HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Herick Manuel Campos Arteseros

  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Director general de Turisme
  • Presidència de la Generalitat
  • Cessament: 04/08/2023 DOGV
  • Nomenament: 07/08/2019 DOGV

La Direcció General de Turisme exerceix les funcions de:

a) Promoció i ordenació del turisme.

b) Control, coordinació i supervisió de l'activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana.
 
c) Exercici de les competències administratives en l'àmbit normatiu, inspector i sancionador de l'activitat turística.
 
d) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.
 
 
 

Fuente: Funciones

 

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

  • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 07/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 95.801,32 €
Multipropietat 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 5.143,10 €
Multipropietat 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 3.131,14 €
Multipropietat 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 3.060,69 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 34.001,96 €
CAJA MAR 8.960,64 €
BBVA 641,00 €
Total: 43.603,59 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
HC SOCIO GLOBAL S.L. Acciones 416,25 €
Total: 416,25 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA CAJA MAR VIVIENDA, GARAJE, Y 2 TRASTEROS 55.258,62 €
CRÉDITO COCHE RENAULT CLIO RCI BANQUE S.A. 1.229,40 €
Total: 56.488,02 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
ALIANZ 132.222,00 €
RCI BANQUE SA 2.458,79 €
Total: 134.680,79 €

Presentada el 09/12/2021 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 95.801,32 €
Multipropietat 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 5.143,10 €
Multipropietat 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 3.131,14 €
Multipropietat 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 3.060,69 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 19.657,46 €
CAJA MAR 7.387,74 €
BBVA 99.141,00 €
Total: 126.186,20 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
HC SOCIO GLOBAL S.L. Acciones 416,25 €
Total: 416,25 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA CAJA MAR VIVIENDA, GARAJE, Y 2 TRASTEROS 58.650,56 €
CRÉDITO COCHE RENAULT CLIO RCI BANQUE S.A. 1.865,40 €
Total: 60.515,95 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
ALIANZ 132.222,00 €
RCI BANQUE SA 3.730,79 €
Total: 135.952,79 €

Presentada el 06/11/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 85.055,48 €
Multipropietat 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 6.243,71 €
Multipropietat 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 95.801,32 €
Multipropietat 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 5.143,10 €
Multipropietat 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 3.131,14 €
Multipropietat 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 3.060,69 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 5.192,00 €
CAJA MAR 8.826,82 €
Total: 14.018,82 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
HC SOCIO GLOBAL S.L. Acciones 416,25 €
Total: 416,25 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA CAJA MAR VIVIENDA, GARAJE, Y 2 TRASTEROS 126.402,00 €
HIPOTECA BBVA PISO Y GARAJE 105.368,00 €
CRÉDITO COCHE RENAULT CLIO RCI BANQUE S.A. 5.000,00 €
Total: 236.770,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BBVA SEGURO ORO 88.200,00 €
ALIANZ 132.222,00 €
RCI BANQUE SA 5.000,00 €
Total: 225.422,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 12/09/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 56,33 €
Rendiment del treball 56.986,76 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 54.938,58 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 41.599,21 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 21,89 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 02/12/2021
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 598,45 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 89,46 €
Rendiment del treball 54.938,24 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 25/09/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 240,69 €
Rendiment del treball 56.512,12 €
Rendiment de capital inmobiliari 953,44 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 04/10/2019
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 66,86 €
Rendiment del treball 60.250,00 €
Rendiment de capital immobiliari -530,79 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 04/10/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Congreso de los Diputados Cortes Generales Diputado a Cortes por Alicante 14/11/2017 19/05/2019 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 14/03/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISIÓN SECTORIAL DE TURISMO (MINISTERIO INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO) ASESOR VOCAL NATO 08/08/2019 Pública
PATRONATO VISIT ELCHE ASESOR VOCAL 08/08/2019 Pública
TURISMO ORIHUELA ASESOR VOCAL 08/08/2019 Pública
PATRONATO MUNICIPAL TURISMO Y PLAYAS DE ALICANTE ASESOR VOCAL 08/08/2019 Pública
FUNDACIÓN VISIT VALÈNCIA ASESOR REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 08/08/2019 Pública
CONSELL MUNICIPAL DE TURISME VALÈNCIA ASESOR VOCAL SUPLENTE 08/08/2019 Pública
CONSEJO MUNICIPAL DE TORREVIEJA ASESOR VOCAL 08/08/2019 Pública
RIS3-CV ASESOR VOCAL 08/08/2019 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FIRA ALACANT ASESOR VOCAL 08/08/2019 Pública
CONSELL VALENCIÀ EMPRENEDORIA ASESOR VOCAL 08/08/2019 Pública
COMISSIÓ AVALUACIÓ VENDA NO SEDENTARIA ASESOR VOCAL 08/08/2019 Pública
COMISIÓN SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA SECTOR PÚBLICO (IVACE) ASESOR NOMBRAMIENTO LD 08/08/2019 Pública
COMISIÓN OLA DE CALOR ASESOR POR INVITACIÓN 08/08/2019 Pública
COMISSIÓ DE COORDINACIÓ POST EMERGÈNCIA ASESOR POR INVITACIÓN 08/08/2019 Pública
CEVEX -CENTROS VALENCIANOS EN EL EXTERIOR- ASESOR VOCAL SUPLENTE 08/08/2019 Pública
COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA ASESOR VOCAL NATO 08/08/2019 Pública
COMITÉ D'ÈTICA DE TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA ASESOR VOCAL NATO 08/08/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME SECRETARIA SECRETARI 08/08/2019 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE TURISME ASESOR VOCAL NATO 08/08/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 14/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 14/09/2023 Desocupació SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL GOBIERNO DE ESPAÑA
Cese 14/09/2023 Per compte propi HC Socio Global SL

Presentada el 28/11/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/11/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
15/03/2023 10:30LA APLICACIÓN DE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO AL SECTOR DEL ALQUILER DE VEHÍCULOSAECOVAL

Curriculum vitae