HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Alberto Rubio Garrido

  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica
  • Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
  • Cessament: 04/08/2023 DOGV
  • Nomenament: 04/08/2020 DOGV

La Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria d'arquitectura i qualitat en l'edificació, rehabilitació del parc edificat, amb especial atenció a la sostenibilitat, a la millora de l'accessibilitat i a l'eficiència energètica, així com la formació per a l'ocupació verda lligada a aquestes actuacions.

Fuente: Funciones

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

  • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 30/08/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 33 Vivendes Valencia/València Espanya 114.159,75 €
Multipropietat 33 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 35.912,58 €
Multipropietat 33 Vivendes Valencia/València Espanya 123.833,25 €
Multipropietat 50 Vivendes Valencia/València Espanya 91.728,86 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
arquia banca 1.754,57 €
arquia banca 361,36 €
arquia banca 104,70 €
Total: 2.220,63 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
acciones arquia bank 1.375,92 €
Total: 1.375,92 €

Presentada el 05/10/2020 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 33 Vivendes Valencia/València Espanya 114.159,75 €
Multipropietat 33 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 35.912,58 €
Multipropietat 33 Vivendes Valencia/València Espanya 123.833,25 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
arquia banca 7.486,05 €
arquia banca 427,96 €
arquia banca 373,70 €
Total: 8.287,72 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
acciones arquia bank 1.312,92 €
Total: 1.312,92 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 09/11/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. general) 1,86 €
Rendiment del treball 57.035,36 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 28,56 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 53.377,77 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 17,50 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 03/12/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 41.652,38 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 2.612,50 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 28/09/2020
Descripció Import
Rendiment del treball 29.574,13 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. general) 10,43 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 1.485,19 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 28/09/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Asesoramiento y diseño de proyectos de rehabilitación 01/01/2015 04/08/2020 NO
Universidad Internacional de Valencia (VIU) Universidad de educación a distancia Consultor externo 25/10/2018 04/08/2020 NO
Instituto Valenciano de la edificación desarrollo de proyectos i+D+i en materia de fomento de la calidad y sostenibilidad de la edificación y el espacio urbano técnico 30/01/2019 04/08/2020 Efectiva desde el 04/08/2020 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 04/05/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana consejero del Consejo de Administración 06/11/2020 Pública
Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana de la Comunitat Valenciana Miembro 17/01/2021 Pública
Comisión de Presupuestos Participativos Miembro 15/05/2021 Pública
Comisión mixta de la Cátedra de Vivienda y Derecho en la Ciudad de la Universidad de València-Estudi General Vocal 07/09/2021 Pública
Comisión de Accesibilidad Miembro 04/08/2020 Pública
Comisión Interdepartamental para el Seguimiento y la Coordinación de la Postemergencia Miembro 04/08/2020 Pública
Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de la Comunitat Valenciana Miembro 04/08/2020 Pública
Instituto Valenciano de la Edificación Vicepresidente 04/08/2020 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 05/10/2020 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión de Accesibilidad Miembro 04/08/2020 Pública
Comisión Interdepartamental para el Seguimiento y la Coordinación de la Postemergencia Miembro 04/08/2020 Pública
Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de la Comunitat Valenciana Miembro 04/08/2020 Pública
Instituto Valenciano de la Edificación Vicepresidente 04/08/2020 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 11/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 11/09/2023 Per compte d'altri Instituto Valenciano de la Edificación

Presentada el 16/10/2020 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 21/10/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae