HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Encarna Cuenca Carrión

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • Cessament: 11/02/2021 DOGV
 • Nomenament: 15/09/2015 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent: - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016). - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018). - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

Corresponen a la presidència del CECV les funcions següents:

 • La representació del CECV.
 • Convocar i fixar l'orde del dia dels plens i comissions permanents.
 • Presidir les sessions, dirigir i moderar el desenrotllament dels debats, suspendre'ls per causes justificades i dirimir les votacions en cas d'empat.
 • Dirigir l'activitat del CECV i el seu funcionament.
 • Autoritzar amb la seua firma els informes, dictàmens i propostes del CECV.
 • Gestionar el pressupost del CECV i informar d'esta gestió el Ple i la Comissió Permanent.
 • La interpretació del reglament de funcionament.
 • Dictaminar, amb audiència prèvia de les organitzacions interessades, les qüestions que es plantegen relatives a la representativitat i la pluralitat dels sectors del CECV.
 • Qualsevol altra que li atribuïsca la normativa vigent.

Curriculum vitae