HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • María Elena Ferrando Calatayud

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Secretària autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Cessament: 03/08/2020 DOGV
 • Nomenament: 27/06/2019 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

Sota l'autoritat de la persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal és l'òrgan superior que assumeix les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, en matèria de polítiques de serveis socials, direcció i execució de la política social, coordinació de les polítiques de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a les persones amb discapacitat i majors.

La Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal està integrada per la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència i la Direcció General de Diversitat Funcional.

Dirigirà, impulsarà i coordinarà les relacions institucionals per a la coordinació sociosanitària en l'àmbit de la seua competència, sense perjudici de les atribucions legals i reglamentàries d'altres òrgans de l'Administració de la Generalitat.

Curriculum vitae