HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • José de Lamo Pastor

  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Director general d'Igualtat en la Diversitat
  • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • Cessament: 28/07/2023
  • Nomenament: 17/07/2019 DOGV
La Direcció General d'Igualtat en la Diversitat és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat que exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de polítiques de drets i reconeixement de la diversitat ètnica i cultural, diversitat sexual i familiar, igualtat de tracte, no discriminació i prevenció dels delictes d'odi i política migratòria.
 
Corresponen a la direcció general les competències següents:
 
a) Planificar, desenvolupar, fer el seguiment i avaluació de les polítiques publiques relacionades amb la diversitat familiar, sexual, de gènere, ètnica, cultural, religiosa, de creença i origen.
 
b) Vetlar per l'aplicació del principi d'igualtat de tracte i no-discriminació en les polítiques públiques de la Generalitat, així com previndre i contribuir a eliminar els delictes d'odi per motiu de sexe, nacionalitat, origen racial o ètnic, edat, orientació sexual, identitat i expressió de gènere, grup familiar, desenvolupament sexual, diversitat funcional o discapacitat, religió o creença, idees polítiques, pobresa, llengua, cultura, malaltia, estètica o del cos.
 
c) Coordinar els serveis i programes d'atenció i suport a la diversitat, a la igualtat de tracte i no discriminació.
 
d) Gestionar les prestacions públiques i programes, serveis i centres d'atenció social del seu àmbit competencial i cooperar amb altres administracions a aquest efecte.
 
e) Disseny del model d'intervenció social i residencial, tant dels centres com del concert social de la seua àrea funcional.
 
f) Gestionar, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, les competències atribuïdes a les comunitats autònomes en la legislació vigent en matèria de deures i llibertats de les persones estrangeres i refugiades en l'Estat Espanyol.
 
g) Prestar assessorament en els centres i serveis, tant de caràcter públic com privat, que actuen en l'àmbit de les competències de la direcció general.
 
h) Gestionar els concerts de programes i serveis, sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema, així com les subvencions i altres prestacions econòmiques i de reconeixement de drets específics.
 
i) Dirigir i coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèria de la seua competència.
 
j) Executar qualsevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenen jeràrquicament, en matèries del seu àmbit funcional.

Fuente: Funciones

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

  • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis i: 1.088,48 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 64.858,16 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 30/08/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 22.564,93 €
Multipropietat 33 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 4.505,28 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
TRIODOS 703,36 €
TRIODOS 1.185,92 €
TRIODOS 971,78 €
CAIXA POPULAR 39.650,12 €
Total: 42.511,19 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
SOM ALIMENTACIÓ COOPERATIVA VALENCIANA - APORTACIÓ VOLUNTÀRIA FINANÇAMENT INICI ACTIVITAT 2.000,00 €
ECOOO REVOLUCIÓN SOLAR, S.L. - PROYECTO SOM ENERGÍA VALENCIA PLANTA SOLAR HSU46 1.000,00 €
SOM ENERGIA SCCL - CONTRACTE D'AUTOPRODUCCIÓ COL·LECTIVA PROVINENT DE FONTS RENOVABLES 6 ACCIONS ENERGÈTIQUES 600,00 €
ECOOO REVOLUCIÓN SOLAR, S.L. - PROYECTO SOM ENERGÍA VALENCIA PLANTA SOLAR HSU80 2.000,00 €
ALTERNA COOPERATIVA VALENCIANA 2.000,00 €
ALTERNA COOPERATIVA VALENCIANA 2.000,00 €
Total: 9.600,00 €

Presentada el 18/10/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 22.564,93 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
TRIODOS 628,21 €
TRIODOS 3.094,70 €
TRIODOS 1.809,51 €
TRIODOS 363,91 €
TRIODOS 26.253,32 €
CAIXA POPULAR 60.922,23 €
Total: 93.071,88 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
SOM ALIMENTACIÓ COOPERATIVA VALENCIANA - APORTACIÓ VOLUNTÀRIA FINANÇAMENT INICI ACTIVITAT 2.000,00 €
ECOOO REVOLUCIÓN SOLAR, S.L. - PROYECTO SOM ENERGÍA VALENCIA PLANTA SOLAR HSU46 1.000,00 €
SOM ENERGIA SCCL - CONTRACTE D'AUTOPRODUCCIÓ COL·LECTIVA PROVINENT DE FONTS RENOVABLES 6 ACCIONS ENERGÈTIQUES 600,00 €
ECOOO REVOLUCIÓN SOLAR, S.L. - PROYECTO SOM ENERGÍA VALENCIA PLANTA SOLAR HSU80 2.000,00 €
ALTERNA COOPERATIVA VALENCIANA 2.000,00 €
Total: 7.600,00 €

Presentada el 29/11/2018 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 22.564,93 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
TRIODOS 172,29 €
TRIODOS 11.500,90 €
TRIODOS 1.732,94 €
TRIODOS 72,52 €
TRIODOS 13.176,66 €
CAIXA POPULAR 39.814,67 €
Total: 66.469,97 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
SOM ALIMENTACIÓ COOPERATIVA VALENCIANA - APORTACIÓ VOLUNTÀRIA FINANÇAMENT INICI ACTIVITAT 2.000,00 €
ECOOO REVOLUCIÓN SOLAR, S.L. - PROYECTO SOM ENERGÍA VALENCIA RECUPERA EL SOL 3 1.000,00 €
SOM ENERGIA SCCL - CONTRACTE D'AUTOPRODUCCIÓ COL·LECTIVA PROVINENT DE FONTS RENOVABLES 6 ACCIONS ENERGÈTIQUES 600,00 €
Total: 3.600,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 07/11/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 914,37 €
Rendiment del treball 58.097,32 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 56.010,60 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 570,39 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 03/12/2021
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 16,30 €
Rendiment del treball 55.888,87 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 25/09/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 18,49 €
Rendiment del treball 54.617,12 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 04/09/2019
Descripció Import
Rendiment del treball 53.384,01 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 33,38 €

Renda 2017 >>

Renda 2017 - Presentada el 29/11/2018
Descripció Import
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 30,34 €
Rendiment net reduït 52.466,56 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 29/11/2018

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT DE VALENCIA - ESTUDI GENERAL SERVEIS EDUCATIUS I D'INVESTIGACIÓ TECNIC MITJA DE GESTIO 01/02/2007 08/07/2015 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 04/09/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ MIXTA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA PER A LA IGUALTAT DE TRACTE, LA NO DISCRIMINACIÓ I LA PREVENCIÓ DELS DELICTES D'ODI 2019-2014 ASSESSORAR A LA GVA EN POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ VOCAL 06/02/2019 Pública
COMISSIÓ TÈCNICA D'IMPULS AL TURISME INCLUSIU I INTEGRAL COORDINAR LES POLÍTIQUES TURÍSTIQUES DE LA GVA VOCAL 26/04/2016 Pública
COMISSIÓ MIXTA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA PER A LA IGUALTAT I LA INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO ASSESSORAR LA GVA EN LES POLÍTIQUES CAP AL POBLE GITANO VOCAL 28/03/2017 Pública
OBSERVATORI DE SEGURETAT ASSESSORAR LA GVA EN POLÍTIQUES DE SEGURETAT VOCAL 23/11/2018 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL ASSESSORAR EN LES POLÍTIQUES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL SUPLENT 31/01/2017 Pública
FUNDACIÓ PER A LA SOLIDARITAT I VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA AYUDAS AL VOLUNTARIADO PATRÓ 20/05/2016 22/12/2016 Pública
COMISSIÓ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓ DE L’ESPAI SOCIOEDUCATIU COORDINAR LES POLÍTIQUES SOCIALS I EDUCATIVES DE LA GVA VOCAL 20/05/2016 Pública
COMISSIÓ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓ SOCIOSANITÀRIA COORDINAR LES POLÍTIQUES SOCIALS I SANITÀRIES DE LA GVA VOCAL 04/11/2015 Pública
COMISSIÓ MIXTA D'ATENCIÓ I ACOLLIDA A PERSONES REFUGIADES ASSESSORAR LA GVA EN LES POLÍTIQUES DE MIGRACIÓ I REFUGI VOCAL 28/10/2015 Pública
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA PROMOURE LA LLIBERTAT RELIGIOSA VOCAL DEL COMITÉ ASSESSOR 18/09/2015 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO (FAVIDE) ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO PATRÓ 07/08/2015 Pública
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PUNT DE TROBADA FAMILIAR DE VALÈNCIA AVALUAR EL PUNT DE TROBADA FAMILIAR DE VALÈNCIA VOCAL 13/07/2015 06/08/2016 Pública
COMISSIÓ VALENCIANA DE TUTELES I DEFENSA JUDICIAL D'INCAPACITATS ASSESSORAR LA GVA EN TEMES DE TUTELES VOCAL 13/07/2015 Pública
FUNDACIÓN MARÍA MARZO AJUDAR A LES DONES I LES FAMÍLIES PATRÓ 31/07/2018 Altres
FUNDACIÓN SANTA ELENA DE LA COMUNITAT VALENCIANA AJUDAR A DONES EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ PATRÓ 07/03/2016 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 29/11/2018 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ TÈCNICA D'IMPULS AL TURISME INCLUSIU I INTEGRAL COORDINAR LES POLÍTIQUES TURÍSTIQUES DE LA GVA VOCAL 26/04/2016 Pública
COMISSIÓ MIXTA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA PER A LA IGUALTAT I LA INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO ASSESSORAR LA GVA EN LES POLÍTIQUES CAP AL POBLE GITANO VOCAL 28/03/2017 Pública
OBSERVATORI DE SEGURETAT ASSESSORAR LA GVA EN POLÍTIQUES DE SEGURETAT VOCAL 23/11/2018 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL ASSESSORAR EN LES POLÍTIQUES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL SUPLENT 31/01/2017 Pública
FUNDACIÓ PER A LA SOLIDARITAT I VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA AYUDAS AL VOLUNTARIADO PATRÓ 20/05/2016 22/12/2016 Pública
COMISSIÓ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓ DE L’ESPAI SOCIOEDUCATIU COORDINAR LES POLÍTIQUES SOCIALS I EDUCATIVES DE LA GVA VOCAL 20/05/2016 Pública
COMISSIÓ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓ SOCIOSANITÀRIA COORDINAR LES POLÍTIQUES SOCIALS I SANITÀRIES DE LA GVA VOCAL 04/11/2015 Pública
COMISSIÓ MIXTA D'ATENCIÓ I ACOLLIDA A PERSONES REFUGIADES ASSESSORAR LA GVA EN LES POLÍTIQUES DE MIGRACIÓ I REFUGI VOCAL 28/10/2015 Pública
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA PROMOURE LA LLIBERTAT RELIGIOSA VOCAL DEL COMITÉ ASSESSOR 18/09/2015 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO (FAVIDE) ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO PATRÓ 07/08/2015 Pública
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PUNT DE TROBADA FAMILIAR DE VALÈNCIA AVALUAR EL PUNT DE TROBADA FAMILIAR DE VALÈNCIA VOCAL 13/07/2015 06/08/2016 Pública
COMISSIÓ VALENCIANA DE TUTELES I DEFENSA JUDICIAL D'INCAPACITATS ASSESSORAR LA GVA EN TEMES DE TUTELES VOCAL 13/07/2015 Pública
FUNDACIÓN MARÍA MARZO AJUDAR A LES DONES I LES FAMÍLIES PATRÓ 31/07/2018 Altres
FUNDACIÓN SANTA ELENA DE LA COMUNITAT VALENCIANA AJUDAR A DONES EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ PATRÓ 07/03/2016 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 20/02/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 20/02/2024 Per compte d'altri Servicio Publico de Empleo Estatal SEPE
Cese 20/02/2024 Per compte d'altri Generalitat Valenciana
Cese 20/02/2024 Per compte d'altri Universitat de València

Presentada el 20/10/2023 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 24/10/2023 Per compte d'altri Generalitat Valenciana
Cese 24/10/2023 Per compte d'altri Universitat de València
Cese 24/10/2023 Per compte d'altri Servicio Publico de Empleo Estatal SEPE

Presentada el 14/09/2023 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 14/09/2023 Per compte d'altri Generalitat Valenciana
Cese 14/09/2023 Per compte d'altri Universitat de València
Cese 14/09/2023 Per compte d'altri Servicio Publico de Empleo Estatal SEPE

Presentada el 28/11/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019

Presentada el 24/10/2018 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 24/10/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae