HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • María Belén Cardona Rubert

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Secretària autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica
 • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
 • Cessament: 19/10/2020 DOGV
 • Nomenament: 27/06/2019 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

La Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica exerceix les funcions que se li atribueixen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, educació per a la ciutadania global, qualitat i memòria democràtica, responsabilitat social i foment de l'autogovern.

Curriculum vitae