HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Rogelio Llanes Ribas

  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural i Director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA)
  • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
  • Cessament: 25/07/2023
  • Nomenament: 15/12/2020 DOGV

La Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Desenvolupament Rural exerceix les funcions que se li atribueixen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de foment i garantia agrària, política agrària comuna, desenvolupament rural, investigació i innovació agroalimentària, programes operatius, cadena agroalimentària, producció i comercialització agrària, indústria alimentària, cooperativisme agrari, ramaderia, silvicultura, pesca i aqüicultura, ordenació del sector pesquer i programes operatius en aquest àmbit, així com protecció, qualitat, innovació i tecnologia agroalimentària.

En concret, assumeix les funcions executives següents: impuls i coordinació dels programes i l'execució dels projectes que exerceixen els centres directius que estan sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels seus objectius; resolució dels recursos que s'interposen contra les resolucions dels centres directius que estan sota la seua dependència i els actes dels quals no esgoten la via administrativa i qualssevol altres que els atribuïsca la legisltació vigent o se'ls assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

 
 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

  • Sou i complements i: 66.296,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis i: 4.594,10 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 70.890,38 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 01/08/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 84.048,41 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 10.268,38 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 123.875,07 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València 3.752,63 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València 17.464,05 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 14.335,65 €
Ple domini 25 Immobles rústics Valencia/València Espanya 29,35 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
SANTANDER CUENTA 23.875,10 €
ING CUENTAS 10.841,97 €
SANTANDER CUENTA 17.209,16 €
SANTANDER PFE 25.000,00 €
Total: 76.926,24 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
ACCIONES SANTANDER 280,70 €
ACCIONS MAPFRE I SANTANDER 339,41 €
Total: 620,12 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
PP MI PROY SAN SOS 2035 55.029,46 €
Total: 55.029,46 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Lexus UX 9.685,54 €
VEHICLE PUGEOT 308 2.603,00 €
Total: 12.288,54 €

Presentada el 05/03/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 90.258,18 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 11.027,05 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 133.027,23 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 73.159,11 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València 3.752,63 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València 17.464,05 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València Espanya 14.335,65 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANKIA 3.631,69 €
BANKIA 2.520,67 €
SANTANDER CUENTA 5.928,35 €
ING CUENTAS 1.268,26 €
SANTANDER CUENTA 8.679,70 €
Total: 22.028,67 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
ACCIONES SANTANDER 674,16 €
Total: 674,16 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
PLA PENSIONS BANKIA 1.948,71 €
PLA PENSIONS SANTANDER RENTA FIJA 25.817,64 €
PLA PENSIONS PP MI PLAN SANTANDER AHORRO 17.630,40 €
Total: 45.396,75 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
TOYOTA RAV4 18.425,00 €
VEHICLE PUGEOT 308 2.603,00 €
Total: 21.028,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÈSTEC SEGONA RESIDÈNCIA 69.622,53 €
Total: 69.622,53 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
FONDO DE INVERSION SANTANDER RENTA FIJA CLASE A 19.920,59 €
Total: 19.920,59 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 25/01/2024
Descripció Import
Rendiment del treball 64.616,32 €
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 799,75 €
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 799,75 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 396,00 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 396,00 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 14,95 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 14,95 €
Rendiment del treball 64.616,32 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 1.356,94 €
Rendiment del treball 62.301,71 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 31.953,40 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3,92 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 03/12/2021
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 5,07 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 263,07 €
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 220,86 €
Rendiment del treball 59.664,29 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 01/10/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 201,57 €
Rendiment del treball 57.955,98 €
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 1.082,34 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 16/12/2019
Descripció Import
Rendiment del treball 56.601,91 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 404,06 €
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 1.695,84 €

Renda 2017 >>

Renda 2017 - Presentada el 29/01/2019
Descripció Import
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 9,32 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 605,20 €
Rendiment net reduït 55.581,62 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 6,21 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 29/01/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITA VALENCIANA FUNCIONARI 08/07/2015 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 24/05/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Reciclatge de residus Marina Alta Conseller al Consell d'Administració 14/12/2015
VAERSA Conseller al Consell d'Administració 17/07/2015
Consell de l'Aigua de la CHS Administració 15/12/2020 Pública
Comissió Delegada del Consell TESA 15/12/2020 Pública
Junta Govern CHE membre 15/12/2020 Pública
Comissio Territorial assegurances President 15/12/2020 Pública
SGISE Serveis d'emergències de la GVA Membre del Consell d'Administració 11/03/2022 Pública
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària Director 15/12/2020 Pública
AGRICONSA Conserves i sucs Vocal del Consell Administració 19/02/2021 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 24/01/2021 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Reciclatge de residus Marina Alta Conseller al Consell d'Administració 14/12/2015
VAERSA Conseller al Consell d'Administració 17/07/2015
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària Director 15/12/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 29/01/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
FUNDACIÓ AGROALIMED Patrono 22/12/2015
Reciclatge de residus Marina Alta Conseller al Consell d'Administració 14/12/2015
VAERSA Conseller al Consell d'Administració 17/07/2015
Comisión Técnica de Seguridad de Balsas para Riego de la Comunitat Valenciana President 09/07/2015

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 04/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 04/09/2023 Per compte d'altri Generalitat Valenciana

Presentada el 24/02/2021 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 25/02/2021

Presentada el 11/03/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 11/03/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae