HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Mª José Pérez Magdalena

  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Directora general d'Infraestructures de Serveis Socials
  • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • Cessament: 04/08/2023 DOGV
  • Nomenament: 06/12/2022 DOGV
La Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema que exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de planificació i coordinació de les infraestructures i centres del sistema públic de Serveis Socials, així com la coordinació i supervisió de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària.
 
Corresponen a la direcció general les competències següents:
 
a) Coordinar i supervisar l'actuació de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària.
 
b) Dissenyar i executar el Pla d'Infraestructures de Serveis Socials.
 
c) Garantir l'adequació permanent dels centres i serveis a les determinacions establides per la normativa i impulsar la millora de les seues condicions d'accessibilitat, habitabilitat, sostenibilitat, eficiència i qualitat en la prestació de serveis.
 
d) Fer costat a les direccions generals en la cerca de nous espais per a la ubicació de nous centres de serveis socials.
 
e) Inscriure en el Registre General de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana les entitats de l'àmbit dels serveis socials.
 
f) Autoritzar i acreditar els serveis i centres de serveis socials en col·laboració amb les direccions generals i territorials competents per raó de la matèria i el territori.
 
g) Proposar i gestionar els contractes de prestació de serveis, subministraments, equipaments i obres dels centres del sistema públic de serveis socials, excepte d'aquells subjectes al règim d'acció concertada i les d'àmbit de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones.
 
h) Exercir la potestat sancionadora prevista en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius.
 
i) Executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 
j) Exercir les competències del departament en matèria d'infraestructures, manteniment, reforma, adequació i eliminació de barreres arquitectòniques que no siguen expressament atribuïdes a un altre centre directiu.
 
k) Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.
 
l) Executar qualsevol altra funció que li assignen les persones titulars dels òrgans dels quals depén jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació.
 

Fuente: Funciones

 
 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

  • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis i: 6.002,70 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 69.772,38 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 28/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 35.368,72 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 77.205,71 €
Total: 77.205,71 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
COCHE 3.500,00 €
Total: 3.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 7.473,30 €
Total: 7.473,30 €

Presentada el 03/03/2021 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 35.368,72 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANKIA 12.875,49 €
Total: 12.875,49 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
COCHE 3.500,00 €
Total: 3.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 21.659,09 €
Total: 21.659,09 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 28/09/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 71.060,46 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 27/09/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 66.660,58 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 27/09/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 37.735,02 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 1.500,00 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 11/03/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 36.763,13 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 250,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 01/03/2021

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ALICANTE COLEGIAL DOCENTE 17/11/2020 26/11/2020 NO NO
AYUNTAMIENTO DE SEGORBE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COORDINADORA DE ATENCIÓN PRIMARIA 01/01/2008 08/01/2021 SI NO
AYUNTAMIENTO DE ALZIRA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DOCENTE 10/04/2019 10/04/2019 NO NO
COLEGIO OFICIAL PSICOLOGÍA COMUNIDAD VALENCIANA COLEGIAL DOCENTE 15/10/2019 03/12/2019 NO NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 27/12/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA INNOVACIÓN EN LA EDIFICACIÓN VOCAL VOCAL 06/12/2022 Pública
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL VOCAL VOCAL 06/12/2022 Pública
MIEMBRO DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL IVASS, SAU ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VOCAL 06/12/2022 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DEL IVASS, SAU VICEPRSIDENTA VICEPRESIDENTA 06/12/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 27/09/2022 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELL VALENCIÀ DE PERSONES MAJORS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VOCAL 12/01/2021 Pública
VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS VOCAL VOCAL 12/01/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 15/03/2021 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS VOCAL VOCAL 12/01/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 20/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 24/10/2023 Per compte d'altri Ayuntamiento de Segorbe

Presentada el 28/12/2022 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 28/12/2022

Presentada el 23/03/2021 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 23/03/2021

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
16/01/2023 09:30Reunión DG Infraestructures amb Bienestar & Sostenibilitat BIENESTAR Y SOSTENIBILIDAD S.L.
18/01/2023 11:30Reunión con Alicante ConVivenciaAlicante ConVivencia Coop. V.
19/01/2023 11:00Reunión con el Director de Savia ResidencialCENTROS RESIDENCIALES SAVIA S.L.U.
31/01/2023 09:30Reunión con la Subdirectora General de Infraestructuras de SS y APROSDECOAPROSDECO
14/02/2023 01:00Reunión con la directora general de Infraestructuras de Servicios Sociales y CCOO PVCONFEDERACIÓ SINDICAL de COMISSIONS OBRERES del PAÍS VALENCIÀ (CS CCOO PV)
14/02/2023 05:00Reunión con la directora general de Infraestructuras de Servicios Sociales y UGT PVFeSMC UGT-PV
20/02/2023 12:00Reunión con ADACEA, Asociación Daño Cerebral Adquirido AlicanteADACEA ALICANTE
21/03/2023 10:00Reunión con Gero Residenciales SOLIMAR SLUGERO RESIDENCIALES SOLIMAR S.L.U.
21/03/2023 12:00Reunión con Grupo El CastilloEL CASTILLO GESTIÓN INTEGRAL, SL
04/04/2023 12:00Reunión con NEDGIA-CEGASNEDGIA CEGAS
05/04/2023 12:00Reunión con TRAGSATECTRAGSATEC
16/05/2023 12:00Reunión con Adiem Sentit Fundació de la Comunitat ValencianaADIEM SENTIT FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA
17/05/2023 10:00Reunión con el Presidente del AMPA OriolASOCIACION PADRES CENTRO OCUPACIONAL ORIOL
18/05/2023 12:00Reunión con FECOVI, Federación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de la CV FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS VALENCIANA
22/05/2023 11:00Reunión con la directora general de Infraestructuras de Servicios Sociales y UGTFeSMC UGT-PV
02/03/2023 10:00Reunión con la Junta directiva de AMPA ORIOLASOCIACION PADRES CENTRO OCUPACIONAL ORIOL

Curriculum vitae