HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Enric Nomdedéu i Biosca

  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Secretari autonòmic d'Ocupació i Director general de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació
  • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • Cessament: 25/07/2023
  • Nomenament: 27/06/2019 DOGV

Sota l'autoritat de la persona titular de la Conselleria, la Secretaria Autonòmica d'Ocupació assumeix les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei del Consell, en matèria de treball, seguretat i salut laboral, conciliació laboral, inspecció de treball i relacions laborals; foment de l'ocupació i intermediació en el mercat laboral.

Especialment, té atribuïdes les competències en matèria d'orientació i formació professional per a l'ocupació, així com la inserció en el mercat laboral.

A més, la Secretaria Autonòmica d'Ocupació és l'òrgan responsable de l'activitat i funcionament de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, i exercirà la direcció d'aquesta entitat i, per tant, les funcions que li atribueix la seua llei de creació i la normativa que la desplega.

La Secretaria Autonòmica d'Ocupació exerceix la vicepresidència de l'INVASSAT, de conformitat amb el que estableix la seua llei de creació.

Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Fuente: Funciones

 
 

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

  • Sou i complements i: 66.296,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Indemnització per residència i: 8.368,20 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

  • Retribució íntegra i: 74.664,48 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 12/09/2023

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAJAMAR 3.350,70 €
CAJA MAR 167,78 €
Total: 3.518,48 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
NISSAN QASHAQI 8.900,00 €
Total: 8.900,00 €

Presentada el 20/02/2019 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAJAMAR 11.535,70 €
CAJA MAR 167,78 €
Total: 11.703,48 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
NISSAN QASHAQI 15.823,00 €
Total: 15.823,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 09/11/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3,41 €
Rendiment del treball 67.868,44 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 65.734,36 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 1,69 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 29/04/2021
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 10,92 €
Rendiment del treball 65.734,25 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 08/10/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 19,38 €
Rendiment del treball 64.434,24 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 03/05/2019
Descripció Import
Rendiment del treball 63.158,95 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 4,88 €

Renda 2017 >>

Renda 2017 - Presentada el 20/02/2019
Descripció Import
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 2,57 €
Rendiment net reduït 55.233,82 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 20/02/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ Administración pública VICEALCALDE 01/06/2015 01/09/2016 NO
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ REGIDOR I DIPUTAT PROVINCIAL 01/06/2014 01/05/2015 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 18/07/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
OBSERVATORIO DE LA INDUSTRIA Y DE LOS SECTORES ECONÓMICOS VALENCIANOS VOCAL 09/12/2016 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO(II) VOCAL 09/12/2016 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL (I) VOCAL 09/12/2016 Pública
LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN -CONSEJO GENERAL VICEPRESIDENTE 09/12/2016 Pública
LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN-CONSEJO DE DIRECCIÓN PRESIDENTE 09/12/2016 Pública
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO VOCAL 09/12/2016 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL-PLENO VICEPRESIDENTE SEGUNDO 09/12/2016 Pública
COMISIÓN PARITARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASESA) PRESIDENTE 09/12/2016 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VOCAL 09/12/2016 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE APOYO A LA MATERNIDAD VOCAL 09/12/2016 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA VOCAL 09/12/2016 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN VOCAL 09/12/2016 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE INCLUSIÓN Y DERECHOS SOCIALES VOCAL 09/12/2016 Pública
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA SALUD VOCAL 09/12/2016 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES (FFES) PATRONO 23/12/2016 Pública
CONSEJO TRIPARTITO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES LABORALES Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLENO VOCAL 01/12/2016 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS - GRUPO DE TRABAJO VOCAL 22/03/2018 Pública
AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS (AVSRE) - CONSEJO DE DIRECCIÓN VOCAL 10/03/2017 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 20/02/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
OBSERVATORIO DE LA INDUSTRIA Y DE LOS SECTORES ECONÓMICOS VALENCIANOS VOCAL 09/12/2016 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO(II) VOCAL 09/12/2016 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL (I) VOCAL 09/12/2016 Pública
LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN -CONSEJO GENERAL VICEPRESIDENTE 09/12/2016 Pública
LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN-CONSEJO DE DIRECCIÓN PRESIDENTE 09/12/2016 Pública
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO VOCAL 09/12/2016 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL-PLENO VICEPRESIDENTE SEGUNDO 09/12/2016 Pública
COMISIÓN PARITARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASESA) PRESIDENTE 09/12/2016 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VOCAL 09/12/2016 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE APOYO A LA MATERNIDAD VOCAL 09/12/2016 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA VOCAL 09/12/2016 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN VOCAL 09/12/2016 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE INCLUSIÓN Y DERECHOS SOCIALES VOCAL 09/12/2016 Pública
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA SALUD VOCAL 09/12/2016 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES (FFES) PATRONO 23/12/2016 Pública
CONSEJO TRIPARTITO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES LABORALES Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLENO VOCAL 01/12/2016 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS - GRUPO DE TRABAJO VOCAL 22/03/2018 Pública
AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS (AVSRE) - CONSEJO DE DIRECCIÓN VOCAL 10/03/2017 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 18/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 20/12/2023 Desocupació

Presentada el 25/11/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019

Presentada el 27/09/2018 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 27/09/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae