HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Pere Rostoll Fernández

  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Director general de Relacions Informatives
  • Presidència de la Generalitat
  • Cessament: 28/07/2023
  • Nomenament: 08/09/2020 DOGV

La Direcció General de Relacions Informatives exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de política informativa i comunicació institucional de la Generalitat, relació amb els mitjans de comunicació social, i seguiment del contracte programa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, en el marc de la Comissió Mixta de Seguiment i Control.

La Direcció General de Relacions Informatives exerceix les funcions de:

a) Coordinació de la política informativa del Consell, així com la difusió d'aquesta als mitjans de comunicació.

b) Coordinació dels serveis de premsa de les conselleries i de la resta d'entitats del sector públic autonòmic.

c) Seguiment del contracte programa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, en el marc de la Comissió Mixta de Seguiment i Control.

d) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

 
 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

  • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Indemnització per residència i: 8.927,76 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

  • Retribució íntegra i: 72.697,44 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 27/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 73.880,43 €
Ple domini 33 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 17.101,12 €
Ple domini 33 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 35.079,26 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 4.153,35 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SABADELL 11,91 €
BANCO SABADELL 22.500,00 €
BANCO SABADELL 2.651,20 €
Total: 25.163,11 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Volkswagen Golf año 2002 3.000,00 €
Total: 3.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca 26.400,00 €
Total: 26.400,00 €

Presentada el 15/10/2020 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 73.880,43 €
Ple domini 33 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 17.101,12 €
Ple domini 33 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 35.079,26 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 4.153,35 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SABADELL 6.591,69 €
BANCO SABADELL 22.500,00 €
BANCO SABADELL 1.571,12 €
Total: 30.662,81 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Volkswagen Golf año 2002 3.000,00 €
Total: 3.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca 26.400,00 €
Total: 26.400,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 07/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 65.487,10 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 56,25 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 63.417,48 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 56,25 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 02/12/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 51.156,70 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 2.636,25 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 134,45 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 15/10/2020
Descripció Import
Rendiment del treball 41.357,33 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 8,28 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 1.109,60 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 15/10/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
À PUNT MÈDIA COMUNICACIÓN COLABORADOR 13/11/2017 31/08/2020 NO
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA PRENSA ESCRITA REDACTOR JEFE 01/09/1996 31/08/2020 EXCEDENCIA FORZOSA NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 19/10/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
NO HAY ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 18/10/2023 Per compte d'altri Grup Parlamentari Socialista Corts Valencianes

Presentada el 21/10/2020 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 21/10/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae