HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Yolanda Parrado Marcos

  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Directora general de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública
  • Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • Cessament: 18/11/2020 DOGV
  • Nomenament: 31/07/2019 DOGV
  • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent: - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016). - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018). - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

La Direcció General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria d'inspecció general de serveis, simplificació administrativa, planificació i innovació per a la implementació de noves tècniques d'organització i instruments de treball tendents a la millora de l'eficiència i eficàcia de l'Administració Pública, així com el desenvolupament i aplicació de les diferents eines d'impuls, difusió i gestió del coneixement en l'àmbit de l'Administració.

Curriculum vitae