HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Ana Berenguer Giménez

  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Directora general d'Anàlisi i Polítiques Públiques
  • Presidència de la Generalitat
  • Cessament: 28/07/2023
  • Nomenament: 31/07/2019 DOGV

La Direcció General d'Anàlisi i Polítiques Públiques exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres que es preveuen en l'ordenament jurídic, relatives a la preparació de la informació política i tècnica necessària per al disseny i avaluació de les polítiques públiques.

La Direcció General d'Anàlisi i Polítiques Públiques exerceix les funcions de:

a) Assessorament i assistència a la persona titular de la direcció del Gabinet del President.

b) Realització d'estudis d'investigació i informes polítics i tècnics per al disseny, anàlisi, avaluació i seguiment de les polítiques públiques del Consell.

c) Assessorament en la comunicació estratègica de l'acció i polítiques públiques del Consell.

d) Identificació i anàlisi d'indicadors i fonts d'informació relacionades amb l'acció del Consell i les polítiques públiques d'aquest.

e) Planificació, execució i anàlisi d'estudis d'opinió relacionats amb l'acció del Consell i les polítiques públiques d'aquest.

f) Suport tècnic i documental per a l'activitat de l'agenda del president.

g) Coordinació de les unitats administratives que desenvolupen funcions que conduïsquen a l'elaboració de la informació necessària per a l'assessorament del president, i el seguiment, anàlisi i arxivament de la repercussió informativa de l'acció de govern.

h) Qualssevol altres funcions que li atribuïsca la vigent legislació o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

 
 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

  • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Indemnització per residència i: 8.927,76 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

  • Retribució íntegra i: 72.697,44 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 10/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Madrid Espanya 359.395,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco Caminos 3.000,00 €
Banco Caminos 11,00 €
Banco Santander 2.000,00 €
Total: 5.011,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Audi A3 e-tron 22.000,00 €
Total: 22.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca para adquisición de vivienda 250.000,00 €
Total: 250.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Banco Caminos 112,00 €
Total: 112,00 €

Presentada el 20/10/2021 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Madrid Espanya 359.395,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco Caminos 3.000,00 €
Banco Caminos 11,00 €
Total: 3.011,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Audi A3 e-tron 22.000,00 €
Total: 22.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca para adquisición de vivienda 250.000,00 €
Total: 250.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Banco Caminos 112,00 €
Total: 112,00 €

Presentada el 18/10/2021 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Madrid Espanya 359.395,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco Caminos 3.000,00 €
Banco Caminos 11,00 €
Banco Santander - Se trata de una donación familiar ante notario 480.000,00 €
Total: 483.011,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Audi A3 e-tron 22.000,00 €
Total: 22.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Banco Caminos 112,00 €
Total: 112,00 €

Presentada el 19/12/2019 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco Caminos 3.000,00 €
Banco Caminos 11,00 €
Total: 3.011,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Land Rover 26.560,00 €
Total: 26.560,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Banco Caminos 79.000,00 €
Total: 79.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Banco Caminos 112,00 €
Total: 112,00 €
Embarcacions i aeronaus
Descripció Import
Chris Craft 8.950,00 €
Total: 8.950,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 07/11/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 73,96 €
Rendiment del treball 65.619,10 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 63.400,02 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 28,20 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 02/12/2021
Descripció Import
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 280,34 €
Rendiment del treball 63.234,56 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 20/11/2020
Descripció Import
Rendiment del treball 24.868,06 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 164,29 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 07/01/2020
Descripció Import

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 19/12/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
NYCEDC Administración Pública, Desarrollo Económico 01/11/2016 01/07/2019 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 13/05/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISIÓN PERMANENTE DE INVERSIONES DEL PUNTO DE ACELERACIÓN DE LA INVERSIÓN Actividad relacionada con el cargo Vocal 04/11/2019 Pública
ISTEC Sociedad de infraestructuras y servicios de Telecomunicaciones Miembro del Consejo de Administración 09/04/2021 Pública
ProVaVac Programa Valenciano de Investigación Vacuna COVID-19 Miembro del Comité Científico 01/03/2021 Pública
ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN I+D+i Secretaria Adjunta 01/10/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 03/05/2021 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
ISTEC Sociedad de infraestructuras y servicios de Telecomunicaciones Miembro del Consejo de Administración 09/04/2021 Pública
ProVaVac Programa Valenciano de Investigación Vacuna COVID-19 Miembro del Comité Científico 01/03/2021 Pública
ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN I+D+i Secretaria Adjunta 01/10/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 06/04/2021 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
ProVaVac Programa Valenciano de Investigación Vacuna COVID-19 Miembro del Comité Científico 01/03/2021 Pública
ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN I+D+i Secretaria Adjunta 01/10/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 19/12/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN I+D+i Secretaria Adjunta 01/10/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 18/10/2023 Desocupació

Presentada el 27/01/2020 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 27/01/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae