HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Josep Manel García Company

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director de l´Institut Superior d´Ensenyances Artístiques Comunitat Valenciana ISEACV
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Cessament: 03/08/2020 DOGV
 • Nomenament: 31/07/2015
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

El director o la directora de l'ISEACV és el màxim responsable de l'activitat ordinària de l'Institut, i exercix la direcció, govern i gestió. En absència del president o de la presidenta i vicepresidents assumix la representació institucional de l'ISEACV.

Les funcions del director o de la directora són les que establix l'article 8, apartat 2, de la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, i totes les que pogueren correspondre-li per atribució legal o reglamentària, o per delegació expressa del president o de la presidenta i, en especial, les següents:

 • Dirigir, gestionar i coordinar el funcionament de l'Institut, així com el seu personal.
 • Desplegar les línies d'actuació aprovades pel Consell de Direcció, executar els acords i exercir les funcions que este o el president li deleguen.
 • L'exercici ordinari, davall la supervisió del president, de les relacions institucionals amb organismes, centres i institucions que impartisquen ensenyances artístiques superiors en altres comunitats autònomes.
 • Gestionar els centres docents de l'Institut i el personal.
 • Autoritzar els gastos i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost de l'Institut.
 • Formalitzar, en nom de l'ISEACV, els contractes i convenis per al desenrotllament de l'activitat ordinària.
 • Designar els membres del Consell Assessor, a proposta del Consell de Direcció, i presidir les seues reunions.
 • Resoldre les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes pels estudiants de l'Institut, sobre els crèdits de lliure elecció cursats per l'alumnat, sobre la convalidació dels estudis realitzats en altres comunitats autònomes, i qualssevol altres competències que, en matèria d'ordenació acadèmica, es plantegen.
 • Presidir la comissió de resolució de conflictes d'atribucions entre òrgans de l'ISEACV les decisions del qual esgoten la via administrativa i resoldre els conflictes d'atribucions entre òrgans de l'Institut les decisions dels quals no esgoten la via administrativa.
 • Nomenar els directors o les directores dels centres i dels departaments de l'ISEACV.

Curriculum vitae