la AEF
 • 24/01/2022 Reunió de la Comissió de seguiment del Conveni amb la UV
 • 20/01/2022 Reunió de coordinació de la DG
 • 19/01/2022 Reunió de presentación de TEP amb SA d'Economia Sostenible
 • 19/01/2022 Reunió amb SA, DGPC i gabinet tècnic (OGP i conveni municipal)
 • 19/01/2022 Reunió de la Comissió de seguiment del conveni amb la UA
 • 18/01/2022 Reunió de presentació de TEP amb LABORA
 • 18/01/2022 Reunió Decret d'atenció a la ciutadania
 • 14/01/2022 Reunió amb el Consell de Transparència
 • 13/01/2022 Reunió de la Comissió de seguiment del Conveni amb la UJI
 • 13/01/2022 Firma Conveni amb la Associació española de Fundacions
 • 13/01/2022 Reunió sobre Decret d'Atenció a la Ciutadania
 • 12/01/2022 Reunió amb Estudio Menta
 • 10/01/2022 Reunió amb la Consellera
 • 29/12/2021 Comissió de Col·laboració i Coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana
 • 28/12/2021 3 minuts de silènci per violència masclista
 • 22/12/2021 Reunió amb Political Watch
 • 22/12/2021 Reunió amb ACICOM
 • 22/12/2021 Reunió amb Estudio Menta
 • 22/12/2021 Reunió OGP local amb el Secretari Autonòmic i la DG de participació
 • 21/12/2021 Dinar del Consell de Direcció
 • 21/12/2021 Reunió decret d'atenció a la ciutadania
 • 21/12/2021 minut de silenci pre violència masclista
 • 21/12/2021 Jornada: ELABORACIÓ D’UN PLA ANTIFRAU EN L’ÀMBIT LOCAL
 • 20/12/2021 Comissió Tècnica de Transparència
 • 20/12/2021 Reunió amb l'Agència Valenciana Antifrau
 • 16/12/2021 Catedrades
 • 16/12/2021 Reunió amb Associació Espanyola de Fundacions
 • 15/12/2021 Reunió amb el sotsecretari de la Cª Igualtat
 • 15/12/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 15/12/2021 Reunió Decret d'atenció a la ciutadania
 • 14/12/2021 Consell de direcció
 • 14/12/2021 Reunió amb la Consellera
 • 13/12/2021 Reunió de coordinació
 • 10/12/2021 Reunió amb Transparència Internacional
 • 09/12/2021 Webinar Agència Valenciana Antifrau: Dia mundial contra la Corrupció
 • 09/12/2021 Reunió amb la CEV
 • 09/12/2021 3 minuts de silènci, Violència masclista
 • 09/12/2021 Reunió amb Horta Sud-TEP
 • 09/12/2021 Workshop TIE Mesures Antifrau en els Fons Europeus– Next Generation EU
 • 09/12/2021 Dia internacional contra la corrupció
 • 03/12/2021 Preestrena pel·licula "FUSILADOS"
 • 03/12/2021 Presentació: la Comunitat de l’Olivera, Diputació de València
 • 03/12/2021 Reunió amb la DG d'Anàlisi i Polítiques Públiques
 • 02/12/2021 Reunió amb la EPSAR
 • 01/12/2021 Reunió amb empresa creativitat
 • 01/12/2021 Reunió amb els Director/es d'oficines PROP
 • 01/12/2021 Reunió amb el Gabinet Tècnic
 • 01/12/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 30/11/2021 Consell de direcció
 • 30/11/2021 Reunió amb la Consellera
 • 29/11/2021 Seminari 5é Aniversari de la Llei 11/2016-Antifrau (on line)
 • 26/11/2021 Ponència X Jornades de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians
 • 25/11/2021 Reunió amb Estudio Menta
 • 24/11/2021 Reunió entre la DG de Transparència i Director General de Coordinació de l'Acció de Govern i La Subdirectora de Planificació de l'Acció del Govern
 • 24/11/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 23/11/2021 FORMACIÓ UPV-Estratègia Dedes Obertes/Nova Llei de Trnsparència
 • 18/11/2021 Reunió amb DG Innovació Educativa
 • 18/11/2021 Reunió amb la Sotsecretària de la Cª Justícia
 • 17/11/2021 Consell de direcció
 • 17/11/2021 Formació: "Millora dels Serveis"
 • 17/11/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 16/11/2021 Taula Redona de Gobierno Abierto
 • 16/11/2021 reunió amb empresa publicitat
 • 16/11/2021 Reunió amb la Consellera
 • 15/11/2021 Reunió amb la DG de la Diputació de Guipuzkoa
 • 15/11/2021 Reunió Decret d'Atenció a la Ciutadania
 • 15/11/2021 Reunió sobre Transformació Digital
 • 13/11/2021 Acte iniciativa "Otras políticas"
 • 11/11/2021 Reunió amb Arxievex
 • 11/11/2021 Transfira Las Naves. Primer event de Transferència de Projectes d'Innovació que transformen la Ciutat”
 • 10/11/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 09/11/2021 Reunió Comissió de seguiment del conveni amb la UPV
 • 08/11/2021 Formació: Píndola informativa de la OCCI "Grups d'interés"
 • 05/11/2021 Reunió 012
 • 03/11/2021 Reunió amb representants de l'Associació Valenciana d'Interventors i Auditors. AVIAP
 • 03/11/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 02/11/2021 Reunió amb el cap de Gabinet de la Consellera
 • 02/11/2021 Reunió amb els director/es d'Oficines PROP
 • 28/10/2021 Inauguració workshop en la UJI
 • 28/10/2021 Assistència a les Corts Valencianes
 • 28/10/2021 Reunió amb Avalualab
 • 27/10/2021 Comissió de Seguiment del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana
 • 27/10/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 27/10/2021 Cicle de tallers de transparència i dades obertes: Criteris del CT
 • 25/10/2021 Reunió Dades Obertes
 • 22/10/2021 Reunió amb el Servei de Transparència
 • 20/10/2021 Reunió amb la Consellera i el Secretari Autonòmic de Participació i Transparència
 • 20/10/2021 Reunió estratègia de dades obertes
 • 20/10/2021 Reunió amb el SA de Innovació
 • 20/10/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 19/10/2021 Consell de direcció
 • 18/10/2021 Reunió amb l'ajuntament de Benidorm
 • 18/10/2021 Visita oficina PROP Benidorm
 • 18/10/2021 Visita oficina PROP Dénia
 • 18/10/2021 Reunió amb l'ajuntament de Dénia
 • 15/10/2021 Lliurament de Premis Avaluació LAS NAVES-AVALUALAB
 • 15/10/2021 Reunió estrategia de Dades Obertes
 • 14/10/2021 Reunió amb el SA
 • 13/10/2021 Reunió sobre estratègia de Dades Obertes
 • 13/10/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 08/10/2021 reunió amb Desidedatum - Estratègia de Dades Obertes
 • 07/10/2021 Reunió amb Agencia Tributaria sobre Registre auxiliar tributari
 • 06/10/2021 Reunió amb Plena Inclusió
 • 06/10/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 06/10/2021 Inauguració VI JORNADA TRANSPARÈNCIA i BON GOVERN EN PYMES
 • 05/10/2021 Reunió amb DESIDEDATUM
 • 05/10/2021 Reunió amb la DG de Diversitat Funcional
 • 04/10/2021 Reunió equip de direcció de la DGTACBG
 • 01/10/2021 Taula temàtica Economia Digital
 • 30/09/2021 Jornada "Dret a saber" de ACICOM
 • 30/09/2021 dinar conversa oberta Dia Dret a Saber ACICOM
 • 29/09/2021 Acte de Cloenda VI CIT Alacant
 • 29/09/2021 Conferència de cloenda del VI CIT
 • 29/09/2021 Grup de treball de CIT Alacant
 • 29/09/2021 Congrés Internacional de Transparència
 • 28/09/2021 Vi d'honor Castell de Santa Bárbara
 • 28/09/2021 Lliurament de premis TFG TFM en la Univeristat d'Alacant
 • 28/09/2021 Reunió on line sistema públic de gestió de dades
 • 28/09/2021 Dia Internacional del Dret a Saber
 • 28/09/2021 Congrés Internacional de Transparència
 • 27/09/2021 Inauguració del VI Congrés Internacional de Transparència
 • 27/09/2021 Congrés Internacional de Transparència
 • 24/09/2021 Reunió grup de treball de Transparència
 • 24/09/2021 Reunió de la Comissió de seguiment del Conveni amb la UV
 • 24/09/2021 Reunió amb el SA de participació i Transparència
 • 24/09/2021 Reunió de la Comissió de seguiment Conveni Diputació de Castelló
 • 24/09/2021 CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE DADES OBERTES I REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC (Universitat d'Alacant)
 • 23/09/2021 Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la FVMP
 • 23/09/2021 Visita oficina PROP 9 D'OCTUBRE amb FESORD, projecte PROP-LS
 • 23/09/2021 CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE DADES OBERTES I REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC (Universitat d'Alacant)
 • 22/09/2021 Reunió amb la Associació Espanyola de Fundacions
 • 22/09/2021 Reunió amb el Servei de Transparència
 • 21/09/2021 JORNADA sobre Transparència, Bon Govern i Participació ciutadana: Reptes i Èxits
 • 20/09/2021 Reunió amb el Cap de premsa
 • 20/09/2021 Reunió amb DESIDEDATUM
 • 20/09/2021 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 15/09/2021 Reunió amb la Consellera i Intersindical Valenciana
 • 15/09/2021 Reunió comissió de seguiment del conveni UJI
 • 15/09/2021 Minut de silènci contra la violència masclista
 • 15/09/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 14/09/2021 Inauguració AULA D’ESTIU SOBRE BON GOVERN-Universitat Jaume I
 • 14/09/2021 Dinar en la UJI
 • 14/09/2021 Comissió de seguiment del Conveni amb la UA
 • 13/09/2021 Reunió amb la Consellera
 • 10/09/2021 Reunió AVGO grup de treball de transparència
 • 09/09/2021 Reunió amb ICTvsCC, UPV
 • 09/09/2021 Reunió comissió de seguiment del Conveni amb la UPV
 • 08/09/2021 Reunió amb el Servei de Transparència
 • 08/09/2021 Comissió de seguiment del Conveni amb la UMH
 • 08/09/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 07/09/2021 Reunió amb el Servei de Transparència
 • 07/09/2021 Reunió amb la DG de Participació
 • 07/09/2021 Reunió amb la Consellera
 • 01/09/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 31/08/2021 Reunió Oficines PROP
 • 04/08/2021 Reunió Sistema Públic de Gestió de Dades
 • 29/07/2021 Visita localitzacions oficines PROP
 • 29/07/2021 Reunió amb els/les director/es d'Oficines PROP
 • 28/07/2021 Reunió amb el SA
 • 27/07/2021 Reunió amb la Consellera
 • 23/07/2021 Comissió de Seguiment del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana
 • 22/07/2021 Reunió preparatoria de Comissió Tècnica de Ttransparència
 • 21/07/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 21/07/2021 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 20/07/2021 Reunió estratègia dades obertes
 • 20/07/2021 reunió Congrés Internacional de Transparència (Alacant)
 • 19/07/2021 Recepció nous Becaris
 • 14/07/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 13/07/2021 Reunió estratègia dades obertes
 • 10/07/2021 Seminari de la Conselleria (Moraira)
 • 09/07/2021 Seminari de la Conselleria (Moraira)
 • 07/07/2021 Reunió sobre la Llei de Transparència
 • 07/07/2021 Reunió estretègia de Dades Obertes
 • 06/07/2021 Reunió amb la Subsecretaria de Cª Justícia
 • 06/07/2021 minut de silènci per violència masclista
 • 05/07/2021 Reunió amb el sotsecretari
 • 05/07/2021 Reunió de constitució de la Comissió de seguiment del Conveni amb la UV
 • 02/07/2021 Reunió de coordinació de la Direcció General
 • 02/07/2021 Reunió amb el Servei d'Atenció a la Ciutadania
 • 01/07/2021 Reunió sobre la Llei de Transparència
 • 30/06/2021 Design Thinking en l'administració, millora de l'experiència del ciutadà en els procediments i tràmits administratius
 • 30/06/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 29/06/2021 Reunió amb la Consellera
 • 28/06/2021 Reunió Sistema públic de gestió de dades
 • 23/06/2021 Reunió amb Catedràtic Dret Civil UV
 • 23/06/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 22/06/2021 Reunió estrategia de Dades Obertes
 • 22/06/2021 Firma Conveni de la Càtedra PAGODA
 • 21/06/2021 Reunió sobre la Llei de Transparència
 • 21/06/2021 Reunió amb l'assessor de la Consellera
 • 21/06/2021 Reunió amb el Secretari autonòmic d'Innovación i Transformació Digital i la DG d'Innovació
 • 18/06/2021 Lliurament de Premis DATATHON
 • 17/06/2021 Presentació documental Juli Esteve "Morir Tranquil.la"
 • 17/06/2021 Ponència presentació CATEDRADES- CIUTADANIA I DADES OBERTES
 • 16/06/2021 Reunió amb l'Agècia Val Tributària
 • 16/06/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 15/06/2021 Presentació: difusió de la Pasarela Digital Única en Espanya
 • 15/06/2021 Reunió estratègia dades obertes
 • 14/06/2021 Reunió SIAC (Sistemes Informació a la Ciutadania)
 • 14/06/2021 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 11/06/2021 Reunió AVGO Grup de treball transparència i dades obertes
 • 11/06/2021 Reunió Llei Valenciana d'Igualtat
 • 10/06/2021 Inauguració Jornada: "Apostando por el gobierno abierto para las personas consumidoras" (UV)
 • 09/06/2021 Reunió "Gobierno Abierto-Grupo de trabajo de Integridad pública"
 • 09/06/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 08/06/2021 Reunió amb Salesforce
 • 07/06/2021 Reunió amb el sotsecretari
 • 07/06/2021 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 04/06/2021 Reunió amb el Sotsecretari
 • 04/06/2021 Llei de Transparència
 • 04/06/2021 Reunió grup de treball de transparència-Conveni Municipalista
 • 02/06/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 02/06/2021 Reunió amb la Consellera
 • 02/06/2021 Reunió Dades Obertes
 • 02/06/2021 Comissió Interdepartamental de Turisme
 • 01/06/2021 Comisió Sectorial de "Gobierno Abierto"
 • 01/06/2021 Reunió Sistema públic de gestió de dades
 • 31/05/2021 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 28/05/2021 Lliurament Premis GO Transparència de la Diputació de València
 • 27/05/2021 Reunió amb l'assessor d'assumptes parlamentaris
 • 26/05/2021 Reunió amb el sotsecretari
 • 26/05/2021 Reunió de constitució de la Comissió de seguiment del Conveni amb la UMH
 • 26/05/2021 Videoconferencia sobre el VI Congres Internacional Transparència
 • 26/05/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 25/05/2021 Reunió de constitució de la Comissió de seguiment del conveni amb la UPV
 • 24/05/2021 Reunió Open Data Charter
 • 24/05/2021 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 24/05/2021 Inauguració Seminari L'activitat catastral: OBJECTIUS ESTRATÈGICS PER A 2021 I LA SEUA RELACIÓ AMB LA TRANSPARÈNCIA
 • 21/05/2021 Reunió amb la Consellera
 • 21/05/2021 Reunió amb ESRI
 • 21/05/2021 SETMANA DE LA ADMINISTRACIÓ OBERTA (Open Gov week)
 • 20/05/2021 CONFERÈNCIA "El dret d'accés a la Informació Pública: La interpretació dels Tribunals"
 • 20/05/2021 Reunió de ocnstitució de la Comissió de seguiment del conveni amb la UA
 • 20/05/2021 SETMANA DE LA ADMINISTRACIÓ OBERTA (Open Gov week)
 • 19/05/2021 Webinar de dades obertes en Ciències de la Salut: necessitats i utilitat social - Centre d'Investigació Operativa (CIO) - Universitat Miguel Hernández
 • 19/05/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 19/05/2021 SETMANA DE LA ADMINISTRACIÓ OBERTA (Open Gov week)
 • 18/05/2021 Entrevista amb personal investigador de la Universidad de Oviedo
 • 18/05/2021 Entrevista amb investigador de la Universitat de Oviedo
 • 18/05/2021 Conferència El govern obert i la governança democràtica en els xicotets municipis rurals: el cas d'Aras de los Olmos
 • 18/05/2021 Reunió Dades Obertes
 • 18/05/2021 SETMANA DE LA ADMINISTRACIÓ OBERTA (Open Gov week)
 • 17/05/2021 Seminari online “EL ESTADO DE LA LEGISLACIÓN. EL MARCO REGULATORIO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
 • 17/05/2021 Compareixença a la Comissió de Funció Pública del Senat-Estudi sobre la transformació digital de les Administracions Públiques
 • 17/05/2021 SETMANA DE LA ADMINISTRACIÓ OBERTA (Open Gov week)
 • 14/05/2021 Reunió Dades Especials en el Portal de Dades Obertes
 • 13/05/2021 Reunió PROP Data
 • 12/05/2021 Compareixences participació PPL transparència i bon govern
 • 12/05/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 11/05/2021 Presentació Pressupostos Participatius
 • 11/05/2021 Pliques Open Data
 • 11/05/2021 XII Sminari Política 2.0 Universitat de València
 • 10/05/2021 Minut de silènci violència masclista
 • 10/05/2021 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 06/05/2021 Reunió OPEN DATA
 • 05/05/2021 Reunió de treball del projecte pilot dels Pressupostos Participatius
 • 05/05/2021 Reunió de ocostitució de la Comissió de seguiment del conveni amb la UJI
 • 05/05/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 04/05/2021 VIII Congreso del avance del Gobierno Abierto VI Congreso de Buen gobierno y transparencia de la Comunitat Valenciana Taula redona: Mesa 5. Asimetrías en la implantación, control y evaluación de la transparencia activa
 • 04/05/2021 Consell de dirección de la Conselleria
 • 03/05/2021 Reunió amb el sotsecretari
 • 03/05/2021 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 30/04/2021 Reunió amb ACICOM
 • 29/04/2021 Reunió del Pla Biennal
 • 28/04/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència, i Sotsecretari i SAs de Cª Igualtat
 • 28/04/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 27/04/2021 VIII Congrés del Avanç del Govern Obert-VI Congrés de Bon Govern i Transparència de la Comunitat valenciana
 • 27/04/2021 Ponència-Master economía de l'educació
 • 27/04/2021 Acte firma conveni ACICOM-UPV
 • 26/04/2021 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 22/04/2021 Jornades SOCINFO
 • 21/04/2021 Firma del conveni amb la Diputació de València
 • 21/04/2021 Reunió amb Transparencia Internacional
 • 21/04/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 20/04/2021 VIII Congrés de l'avanç de Govern Obert-VI Congrés de Bon Govern i Transparència de la Comunitat Valenciana
 • 20/04/2021 Reunió requeriments de transparència en SIAC
 • 20/04/2021 Reunió amb FESORD
 • 20/04/2021 Reunió amb la Consellera
 • 19/04/2021 Reunió amb el sotsecretari
 • 19/04/2021 Reunió de constitució de la comissió de seguiment del conveni amb la Diputació de València
 • 19/04/2021 Reunió de constitució de la comissió de seguiment del conveni amb la Diputació d'Alacant
 • 16/04/2021 Reunió de constitució de la comissió de seguiment de conveni amb la Diputació de Castelló
 • 16/04/2021 Reunió amb l'Ajuntament de Sagunt
 • 16/04/2021 Reunió sobre nou reglament d'administració electrònica
 • 15/04/2021 Reunió amb el DG de Gobierno Abierto, al MHAP
 • 14/04/2021 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 14/04/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 13/04/2021 Webinar: Aproximació al reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics
 • 12/04/2021 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 08/04/2021 Runió amb la DG Anàlisi i Pol Pública
 • 07/04/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 05/04/2021 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 31/03/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 30/03/2021 Reunió amb la SA de Prospectiva i Comunicació i la DGTIC
 • 30/03/2021 Reunió de treball sobre la futura Llei Valenciana de Societat Digital
 • 29/03/2021 Reunió amb el SA Innovació i Transformació Digital
 • 29/03/2021 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 25/03/2021 Reunió amb la Consellera
 • 24/03/2021 Sessió extraordinaria Gobierno Abierto-MPTFP
 • 24/03/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 23/03/2021 Reunió amb la DGTIC
 • 22/03/2021 Reunió amb la AVI
 • 22/03/2021 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 18/03/2021 Reunió Dades Obertes
 • 18/03/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 17/03/2021 Reunió amb la DG de Innovació Educativa
 • 16/03/2021 Congrés Regulació i explotación de big data per als serveis públics
 • 16/03/2021 Reunió "Gobierno Abierto"-MPTFP
 • 15/03/2021 Reunió amb IBM: Serveis públics digitals
 • 15/03/2021 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 12/03/2021 Seminari de la Conselleria
 • 11/03/2021 DATATHON-Taller: Portal de Dades Obertes de la GV
 • 10/03/2021 Constitució Comissió de Seguiment del Conveni Municipalista
 • 10/03/2021 Reunió amb la Consellera
 • 10/03/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 09/03/2021 Congrés: "Regulación y explotación de big data para los servicios públicos"
 • 09/03/2021 Jornades ACESS-INFO: "Herramientas para Luchar contra la Corrupción desde las Entidades Locales"
 • 08/03/2021 Reunió equip de STAP Dades Obertes
 • 05/03/2021 Taula redona Datathon
 • 05/03/2021 Datathon
 • 04/03/2021 Webinar Adeit: Digitalització i Next Generation
 • 04/03/2021 Comissió de Seguiment del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana
 • 03/03/2021 Taula redona UCH "Proyecto POLÍTICAS por los ODS: objetivo 16.6"
 • 03/03/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 02/03/2021 Congrés: "Regulación y explotación de big data para los servicios públicos"
 • 02/03/2021 Consell de direcció
 • 02/03/2021 Reunió amb el Servei d'atenció ciutadania-Oficines PROP
 • 26/02/2021 Reunió sobre estrategia de Open Data
 • 25/02/2021 Visita a la Oficina PROP d'Alacant
 • 24/02/2021 Reunió OpenCohesion School
 • 24/02/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 23/02/2021 Reunió projecte OpenCohesion School (ASOC): Dades Obertes, Auditoria Ciutadana i Cohesió Europea
 • 19/02/2021 Reunió amb el sotcretari i el SA sobre Decret Fons Europeus
 • 18/02/2021 Reunió Pla Bienal
 • 18/02/2021 Reunió amb la DGTIC
 • 18/02/2021 Reunió proposta disseny de pantalles TEP
 • 17/02/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 17/02/2021 Mesa pressupostos participatius
 • 16/02/2021 Reunió Llei Sindicatura
 • 16/02/2021 Consell de Direcció
 • 16/02/2021 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 16/02/2021 Reunió amb la DG de Salut Pública
 • 15/02/2021 Jornada Transparència Internacional
 • 15/02/2021 Reunió amb la Diputació de Castelló
 • 12/02/2021 Reunió amb el Gabinet de la Consellera
 • 12/02/2021 Reunió amb el sotsecretari
 • 10/02/2021 Reunió amb la Agencia Tributària Valenciana
 • 10/02/2021 Debat proposició Llei de Transparència
 • 10/02/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 09/02/2021 Reunió amb el Servei de Transparència
 • 09/02/2021 Reunió amb director oficina PROP
 • 08/02/2021 Reunió amb la Consellera
 • 08/02/2021 Reunió amb els directors i les directores de les oficines PROP
 • 05/02/2021 Reunió amb la Societat Espanyola d'Avaluació de Polítiques Públiques
 • 03/02/2021 Reunió interna Servei Informació Atenció a la Ciutadania
 • 03/02/2021 Presentació Portal GVA Participa
 • 03/02/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 02/02/2021 Conferència Mireia Mollá
 • 02/02/2021 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 01/02/2021 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 01/02/2021 Píndola formativa transparència
 • 29/01/2021 Renió amb el sotsecretari
 • 27/01/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 26/01/2021 Reunió llançament del Pla d'Atenció a la Ciutadania
 • 25/01/2021 Reunió amb el sotsecretari de la conselleria
 • 21/01/2021 Reunió amb la DGTIC
 • 20/01/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 20/01/2021 Reunió amb el Servei d'Att a la Ciutadania i la dtra de l'oficina PROP d'Oriola
 • 19/01/2021 Consell de dirección de la conselleria
 • 19/01/2021 Reunió "Foro Gobierno Abierto"
 • 18/01/2021 Reunió amb el Secretari Autonòmic de Participació i Transparència
 • 18/01/2021 Reunió de coordinació de la direcció general
 • 18/01/2021 Píndoles Informatives de la OCCI-Formació en matèria de Transparència per a Alts Càrrecs
 • 15/01/2021 Reunió amb la Universitat d'Alacant
 • 14/01/2021 Comissió Tècnica de Transparència
 • 14/01/2021 Preparació de la Comissió Tècnica de Transparència
 • 13/01/2021 Reunió amb l'alcalde de Vinaròs
 • 13/01/2021 Reunió amb el subdirector de la DG
 • 13/01/2021 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 12/01/2021 Reunió amb la Consellera i el SA
 • 12/01/2021 Reunió amb la UPV i la Conselleria d'Agricultura
 • 11/01/2021 Reunió amb la DG de Transparència de Catalunya
 • 09/01/2021 Reunió amb el SA de Particippació i Transparència
 • 29/12/2020 Reunió amb el SAT
 • 28/12/2020 Presentació video conferència Pla Atenció a la Ciutadania ATENT-A 2020-2023
 • 28/12/2020 Presentació Pla Atenció a la Ciutadania ATENT-A 2020-2023
 • 23/12/2020 Reunió comissió UV
 • 23/12/2020 Reunió comissió Conveni UJI
 • 22/12/2020 Consell de direcció
 • 21/12/2020 Reunió de coordinació de la Direcció General
 • 21/12/2020 Reunió comissió conveni UMH
 • 17/12/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 17/12/2020 Reunió amb el subdirector i la cap de servei d'atenció a la ciutadania
 • 16/12/2020 Firma de conveni minicipalista
 • 16/12/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 15/12/2020 Presentació resultats enquesta de satisfacció 2020
 • 14/12/2020 Webinar: transparència des del disseny
 • 11/12/2020 Reunió amb CSIF
 • 10/12/2020 Reunió amb la Consellera i el SA
 • 10/12/2020 Reunió amb la UPV
 • 09/12/2020 Jornada amb motiu del dia internacional contra la corrupció. Conflicte d'interés: avansala de la corrupció.-Agencia Valenciana Antifrau
 • 09/12/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 03/12/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 01/12/2020 Consell de dirección de la Conselleria
 • 01/12/2020 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 30/11/2020 Reunió amb el Servei d'Atenció a la Ciutadania
 • 27/11/2020 Reunió Subsecretaria Justícia
 • 25/11/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 19/11/2020 Reunió seguiment sistema d'atenció a la ciutadania
 • 18/11/2020 Reunió amb la Subsecretaria de Justícia
 • 18/11/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 16/11/2020 Píndola informativa OCCI
 • 13/11/2020 Reunió Pla d'Atenció a la Ciutadania
 • 13/11/2020 Reunió de directors d'oficina PROP
 • 11/11/2020 Reunió per videocomferència amb l'alcalde de Requena
 • 11/11/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 10/11/2020 Grup de treball de Transparència y Rendició de comptes -Gobierno Abierto
 • 10/11/2020 Reunió amb el Cap de Gabinet
 • 09/11/2020 Webinar Les dades obertes en el disseny de polítiques públiques per a la reconstrucció després del Covid-19.
 • 09/11/2020 Reunió coordinació de la DGTACBG
 • 06/11/2020 Comissió de Seguiment del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana
 • 05/11/2020 Comferència webinar UA-Manuel Alcaraz
 • 04/11/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 03/11/2020 Reunió amb Avalualab
 • 02/11/2020 Reunió amb Transparència Internacional
 • 30/10/2020 Reunió amb el SA i la SA Salut Pública
 • 30/10/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència, i la DG de Participació
 • 30/10/2020 Reunió amb la DG de Prevenció d'Incendis
 • 29/10/2020 Reunió amb el Servei de Transparència
 • 28/10/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 27/10/2020 ANUL·LAT-Visita-Reunió amb la Oficina PROP d'Alacant
 • 26/10/2020 Oficines PROP
 • 26/10/2020 JORNADA SOBRE TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I PARTICIPACIÓ: La perspectiva dels municipis xicotets-UJI
 • 23/10/2020 Reunió amb la Consellera
 • 23/10/2020 Reunió amb la DG de lluita contra la bretxa digital
 • 22/10/2020 Reunió Pla d'Att a la ciutadania
 • 22/10/2020 Reunió virtual amb la Diputació de Castelló sobre Dades Obertes
 • 21/10/2020 Dades Obertes per al Desenrrotllament Sostenible en Governs Locals.
 • 21/10/2020 Visita Oficina PROP de Xàtiva
 • 21/10/2020 Reunió amb l'alcalde de Xàtiva
 • 20/10/2020 Consell de direcció
 • 20/10/2020 Reunió amb el Sotsecretari de Política Territorial
 • 20/10/2020 Reunió amb la SA de Justícia, i el DG de Función Pública
 • 19/10/2020 Webinar LLENGUATGE SENZILL I CRITERIS QUALITATIUS DE PUBLICITAT DE LA INFORMACIÓ
 • 19/10/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 19/10/2020 Reunió de coordinació de la DG
 • 16/10/2020 Reunió amb el Sotsecretari de vivenda
 • 15/10/2020 Pla d'Atenció a la Ciutadania
 • 15/10/2020 Reunió de coordinació de la DG
 • 15/10/2020 Comferència: Seminari "Polítiques d'Integritat Institucional" Càtedra PAGODA-UV
 • 14/10/2020 Taller Webinar Apertura i governança de dades d'alt valor en las Administracions Públiques
 • 13/10/2020 REunió amb Societat Espanyola d'Avaluació
 • 13/10/2020 Reunió amb la Sotsecretaria d'Economía-implantació admónElectrònica
 • 08/10/2020 Reunió amb l'alcalde de Sagunt
 • 08/10/2020 Visita Oficines PROP de Sagunt i Port de Sagunt
 • 07/10/2020 Reunió amb el Sotsecretari de Sanitat
 • 07/10/2020 Reunió amb la Consellera
 • 07/10/2020 Reunió per videocomferència amb l'alcalde de Morella
 • 07/10/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 06/10/2020 Consell de direcció de la Conselleria
 • 06/10/2020 Inauguració de les Jornades "Tratamiento de Datos y Garantía de Derechos"-UV
 • 05/10/2020 Reunió amb el sotsecretari, i el sotsecretari d'agricultura
 • 02/10/2020 Reunió amb l'alcalde d'Oriola
 • 02/10/2020 Visita oficina PROP Oriola
 • 01/10/2020 Inauguració Jornades de la UJI " L'aportació del periodisme a la qualitat de la democràcia en temps de la Covid-19"
 • 01/10/2020 Reunió amb el SA i la DG de promoció institucional
 • 01/10/2020 Reunió amb la DG de Coordinació institucional de la Vicepresidència
 • 30/09/2020 Reunió amb el sotsecretari, i el sotsecretari d'Igualtat
 • 30/09/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 29/09/2020 Reunió de coordinació de la direcció general
 • 29/09/2020 Reunió de directores i directors d'oficines PROP
 • 28/09/2020 Inauguració acte ACICOM: Dret a saber
 • 28/09/2020 Reunió amb el Servei de Transparència
 • 28/09/2020 Campament de tardor de transparència i gestió de dades-Aj Torrent
 • 25/09/2020 minut de silència per violencia masclista
 • 24/09/2020 Dinar de la Conferència Avaluació Polítiques públiques
 • 24/09/2020 l’XI Conferència Biennal Internacional d’Avaluació de Polítiques Públiques
 • 22/09/2020 Reunió amb la DGTIC
 • 18/09/2020 Reunió amb la Consellera i el Sotsecretari
 • 18/09/2020 Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
 • 18/09/2020 Reunió de la Comissió de seguiment del conveni de transparència amb la UV
 • 17/09/2020 Reunió de la comissió de seguiment del conveni de transparència amb la UJI
 • 17/09/2020 Comissió técnica de transparència
 • 16/09/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 15/09/2020 Consell de direcció
 • 15/09/2020 Reunió de la Comissió de seguiment del conveni de transparència amb la UMH
 • 15/09/2020 Pla Biennal de Transparència
 • 14/09/2020 Reunió amb el Grup Polític de Compromis
 • 14/09/2020 Reunió comissió seguiment conveni de transparència amb la UA
 • 11/09/2020 Reunió comunicación clara
 • 11/09/2020 Reunió Avalualab
 • 09/09/2020 Reunió videcomferència amb INSUIT
 • 09/09/2020 Reunió amb el SA
 • 08/09/2020 Reunió amb la Consellera
 • 08/09/2020 Taller "Transparencia e Integridad", IV Pla de Govern Obert
 • 07/09/2020 Reunió amb el secretari autonòmic
 • 07/09/2020 Reunió de la DGTACBG
 • 04/09/2020 Reunió amb la Consellera
 • 04/09/2020 Minut de silènci violencia masclista
 • 03/09/2020 Reunió presentación Portal de Dades Obertes
 • 03/09/2020 Reunió amb la UPV
 • 02/09/2020 Reunió amb el subdirector
 • 02/09/2020 Curs Newtral-UPV
 • 01/09/2020 Curs Newtral UPV
 • 28/08/2020 Reunió amb el SA de participació i transparència
 • 28/08/2020 Reunió Pla Att ciutadania
 • 27/08/2020 Reunió Servei Atenció a la Ciutadania
 • 26/08/2020 Reunió amb Servei att ciutadania
 • 31/07/2020 Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
 • 27/07/2020 Reunió convenis diputacions
 • 26/07/2020 Seminari de la Conselleria
 • 25/07/2020 Seminari de la Conselleria
 • 24/07/2020 Seminari de la Conselleria
 • 23/07/2020 Reunió amb Societat de Gestió Integral d'emergències
 • 23/07/2020 Reunió amb la DG de Planificació estratègica, qualitat i modernització de la administració
 • 22/07/2020 Reunió Pla d'Atenció a la Ciutadania
 • 22/07/2020 Reunió amb la DG de Participació
 • 21/07/2020 Reunió amb la SA de Cooperació i Qualitat Democràtica
 • 21/07/2020 Reunió de la DGTACBG sobre "comunicació clara"
 • 20/07/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència, i la DG de Participació.
 • 20/07/2020 Reunió de coordinació de la DG
 • 17/07/2020 Videocomferència amb DESIDEDATUM
 • 17/07/2020 Reunió amb assessor de la Consellera
 • 16/07/2020 Visita oficina 012
 • 16/07/2020 Reunió amb el SA d'Innovació i Transformació Digital
 • 15/07/2020 Reunió amb la DG de Pressupostos
 • 14/07/2020 Reunió amb la Unió de Peridistes
 • 14/07/2020 Reunió videocomferència amb la UPV
 • 13/07/2020 Reunió amb la Consellera
 • 10/07/2020 Consell de direcció
 • 10/07/2020 Reunió virtual de la Comissió de seguiment del Conveni entre la Diputació de Castelló i la Conselleria
 • 10/07/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 09/07/2020 Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
 • 09/07/2020 Reunió de la comissió de valoració de les subvencions a EELL en materia de transparència
 • 08/07/2020 Reunió amb el Servei de TRansparència
 • 08/07/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència, i el SA Igualtat, la DG del Institut de les Dones i la DG de Diversitat Funcional i Salut Mental
 • 07/07/2020 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 06/07/2020 webinar "Què és més efectiu per lluitar contra la corrupció?" (Agència Antifrau Cat)
 • 06/07/2020 Reunió grup de treball Transparència-Responsabilitat social
 • 03/07/2020 Reunió amb el SA d'Hisenda
 • 01/07/2020 Llibre: Derecho a entender
 • 01/07/2020 Reunió amb el SA de Participació
 • 01/07/2020 Reunió amb la Diputació de València
 • 29/06/2020 Cloenda del XXIX Seminari ÉTNOR "Hacia una Inteligencia Artificial por y para la Sociedad"-Nuria Oliver
 • 29/06/2020 Reunió de coordinació de la Direcció General
 • 26/06/2020 Consell de direcció
 • 25/06/2020 Presentació de Portal DADES OBERTES
 • 23/06/2020 Reunió Portal Dades Obertes
 • 23/06/2020 Grup de treball Responsabilitat Social i Transparència
 • 23/06/2020 Reunió DGPC i Sotsecretari
 • 22/06/2020 Reunió de coordinació de la Direcció General
 • 17/06/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 17/06/2020 Visita Oficina PROP I
 • 16/06/2020 Taller de Transparencia-Gobierno Abierto
 • 16/06/2020 Reunió de coordinació de la DG
 • 15/06/2020 Cicle de Conferències ÉTNOR Alacant: Federico Buyolo "¿Reconstruir o reinventar? Lecciones para un nuevo contrato social global"
 • 15/06/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 15/06/2020 Reunió de coordinació de la Direcció General
 • 15/06/2020 Reunió virtual amb la Diputació de Castelló
 • 12/06/2020 Reunió amb la DG Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització AP
 • 12/06/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparencia, i la DG de Participació
 • 11/06/2020 Consell de dirección de la Conselleria
 • 11/06/2020 Reunió amb el SA de Vicepresidència
 • 10/06/2020 Reunió amb el SA
 • 09/06/2020 Reunió coordinació de la DG
 • 08/06/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparencia, i la DG de Participació
 • 08/06/2020 Reunió de coordinació de la Direcció General
 • 05/06/2020 Minut de silènci per les víctimes Covid-19
 • 04/06/2020 Webinar Trump contra Twitter: debate online sobre regulación de las plataformas y su impacto en la libertad de expresión
 • 04/06/2020 Reunió amb l'empresa Social Distance
 • 03/06/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 02/06/2020 Pandemocracia. Una filosofía de la crisis del coronavirus
 • 02/06/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència, i la DG de Participació
 • 01/06/2020 Reunió de coordinació de la Direcció General
 • 01/06/2020 Reunió amb el Servei d'Atenció a la ciutadania
 • 29/05/2020 Consell de direcció
 • 28/05/2020 Reunió amb el sotsecretari
 • 27/05/2020 Reuió amb el SA de Participació i Transparència
 • 27/05/2020 Minut de silenci en memòria de les persones mortes a conseqüència de la pandèmia del Covid 19
 • 26/05/2020 Reunió virtual amb els directors i les directores de les Oficines PROP
 • 25/05/2020 Reunió amb la Consellera
 • 25/05/2020 Reunió de coordinació de la Direcció General
 • 22/05/2020 Anul·lada-Reunió amb la DG de planificació, qualitat i modernització
 • 21/05/2020 Mesa 4. Límits d'accés a la informació en matèria de contractació
 • 21/05/2020 Mesa 3. Límits a l'accés i convergència normativa
 • 21/05/2020 Comissió de Seguiment del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana
 • 21/05/2020 VII Congrés de l'avanç del Govern Obert - V Congrés de Bon Govern i Transparencia de la Comunitat Valenciana
 • 20/05/2020 Cuarto webinar. Datadista-UPV
 • 20/05/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 19/05/2020 Mesa 2. Límits a l'accés per drets d'altres persones o interessats
 • 19/05/2020 Els límits al dret d'accés. Mesa 1. La medició dels límits a l'accés i límits efectius i procedimentals
 • 19/05/2020 Reunió amb el Sotsecretari i l'INVASSAT
 • 19/05/2020 VII Congrés de l'avanç del Govern Obert - V Congrés de Bon Govern i Transparencia de la Comunitat Valenciana
 • 18/05/2020 Els usos de Twitter durant la pandemia-WEBINAR UPV
 • 18/05/2020 Reunió de coordinació de la Direcció General
 • 15/05/2020 Nueva Economía Forum amb Mr. Guy Ryder
 • 14/05/2020 Assistència Webinar WK La Administración en la era post-Covid: una propuesta de futuro
 • 14/05/2020 Consell de direcció
 • 13/05/2020 Transparencia i accés a la informació en temps de Covid-19, Universitat de València
 • 13/05/2020 Reunió per videocomferència amb el SA de Participació i Transparència
 • 13/05/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 11/05/2020 Reunió de coordinació de la Direcció General
 • 11/05/2020 Reunió amb membres de la Conselleia d'Hisenda
 • 08/05/2020 Reunió amb la Consellera i el Sotsecretari
 • 07/05/2020 CovidData-19. Presentació del Portal de dades sobre Covid-19, de la UPV
 • 06/05/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 05/05/2020 Acte pel dret a la informació i llibertat d'expressió
 • 05/05/2020 Reunió amb la Universitat d'Alacant
 • 04/05/2020 Reunió de coordinació de la Direcció General
 • 04/05/2020 Reunió amb la UV
 • 30/04/2020 Reunió amb la UJI
 • 29/04/2020 Guia de dades obertes
 • 29/04/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 28/04/2020 Reunió virtual amb el SA d'Innovaciói i Transformació Digital, i l'empresa AUNOA
 • 27/04/2020 Reunió de coordinació de la Direcció General
 • 24/04/2020 Reunió virtual amb al UMH
 • 23/04/2020 Consell de direcció
 • 22/04/2020 Reunió amb la UPV
 • 22/04/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 21/04/2020 Reunió de coordinació de la DGTACBG
 • 15/04/2020 Reunió virtual amb el SA de Participació i Transparència
 • 13/04/2020 Reunió de coordinació de la Direcció General
 • 09/04/2020 Reunió per videocomferència mab la DG d'Emprenedoria i Cooperativisme
 • 08/04/2020 Reunió virtual amb el SA de Participació i Transparència
 • 07/04/2020 Reunió per videocomferència amb el SA d'Innovació i Transformació Digital
 • 06/04/2020 Reunió de coordinació de la Direcció General
 • 06/04/2020 Consell de direcció
 • 03/04/2020 Reunió virtual amb el SA de Participació i Transparència
 • 30/03/2020 Reunió de coordinació de la Direcció General
 • 26/03/2020 Reunió per videoconferencia amb el Servei d'Atenció a la Ciutadania
 • 26/03/2020 Reunió virtual de coordinació de la direcció general
 • 23/03/2020 ANUL·LADA Reunió amb la DG de l'Agenda Valenciana antidespoblament
 • 23/03/2020 Reunió de coordinació de la Direcció General
 • 11/03/2020 Consell de Direcció
 • 11/03/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 11/03/2020 ANUL·LADA-Comissió Tècnica de Coordinació en Matèria de Transparència
 • 10/03/2020 Reunió amb la Cap de Servei de l'Oficina de suport al Consell de Transparència
 • 10/03/2020 3 Minuts de silènci per violencia masclista
 • 10/03/2020 Presentació Portal de Participació
 • 10/03/2020 Reunió amb la EPSAR
 • 09/03/2020 Diàlegs Cañada Blanch Cicle d'humanisme tecnològic amb Daniel Innerarty: Política i drets de la revolució digital
 • 09/03/2020 Reunió de coordinació de la Direcció General
 • 06/03/2020 Reunió amb la DG de Diversitat Funcional i Salut Mental
 • 05/03/2020 Reunió amb la Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència
 • 05/03/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència, i la DG de Participació
 • 04/03/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 04/03/2020 Reunió amb la DG de Participació
 • 02/03/2020 Consell de direcció
 • 02/03/2020 Comissió de Seguiment del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana
 • 02/03/2020 Reunió de coordinació de la Direcció General
 • 28/02/2020 Curs: "Comunicación clara en la administración. ¿Cómo mejorar la atención ciudadana?"
 • 27/02/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 27/02/2020 Reunió amb la Consellera
 • 27/02/2020 Reunió amb la DG de Planificació
 • 26/02/2020 Convocatòria Comisió Permanent del "Foro de Gobierno Abierto"
 • 26/02/2020 Convocatòria Comissió Sectorial del "Foro de Gobierno Abierto"
 • 25/02/2020 Adhesió Codi Bones Conductes i Codi Bon Govern. Diputació de València
 • 25/02/2020 Reunió amb la Consellera
 • 25/02/2020 Presentació Atento-Solucions Ciutadania/Usuaris del CCCGVA
 • 24/02/2020 Reunió de coordinació de la Direcció General
 • 21/02/2020 Reunió amb l'Alcalde i el Regidor de Serveis Públics de l'Ajuntament de Requena
 • 19/02/2020 Concentració contra la violència masclista
 • 19/02/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 18/02/2020 Reunió per videoconferència amb la Universitat d'Alacant
 • 18/02/2020 Reunió per videoconferencia amb la UMH
 • 17/02/2020 Consell de Direcció
 • 17/02/2020 Reunió equip de la Direcció General
 • 12/02/2020 Reunió amb Observatori contra la corrupció
 • 12/02/2020 Reunió amb el Consell de Transparència
 • 12/02/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 11/02/2020 Reunió per videocomferència amb la Universitat d'Alacant
 • 11/02/2020 Reunió amb la UJI
 • 11/02/2020 Visita a la oficina PROP Vila-real, i reunió amb el regidor del gremi
 • 10/02/2020 Reunió amb la regidora de Transparència i Bon Govern de l'Ajuntament de València
 • 10/02/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència, i la DG Participació
 • 07/02/2020 Reunió amb el Sotsecretari de la Cª Agricultura
 • 05/02/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 04/02/2020 Diàleg amb el President de l´Uruguai (2010-2015) Sr. José “Pepe” Mujica
 • 03/02/2020 Reunió equip de la dirección general
 • 31/01/2020 Reunió amb la Consellera i el SA Participació i Transparència
 • 30/01/2020 Reunió amb la DG de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública i la DGTIC
 • 29/01/2020 Reunió amb la Consellera
 • 28/01/2020 Reunió equip dirección general
 • 28/01/2020 Reunió amb COSITAL València
 • 24/01/2020 Reunió amb el SA de Participació i Transparència, i la DG Participació
 • 24/01/2020 Comissió de Seguiment del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana
 • 23/01/2020 Reunió amb la UV
 • 20/01/2020 Reunió amb la Consellera
 • 20/01/2020 Reunió amb el SA de Participació i Trasparència
 • 20/01/2020 Reunió amb el Sotsecretari de la Cª Agricultura
 • 17/01/2020 Reunió amb COSITAL Castelló
 • 17/01/2020 Presentació llibre. Cooperació Valenciana: 30 anys transformant el món
 • 16/01/2020 Reunió amb la UPV
 • 16/01/2020 Reunió amb el Secretari Autonòmic de Participació i Transparència
 • 15/01/2020 Reunió amb Carles Galiana, Regidor d'Innovació i Gestió del Coneiximent, Aj València
 • 15/01/2020 Reunió sobre el Pla Estratègic d'Atenció a la Ciutadania
 • 14/01/2020 Consell de Direcció
 • 14/01/2020 Reunió amb Marina Aparicio, DG de Coordinació Institucional de la Vicepresidència
 • 13/01/2020 Seminari Étnor: Jesús Conill i Andrés Pedreño "Inteligencia artificial, privacidad e intimidad: el coste de oportunidad del retraso tecnológico"
 • 10/01/2020 Reunió amb el Sotsecretari, la SGA i el Subdirector
 • 09/01/2020 Reunió amb la DG d'Administració Local
 • 08/01/2020 Reunió amb CERMI
 • 20/12/2019 Reunió amb la DG Planificació Estratègica, qualitat i modernització de l'adm pub
 • 19/12/2019 Recepció Nadalenca de la Consellera
 • 19/12/2019 Lliurament de Premis GO! de la Diputació de València
 • 17/12/2019 Reunió amb DG Funció Pública i el Sotsecretari de la Conselleria
 • 16/12/2019 "Vi d'Honor" oferit per l'Associació de Comerciants dels Mercats Municipals d'Alacant
 • 16/12/2019 Reunió a la Diputació d'Alacant
 • 13/12/2019 Focus Group sobre els efectes de l'aplicació de la Llei de Transparència. Reptes i oportunitats
 • 12/12/2019 Assistència a la presentació del Llibre: "La Constitución Española en su 40 aniversario"
 • 12/12/2019 Reunió amb l'Ajuntament de Llíria
 • 11/12/2019 Conferència Xavier Durán "Big Data: què saben de nosaltres?"
 • 09/12/2019 Consell de direcció
 • 09/12/2019 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 05/12/2019 Reunió amb la DG de Anàlisi i Pol Públiques
 • 04/12/2019 Reunió amb el Sotsecretari i la Junta de Personal de les oficines PROP
 • 03/12/2019 Reunió amb diputats de Les Corts
 • 03/12/2019 Reunió amb les directores i directors de les oficines PROP
 • 03/12/2019 Comité Tècnic Permanent de Seguiment i Avalació del Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic Valencia 2027
 • 02/12/2019 Reunió amb membre Consell de Transparència
 • 28/11/2019 Reunió amb la Diputada provincial de transparència i participació
 • 27/11/2019 Reunió amb membre del Consell de Transparència
 • 26/11/2019 Presentació llibre "Proletarios de todos los países. Socialismo, clase y nación en Europa y España (1880-1940)"
 • 26/11/2019 Reunió amb membre del Consell de Transparència
 • 26/11/2019 Desdejuni informatiu del "FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea" ponent: Vicent Marzà
 • 25/11/2019 Manifestació 25N. Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona.
 • 25/11/2019 Consell de direcció
 • 25/11/2019 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 21/11/2019 Reunió amb Joan Llinares, director de l'Agència Valenciana Antifrau
 • 21/11/2019 Reunió amb Mentxu Balaguer, Diputada Govern Obert, Diputació València
 • 21/11/2019 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 20/11/2019 Reunió amb el SA de Participació i Transparència i professor de la Universitat de València
 • 20/11/2019 Reunió amb membre del Consell de Transparència
 • 15/11/2019 Reunió amb responsables del conveni de transparència de la UJI
 • 15/11/2019 Visita PROP Germans Bou
 • 15/11/2019 Visita PROP Casa dels Caragols
 • 15/11/2019 Reunió amb Charo Miralles, Diputada provincial responsable de l'àrea de transparència
 • 13/11/2019 Reunió amb la DGTIC i DG Promoción Institucional
 • 12/11/2019 Visita PROP Alcoi
 • 12/11/2019 Visita PROP d'Ontinyent
 • 12/11/2019 Visita PROP de Xàtiva
 • 11/11/2019 Consell de direcció
 • 11/11/2019 Reunió Comisssió de seguiment del conveni de transparència amb la UV
 • 11/11/2019 Reunió amb DG Coordinació Institucional de la Vicepresidència
 • 11/11/2019 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 10/11/2019 Reunió amb COSITAL Castelló
 • 08/11/2019 Reunió amb representants d'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig
 • 08/11/2019 Reunió amb la UV-Càtedra PAGODA
 • 07/11/2019 Videocomferència Comissió de seguiment Conveni amb la UA
 • 05/11/2019 Visita PROP Elx
 • 05/11/2019 Reunió de la comissió de seguiment del Conveni de transparència amb la UMH
 • 04/11/2019 Consell de direcció
 • 04/11/2019 Reunió amb ASEDIE
 • 31/10/2019 Visita PROP Gandia, reunió amb el president de la Mancomunitat de La Safor
 • 31/10/2019 Visita PROP Alzira, reunió amb la regidora Leticia Piquer, alcalde Diego Gómez i coordinadora de LA CLAU
 • 30/10/2019 Reunió amb la DG de Promoció Institucional
 • 29/10/2019 reunió comissió de seguiment conveni UPV
 • 28/10/2019 Consell de direcció
 • 25/10/2019 Reunió amb Sotsecretari i Inspecció
 • 24/10/2019 Premis Valencians per al S. XXI
 • 24/10/2019 Reunió de coordinació de la direcció general
 • 24/10/2019 Videocomferència comissió de seguiment de conveni de transparència amb la UJI
 • 23/10/2019 Panoràmica de la corrupció al País Valencià 1995-2018
 • 23/10/2019 Minuts de silenci, condemna assassinat masclista
 • 23/10/2019 Reunió amb la DG de Funció Pública i la Direcció General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública
 • 22/10/2019 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 21/10/2019 L'avaluació de polítiques públiques: l'experiència de l'AIReF
 • 18/10/2019 Reunió Llei de Govern Obert
 • 17/10/2019 Reunió amb la directora general de la Lluita contra la bretxa digital
 • 17/10/2019 Seminari ADEIT-Model productiu e innovació. Reptes del futur.
 • 16/10/2019 XI Congrés de Comunicació Digital de la CV
 • 14/10/2019 Consell de direcció
 • 14/10/2019 Reunió amb el Sotsecretari de la Conselleria
 • 11/10/2019 Visita PROP CA90
 • 11/10/2019 Reunió amb membres del Internet Freedom Festival
 • 11/10/2019 Reunió amb UGT, el Sotsecretari, i el Subdirector de Att a la ciutadania
 • 09/10/2019 Acte institucional Dia de la Comunitat Valenciana
 • 08/10/2019 Reunió amb el Subdirector de Att Ciutadania
 • 08/10/2019 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 08/10/2019 Reunió a Les Corts amb Jesús Pla i Nathalie Torres
 • 07/10/2019 XXIX edició del Seminari Permanent d'Ètica Econòmica i Empresarial de la Fundació ÉTNOR
 • 07/10/2019 Taula Redona: Dimensions de la Transparència
 • 07/10/2019 Jornada Transparència i Govern Obert, UMH
 • 04/10/2019 Reunió amb el director general de la DGTIC
 • 03/10/2019 Presentació llibre "Pensar País Valencià. Identitat(s) a la cruïlla"
 • 03/10/2019 Inauguració JORNADA FACT-CHECKING I TRANSPARÈNCIA FRONT A LA DESINFORMACIÓ-Universitat Jaume I
 • 03/10/2019 Dinar amb ponents- Jornada de Transparència de la UJI
 • 03/10/2019 Reunió amb el sotsecretari
 • 03/10/2019 IV Jornades-Les respostes penals als reptes del Bon Govern-Càtedra PAGODA-Universitat de València
 • 03/10/2019 Jornada Internacional: Nord d'Àfrica i Orient Mitjà. Democràcia, Govern Obert, Societat Civil i Seguretat-Càtedra PAGODA-Universitat de València
 • 02/10/2019 Visita PROP Orihuela
 • 01/10/2019 Reunió càtedra de Transparència UPV
 • 30/09/2019 Consell de direcció
 • 30/09/2019 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 27/09/2019 Inauguració Jornada "Transparència, informació i reconeiximent dels drets digitals", de la Universitat d'Alacant
 • 26/09/2019 Reunió amb l'antic responsable d'Atenció a la ciutadania
 • 24/09/2019 Reunió amb organització del IFF
 • 24/09/2019 Reunió Conveni amb la UV
 • 23/09/2019 Consell de direcció
 • 23/09/2019 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 19/09/2019 Reunió amb el president del Consell de Transparència
 • 19/09/2019 Assistència compareixença de la Consellera en Les Corts
 • 18/09/2019 Reunió amb el DG Funció Pública
 • 17/09/2019 Reunió Càtedra de la UPV
 • 16/09/2019 Reunió amb Prodigioso Volcán
 • 16/09/2019 Reunió amb el SA de Participació i Transparència, i la DG de Transparència
 • 12/09/2019 Reunió amb els SGA's
 • 11/09/2019 Reunió amb la DG de Sector Públic i Patrimoni
 • 11/09/2019 Visita al 012
 • 09/09/2019 Consell de direcció
 • 09/09/2019 Visita local CA90
 • 09/09/2019 Reunió amb DG de Promoció Institucional, Ma Fernanda Escribano
 • 09/09/2019 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 06/09/2019 Reunió amb S. Atenció a la Ciutadania
 • 05/09/2019 Reunió amb la Subdirectora de Transparència i Participació
 • 05/09/2019 Visita de la DG de Planificació Estratègica
 • 03/09/2019 Consell de direcció
 • 03/09/2019 Reunió amb el SA de Participació i Transparència
 • 28/08/2019 Reunió amb el director de l'OCCI
 • 27/08/2019 Reunió amb el SA de participació i Transparència
 • 27/08/2019 Reunió amb el Servei de Transparència
 • 27/08/2019 Reunió amb el director de l'OCCI
 • 05/08/2019 Reunió amb la Directora General de Participació
 • 02/08/2019 Reunió amb el Servei de Transparència
 • 01/08/2019 Reunió amb el Gabinet Técnic de la consellera
 • 01/08/2019 Reunió amb el gabinet de la consellera
 • 01/08/2019 Reunió amb el Gabinet Tècnic
 • 30/07/2019 Reunió amb Subdirector d'Atenció ciutadania
 • 29/07/2019 Reunió amb el director del Gabinet de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
 • 29/07/2019 Reunió amb el SA de Participació i Transparència, i Subdirector d'Atenció a la Ciutadania
 • 25/07/2019 Acte de presa de possessió de l'equip de direcció de la Conselleria
 • 25/07/2019 Reunió amb la SGA i Sotsecretari
 • 23/07/2019 Concentració contra la violència masclista
 • 23/07/2019 Reunió amb el SA Participació i Transparència
 • 22/07/2019 Reunió amb el subdirector Atenció Ciutadania, Cap de Servei Atenció Ciutadania, i Cap de Servei Qualitat i Simplificació Administrativa
 • 22/07/2019 Reunió amb SA
 • 22/07/2019 Reunió amb la Subdirectora i el Servei de Transparència
 • 19/07/2019 Reunió amb el SA Participació-Transparència, i el Director de l'OCCI
 • 18/07/2019 Reunió amb la subdirectora de transparència i participació, i la DG de Participació
 • 18/07/2019 Reunió amb el SA de transparència i Participació, el Sotsecretari, i la Cap del Gabinet de la Consellera
 

No s'ha registrat obsequis

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Presentada el 10/07/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 57.619,39 €
Ple domini 25 Vivendes Valencia/València Espanya 74.705,32 €
Ple domini 25 Locals Valencia/València Espanya 47.459,77 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 35.896,99 €
Nua propietat 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 3.936,09 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banc Sabadell 11.337,99 €
Banc Sabadell 8.038,78 €
Bankinter 7.673,96 €
Total: 27.050,73 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
BanSabadell Vida 2.004,66 €
Total: 2.004,66 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Toyota Auris 16.500,00 €
Total: 16.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec hipotecari Banc Sabadell 22.388,43 €
Préstec hipotecari Banc Sabadell 56.576,63 €
Total: 78.965,06 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BanSabadell Vida (vinculat a préstec hipotecari) 36.229,40 €
BanSabadell Vida (vinculat a préstec hipotecari) 30.478,34 €
Total: 66.707,74 €

Presentada el 08/08/2022 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 57.619,39 €
Ple domini 25 Vivendes Valencia/València Espanya 74.705,32 €
Ple domini 25 Locals Valencia/València Espanya 47.459,77 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 35.896,99 €
Nua propietat 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 3.936,09 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banc Sabadell 17.388,97 €
Banc Sabadell 10.775,97 €
Bankinter 4.690,26 €
Total: 32.855,20 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
BanSabadell Vida 2.000,00 €
Total: 2.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Toyota Auris 16.500,00 €
Total: 16.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec hipotecari Banc Sabadell 27.018,40 €
Préstec hipotecari Banc Sabadell 64.703,35 €
Total: 91.721,75 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BanSabadell Vida (vinculat a préstec hipotecari) 33.039,03 €
Total: 33.039,03 €

Presentada el 23/01/2022 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 57.619,39 €
Ple domini 25 Vivendes Valencia/València Espanya 74.705,32 €
Ple domini 25 Locals Valencia/València Espanya 47.459,77 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 34.851,45 €
Nua propietat 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 3.936,09 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banc Sabadell 14.201,22 €
Banc Sabadell 1.740,71 €
Bankinter 6.181,10 €
Total: 22.123,03 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
BanSabadell Vida 2.000,00 €
Total: 2.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Toyota Auris 16.500,00 €
Total: 16.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec hipotecari Banc Sabadell 28.659,09 €
Préstec hipotecari Banc Sabadell 68.108,85 €
Total: 96.767,94 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BanSabadell Vida (vinculat a préstec hipotecari) 35.499,47 €
Total: 35.499,47 €

Presentada el 13/10/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 57.619,39 €
Ple domini 25 Vivendes Valencia/València Espanya 74.705,32 €
Ple domini 25 Locals Valencia/València Espanya 47.459,77 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 34.851,45 €
Nua propietat 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 3.936,09 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banc Sabadell 2.365,06 €
Banc Sabadell 2.552,13 €
Banc Sabadell 3,11 €
Santander 1.971,10 €
Bankinter 6.334,80 €
Total: 13.226,20 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Santander 0,00 €
Total: 0,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Toyota Auris 16.500,00 €
Total: 16.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec hipotecari Banc Sabadell 39.254,27 €
Préstec hipotecari Banc Sabadell 81.242,86 €
Préstec Toyota Kreditbank GMBH 5.554,76 €
Total: 126.051,89 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BanSabadell Vida (vinculat a préstec hipotecari) 40.135,17 €
Total: 40.135,17 €

Presentada el 20/09/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 57.619,39 €
Ple domini 25 Vivendes Valencia/València Espanya 74.705,32 €
Ple domini 25 Locals Valencia/València Espanya 47.459,77 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 34.851,45 €
Nua propietat 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 3.936,09 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banc Sabadell 984,90 €
Banc Sabadell 3.010,96 €
Banc Sabadell 1,39 €
Santander 1.544,79 €
Bankinter 7.921,01 €
Total: 13.463,05 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Inmobiliaria Colonial 280,14 €
Santander 4,43 €
Blasmetal Aluminis, S.L. 120,24 €
Total: 404,81 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Toyota Auris 16.500,00 €
Total: 16.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec hipotecari Banc Sabadell 39.693,97 €
Préstec hipotecari Banc Sabadell 82.212,83 €
Préstec Toyota Kreditbank GMBH 6.014,05 €
Total: 127.920,85 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BanSabadell Vida (vinculat a préstec hipotecari) 40.135,17 €
Total: 40.135,17 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 10/07/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 3.665,81 €
Rendiment del treball 57.035,36 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 388,43 €
Rendiment del treball 54.984,54 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 49,88 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 02/12/2021
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari -1.323,38 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 171,10 €
Rendiment del treball 54.984,20 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 17/09/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 130,76 €
Rendiment del treball 51.065,10 €
Rendiment de capital inmobiliari 962,68 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 1.647,39 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 31/07/2019
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 199,60 €
Rendiment del treball 40.611,27 €
Rendiment de capital immobiliari -960,69 €

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 31/07/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (Generalitat Valenciana) Administració pública Director general de Transparència i Participació 19/03/2019 16/07/2019 NO
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (Generalitat Valenciana) Administració pública Assessor d'assumptes parlamentaris 06/08/2015 18/03/2019 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 31/07/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Fons de cooperació municipal de la Comunitat Valenciana - Comissió de seguiment Vocal 19/03/2019 Pública
Comissió tècnica de coordinació en matèria de transparència President 19/03/2019 Pública
Comissió mixta de cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies - Ple Vocal 19/03/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 13/07/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 13/07/2023 Per compte d'altri Ajuntament d'Alzira

Presentada el 25/11/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019

Curriculum vitae