HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Blanca Marín Ferreiro

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Secretària autonòmica de Prospectiva i Comunicació
 • Presidència de la Generalitat
 • Cessament: 07/09/2020 DOGV
 • Nomenament: 24/07/2019 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

La Secretaria Autonòmica de Comunicació exercirà les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de política informativa, comunicació institucional de la Generalitat i relació amb els mitjans de comunicació social, intervenció administrativa en matèria de ràdio i televisió de competència de la Comunitat Valenciana, així com el suport per a l'anàlisi de les polítiques del Consell.

Curriculum vitae