HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Daría Terradez Salom

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Directora general de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat
 • Presidència de la Generalitat
 • Cessament: 04/08/2023 DOGV
 • Nomenament: 06/09/2016 DOGV

La Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat exerceix les funcions de:

 • Suport al president de la Generalitat en l'execució de l'acció exterior, en especial en les relacions amb la Unió Europea, així com altres organitzacions d'àmbit europeu.
 • Direcció, coordinació i suport de les relacions dels diferents departaments amb els organismes de la Unió Europea i les organitzacions interregionals i internacionals.
 • Representació, defensa i promoció dels interessos multisectorials de la Comunitat Valenciana davant les institucions i els òrgans de la nió Europea. Amb aquesta finalitat, prestarà el suport necessari als membres del Consell i al personal de l'Administració de la Generalitat per a desenvolupar les seues funcions.
 • Assessorament a la resta de conselleries en l'elaboració de projectes normatius en relació amb el marc jurídic europeu, així com, si escau, notificació de projectes de normes en virtut de normativa europea.
 • Impuls de les actuacions necessàries per a fomentar el coneixement i informar la societat valenciana sobre el funcionament de la Unió Europea i les seues principals polítiques.
 • Participació en la Conferència per a Assumptes Relacionats amb la Unió Europea i els seus òrgans dependents.
 • Intermediació entre les institucions de la Unió Europea i els diferents departaments del Consell en els procediments, per eventual vulneració de la normativa europea.
 • Coordinació de les actuacions en l'exterior i dels viatges d'àmbit nacional i internacional de personal i alts càrrecs de la Generalitat.
 • Establiment de les vies per a facilitar als agents representants socials i institucionals valencians la relació amb les institucions i òrgans de la Unió Europea, així com entitats de l'exterior, organitzacions interregionals i organitzacions internacionals.
 • Assessorament en les relacions ordinàries amb l'Administració de l'Estat.
 • Desenvolupament i intervenció, si escau, en les iniciatives de col·laboració amb l'Estat.
 • Intermediació entre l'Estat i els diferents departaments del Consell en els procediments de defensa de les competències de la Generalitat, a través de la participació en els organismes que corresponga.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

 
 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 11/08/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 213.926,89 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CUENTA CORRIENTE INDIVIDUAL BANCO SANTANDER 32,52 €
CUENTA CORRIENTE CONJUNTA BANCO SANTANDER 332,97 €
CUENTA INDIVIDUAL LA CAIXA 18.888,09 €
Total: 19.253,58 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
SANTANDER SEGUROS SA 38.843,41 €
PLAN DE PENSIONES SANTANDER RENTA FIJA (INACTIVO) 543,99 €
Total: 39.387,40 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
RENAULT CLIO 3.000,00 €
Total: 3.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
CREDITO HIPOTECARIO BANCO SANTANDER 123.421,03 €
Total: 123.421,03 €

Presentada el 04/03/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 213.926,89 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CUENTA CORRIENTE INDIVIDUAL BANCO SANTANDER 32,52 €
CUENTA CORRIENTE CONJUNTA BANCO SANTANDER 332,97 €
CUENTA INDIVIDUAL LA CAIXA 11.967,19 €
Total: 12.332,68 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
SANTANDER SEGUROS SA 38.843,41 €
PLAN DE PENSIONES SANTANDER RENTA FIJA (INACTIVO) 543,99 €
Total: 39.387,40 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
RENAULT CLIO 3.000,00 €
Total: 3.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
CREDITO HIPOTECARIO BANCO SANTANDER 123.421,03 €
Total: 123.421,03 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 19/05/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 56.955,36 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 28/06/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 54.904,54 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 04/06/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 54.884,20 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 25/06/2020
Descripció Import
Rendiment del treball 53.425,21 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 08/05/2019
Descripció Import
Rendiment del treball 53.279,93 €

Renda 2017 >>

Renda 2017 - Presentada el 05/02/2019
Descripció Import
Rendiment net reduït 51.543,70 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 05/02/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AYUNTAMIENTO DE BETERA Administración local CONCEJAL DELEGADA 20/07/2015 01/09/2016 NO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA INCLIVA INVESTIGACIÓN MÉDICA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 16/01/2012 13/07/2015 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 05/02/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y DE IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DEL MODELO VALENCIANO DE AUTOGOBIERNO COMISIÓN PENDIENTE DE CONSTITUCIÓN VOCAL 06/09/2016 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA Decreto 175/2012, de 30 de noviembre. Artículo 3. VOCAL 06/09/2016 Pública
CONSORCIO CASA DEL MEDITERRÁNEO Casa Mediteráneo forma parte de la red de diplomacia pública del Gobierno de España orientada a la cooperación política y económica, al diálogo intercultural, al mutuo conocimiento y al fortalecimiento de los lazos entre sociedades civiles en los distintos ámbitos geográficos en los que actúan. VOCAL DEL CONSEJO RECTOR 06/09/2016 Pública
CONSEJO DE CENTROS VALENCIANOS EN EL EXTERIOR (CEVEX) Vocal suplente VOCAL SUPLENTE 06/09/2016 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 11/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 11/09/2023 Desocupació

Presentada el 17/01/2020 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 17/01/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae