HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Natxo Costa Pina

  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Sotssecretari
  • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • Cessament: 25/07/2023 DOGV
  • Nomenament: 03/07/2019 DOGV

La Sotssecretaria, sota la dependència directa de la persona titular del departament, exercirà les funcions establides en l'article 69 de la Llei del Consell, en l'àmbit competencial de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

En especial, té atribuïdes les funcions i competències següents:

a) Coordinar i impulsar la tramitació de projectes normatius del departament, així com supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris, així com al Consell per a la seua aprovació o perquè en prenguen coneixement.

b) Gestionar i coordinar la tramitació dels convenis i acords de col· laboració del departament que hagen de proposar-se al Consell per a la seua subscripció amb entitats públiques o privades.

c) Tramitar els expedients de responsabilitat patrimonial.

d) Elaborar informes i propostes de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, instruccions i ordres de servei en l'àmbit de la seua competència, i disposar, si és el cas, la publicació en els diaris oficials de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans de la Conselleria.

e) Tramitar els expedients de contractació en l'àmbit competencial de la Conselleria.

f) Dirigir i gestionar els serveis generals i dependències comuns de la Conselleria.

g) Dirigir el Registre General, així com coordinar, supervisar i controlar l'organització i el funcionament de tots els centres, serveis i unitats dependents de la Conselleria.

h) Organitzar i controlar els assumptes generals i l'actualització periòdica de l'inventari de béns i material, així com la gestió i l'emmagatzematge de totes les dades i documentació que siguen necessàries per al funcionament correcte dels serveis.

i) Dur a terme la gestió patrimonial dels béns afectes a la Conselleria.

j) Gestionar les despeses de personal del departament i tramitar les incidències de nòmina, sense perjudici de les facultats atribuïdes a altres òrgans.

k) Exercir la potestat disciplinària pel que fa al personal adscrit a la Conselleria, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la de separació del servei.

l) Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost, així com la gestió d'aquest en totes les seues fases comptables.

m) Dissenyar, executar i mantenir actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica del departament, i establir les directrius per a la correcta gestió d'ingressos i despeses i l'òptima utilització dels recursos.

n) Dur a terme la inspecció, investigació, instrucció, tramitació, informe i proposta en els procediments en matèria de defensa de la competència.

o) Les derivades de la condició de punt de contacte per a la unitat de mercat i solució de diferències, de conformitat amb la legislació vigent.

p) Racionalitzar els procediments administratius, impulsar i coordinar la implantació i desenvolupament dels sistemes i instruments de la gestió de qualitat i transparència en la Conselleria i efectuar estudis i propostes sobre la normalització de documentació, la simplificació administrativa i la transparència.

q) Coordinar, informar i donar compte a l'òrgan superior o centre directiu competent en matèria de qualitat dels serveis públics i simplificació administrativa, de transparència i participació ciutadana i de responsabilitat social, de totes les actuacions de la Conselleria en estes matèries.

r) Exercir les funcions directives en relació amb el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal en els tractaments de les quals és responsable la Conselleria.

s) Tutelar y coordinar las Instituciones Feriales de la Comunitat Valenciana entre ellas y con los diferentes centros directivos de la Generalitat, otras entidades del sector público, u otras administraciones públicas.

t) Supervisar el mantenimiento de las infraestructuras feriales, de acuerdo con el Decreto ley 19/2021 y su normativa de desarrollo.

Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries. 

Fuente: Funciones

 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

  • Sou i complements i: 65.715,88 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 65.715,88 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 28/07/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 93.948,04 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Compte corrent ING 1.200,00 €
Compte corrent Bankinter 500,00 €
Total: 1.700,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Assegurança de vida Bankinter 100.000,00 €
Total: 100.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
TOYOTA AURIS 2010 440,00 €
TOYOTA AYGO 2015 595,00 €
Total: 1.035,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTEC HIPOTECAR (50%) 46.303,73 €
PRESTEC PERSONAL (50%) 5.107,15 €
Total: 51.410,88 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 28/07/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,17 €
Rendiment del treball 58.934,17 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 56.819,08 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,06 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 20/01/2022
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,01 €
Rendiment del treball 56.818,86 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 25/09/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,02 €
Rendiment del treball 54.623,89 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 31/07/2019
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,13 €
Rendiment del treball 52.525,40 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 31/07/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA DIRECTOR GENERAL DE COMERÇ I CONSUM 09/07/2015 02/07/2019 NO
FEDERACIO RUGBY CV ARBITRE COMITE APEL·LACIO 01/07/2016 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 02/06/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Centre d'Artesania de la CV Membre del Consorci de Gestió i de la Junta Rectora 25/11/2019
Consell de Participació Ciutadana de la CV Vocal 01/10/2019
Consorci del Consell de l’Horta de València Representant suplent de la Conselleria 19/09/2019
Turisme Comunitat Valenciana Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS) Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Institució Firal Alacantina (IFA) Membre del Patronat i del Comitè de Direcció 11/09/2019
Fira de València Membre del Patronat i del Comitè Executiu 23/07/2019
Comité para la mejora de la regulación del Ministerio de Economía Representant de la Generalitat Valenciana 08/07/2019
Comisión Técnica para la unidad de mercado del Ministerio de Economía Representant de la Generalitat Valenciana 08/07/2019
Mesa Sectorial de Funció Pública Vocal 03/07/2019
Consell Valencià d'Estadística Vocal 03/07/2019
Comissió Tècnica de publicacions [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió d'Estadística d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball President 03/07/2019
Comissió Tècnica de seguiment del pla d'estalvi i eficiència energètica dels edificis públics [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a la prevenció d'irregularitats i males pràctiques [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a la modernització tecnològica, la qualitat i la societat del coneixement en la CV Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a l'estratègia de desenvolupament sostenible de la Generalitat [inactiva] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental d'estadística Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per al seguiment i impuls de les polítiques de racionalització i austeritat en la despesa en l'àmbit de la Generalitat Vocal del Ple i de la Comissió Tècnica 03/07/2019
Comissió Interdepartamental de coordinació de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre Vocal 03/07/2019
Central de compres de la Generalitat Vicepresident 03/07/2019
Societat Valenciana Fira València, SA Conseller Delegat 29/12/2022 Pública
Societat Valenciana Fira Alacant, SA Conseller Delegat 27/12/2022 31/03/2022 Pública
Societat Valenciana Fira Alacant, SA Membre del Consell d'Administració 22/07/2022 Pública
Societat Valenciana Fira València, SA Membre del Consell d'Administració 22/07/2022 Pública
Comissió de seguiment del Conveni GVA-CEV per a l'agilització de l'administració en relació amb les empreses Representant de la Conselleria 22/02/2020 Pública
Comissió Interdepartamental per a combatre la violència de gènere Vocal 11/03/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 30/12/2022 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Centre d'Artesania de la CV Membre del Consorci de Gestió i de la Junta Rectora 25/11/2019
Consell de Participació Ciutadana de la CV Vocal 01/10/2019
Consorci del Consell de l’Horta de València Representant suplent de la Conselleria 19/09/2019
Turisme Comunitat Valenciana Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS) Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Institució Firal Alacantina (IFA) Membre del Patronat i del Comitè de Direcció 11/09/2019
Fira de València Membre del Patronat i del Comitè Executiu 23/07/2019
Comité para la mejora de la regulación del Ministerio de Economía Representant de la Generalitat Valenciana 08/07/2019
Comisión Técnica para la unidad de mercado del Ministerio de Economía Representant de la Generalitat Valenciana 08/07/2019
Mesa Sectorial de Funció Pública Vocal 03/07/2019
Consell Valencià d'Estadística Vocal 03/07/2019
Comissió Tècnica de publicacions [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió d'Estadística d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball President 03/07/2019
Comissió Tècnica de seguiment del pla d'estalvi i eficiència energètica dels edificis públics [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a la prevenció d'irregularitats i males pràctiques [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a la modernització tecnològica, la qualitat i la societat del coneixement en la CV Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a l'estratègia de desenvolupament sostenible de la Generalitat [inactiva] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental d'estadística Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per al seguiment i impuls de les polítiques de racionalització i austeritat en la despesa en l'àmbit de la Generalitat Vocal del Ple i de la Comissió Tècnica 03/07/2019
Comissió Interdepartamental de coordinació de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre Vocal 03/07/2019
Central de compres de la Generalitat Vicepresident 03/07/2019
Societat Valenciana Fira València, SA Conseller Delegat 29/12/2022 Pública
Societat Valenciana Fira Alacant, SA Conseller Delegat 27/12/2022 Pública
Societat Valenciana Fira Alacant, SA Membre del Consell d'Administració 22/07/2022 Pública
Societat Valenciana Fira València, SA Membre del Consell d'Administració 22/07/2022 Pública
Comissió de seguiment del Conveni GVA-CEV per a l'agilització de l'administració en relació amb les empreses Representant de la Conselleria 22/02/2020 Pública
Comissió Interdepartamental per a combatre la violència de gènere Vocal 11/03/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 15/12/2020 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Centre d'Artesania de la CV Membre del Consorci de Gestió i de la Junta Rectora 25/11/2019
Consell de Participació Ciutadana de la CV Vocal 01/10/2019
Consorci del Consell de l’Horta de València Representant suplent de la Conselleria 19/09/2019
Turisme Comunitat Valenciana Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS) Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Institució Firal Alacantina (IFA) Membre del Patronat i del Comitè de Direcció 11/09/2019
Fira de València Membre del Patronat i del Comitè Executiu 23/07/2019
Comité para la mejora de la regulación del Ministerio de Economía Representant de la Generalitat Valenciana 08/07/2019
Comisión Técnica para la unidad de mercado del Ministerio de Economía Representant de la Generalitat Valenciana 08/07/2019
Mesa Sectorial de Funció Pública Vocal 03/07/2019
Consell Valencià d'Estadística Vocal 03/07/2019
Comissió Tècnica de publicacions [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió d'Estadística d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball President 03/07/2019
Comissió Tècnica de seguiment del pla d'estalvi i eficiència energètica dels edificis públics [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a la prevenció d'irregularitats i males pràctiques [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a la modernització tecnològica, la qualitat i la societat del coneixement en la CV Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a l'estratègia de desenvolupament sostenible de la Generalitat [inactiva] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental d'estadística Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per al seguiment i impuls de les polítiques de racionalització i austeritat en la despesa en l'àmbit de la Generalitat Vocal del Ple i de la Comissió Tècnica 03/07/2019
Comissió Interdepartamental de coordinació de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre Vocal 03/07/2019
Central de compres de la Generalitat Vicepresident 03/07/2019
Comissió de seguiment del Conveni GVA-CEV per a l'agilització de l'administració en relació amb les empreses Representant de la Conselleria 22/02/2020 Pública
Comissió Interdepartamental per a combatre la violència de gènere Vocal 11/03/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 31/01/2020 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Centre d'Artesania de la CV Membre del Consorci de Gestió i de la Junta Rectora 25/11/2019
Consell de Participació Ciutadana de la CV Vocal 01/10/2019
Consorci del Consell de l’Horta de València Representant suplent de la Conselleria 19/09/2019
Turisme Comunitat Valenciana Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS) Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Institució Firal Alacantina (IFA) Membre del Patronat i del Comitè de Direcció 11/09/2019
Fira de València Membre del Patronat i del Comitè Executiu 23/07/2019
Comité para la mejora de la regulación del Ministerio de Economía Representant de la Generalitat Valenciana 08/07/2019
Comisión Técnica para la unidad de mercado del Ministerio de Economía Representant de la Generalitat Valenciana 08/07/2019
Mesa Sectorial de Funció Pública Vocal 03/07/2019
Consell Valencià d'Estadística Vocal 03/07/2019
Comissió Tècnica de publicacions [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió d'estadística d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball President 03/07/2019
Comissió Tècnica de seguiment del pla d'estalvi i eficiència energètica dels edificis públics [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a la prevenció d'irregularitats i males pràctiques [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a la modernització tecnològica, la qualitat i la societat del coneixement en la CV Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a l'estratègia de desenvolupament sostenible de la Generalitat [inactiva] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental d'estadística Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per al seguiment i impuls de les polítiques de racionalització i austeritat en la despesa en l'àmbit de la Generalitat Vocal del Ple i de la Comissió Tècnica 03/07/2019
Comissió Interdepartamental de coordinació de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre Vocal 03/07/2019
Central de compres de la Generalitat Vicepresident 03/07/2019
Cambra Oficial de Comerç i Indústria d'Oriola Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Cambra Oficial de Comerç i Indústria d'Alcoi Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Alacant Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Consell de Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la CV Representant suplent de la Conselleria al Ple i al Comitè Executiu 01/08/2019

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 16/12/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Centre d'Artesania de la CV Membre del Consorci de Gestió i de la Junta Rectora 25/11/2019
Consell de Participació Ciutadana de la CV Vocal suplent 19/09/2019
Consorci del Consell de l’Horta de València Representant suplent de la Conselleria 24/09/2019
Turisme Comunitat Valenciana Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS) Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Institució Firal Alacantina (IFA) Membre del Patronat i del Comitè de Direccció 11/09/2019
Fira de València Membre del Patronat i del Comitè Executiu 23/07/2019
Centre d'Artesania de la CV Vicepresident 2n del Consorci de Gestió i de la Junta Rectora 25/07/2019 26/11/2019
Comité para la mejora de la regulación del Ministerio de Economía Representant de la Generalitat Valenciana 08/07/2019
Comisión Técnica para la unidad de mercado del Ministerio de Economía Representant de la Generalitat Valenciana 08/07/2019
Mesa Sectorial de Funció Pública Vocal 03/07/2019
Consell Valencià d'Estadística Vocal 03/07/2019
Comissió Tècnica de publicacions [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió d'estadística d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball President 03/07/2019
Comissió Tècnica de seguiment del pla d'estalvi i eficiència energètica dels edificis públics [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a la prevenció d'irregularitats i males pràctiques [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a la modernització tecnològica, la qualitat i la societat del coneixement en la CV Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a l'estratègia de desenvolupament sostenible de la Generalitat [inactiva] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental d'estadística Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per al seguiment i impuls de les polítiques de racionalització i austeritat en la despesa en l'àmbit de la Generalitat Vocal del Ple i de la Comissió Tècnica 03/07/2019
Comissió Interdepartamental de coordinació de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre Vocal 03/07/2019
Central de compres de la Generalitat Vicepresident 03/07/2019
Cambra Oficial de Comerç i Indústria d'Oriola Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Cambra Oficial de Comerç i Indústria d'Alcoi Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Alacant Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Consell de Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la CV Representant suplent de la Conselleria al Ple i al Comitè Executiu 01/08/2019

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 30/09/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consell de Participació Ciutadana de la CV Vocal suplent 19/09/2019
Consorci del Consell de l’Horta de València Representant suplent de la Conselleria 24/09/2019
Turisme Comunitat Valenciana Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS) Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Institució Firal Alacantina (IFA) Membre del Patronat i del Comitè de Direccció 11/09/2019
Fira de València Membre del Patronat i del Comitè Executiu 23/07/2019
Centre d'Artesania de la CV Vicepresident 2n del Consorci de Gestió i de la Junta Rectora 25/07/2019
Comité para la mejora de la regulación del Ministerio de Economía Representant de la Generalitat Valenciana 08/07/2019
Comisión Técnica para la unidad de mercado del Ministerio de Economía Representant de la Generalitat Valenciana 08/07/2019
Mesa Sectorial de Funció Pública Vocal 03/07/2019
Consell Valencià d'Estadística Vocal 03/07/2019
Comissió Tècnica de publicacions [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió d'estadística d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball President 03/07/2019
Comissió Tècnica de seguiment del pla d'estalvi i eficiència energètica dels edificis públics [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a la prevenció d'irregularitats i males pràctiques [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a la modernització tecnològica, la qualitat i la societat del coneixement en la CV Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a l'estratègia de desenvolupament sostenible de la Generalitat [inactiva] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental d'estadística Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per al seguiment i impuls de les polítiques de racionalització i austeritat en la despesa en l'àmbit de la Generalitat Vocal del Ple i de la Comissió Tècnica 03/07/2019
Comissió Interdepartamental de coordinació de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre Vocal 03/07/2019
Central de compres de la Generalitat Vicepresident 03/07/2019
Cambra Oficial de Comerç i Indústria d'Oriola Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Cambra Oficial de Comerç i Indústria d'Alcoi Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Alacant Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Consell de Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la CV Representant suplent de la Conselleria al Ple i al Comitè Executiu 01/08/2019

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 30/08/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Fira de València Membre del Patronat i del Comitè Executiu 23/07/2019
Centre d'Artesania de la CV Vicepresident 2n del Consorci de Gestió i de la Junta Rectora 25/07/2019
Comité para la mejora de la regulación del Ministerio de Economía Representant de la Generalitat Valenciana 08/07/2019
Comisión Técnica para la unidad de mercado del Ministerio de Economía Representant de la Generalitat Valenciana 08/07/2019
Mesa Sectorial de Funció Pública Vocal 03/07/2019
Consell Valencià d'Estadística Vocal 03/07/2019
Comissió Tècnica de publicacions [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió d'estadística d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball President 03/07/2019
Comissió Tècnica de seguiment del pla d'estalvi i eficiència energètica dels edificis públics [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a la prevenció d'irregularitats i males pràctiques [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a la modernització tecnològica, la qualitat i la societat del coneixement en la CV Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a l'estratègia de desenvolupament sostenible de la Generalitat [inactiva] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental d'estadística Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per al seguiment i impuls de les polítiques de racionalització i austeritat en la despesa en l'àmbit de la Generalitat Vocal del Ple i de la Comissió Tècnica 03/07/2019
Comissió Interdepartamental de coordinació de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre Vocal 03/07/2019
Central de compres de la Generalitat Vicepresident 03/07/2019
Cambra Oficial de Comerç i Indústria d'Oriola Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Cambra Oficial de Comerç i Indústria d'Alcoi Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Alacant Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Consell de Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la CV Representant suplent de la Conselleria al Ple i al Comitè Executiu 01/08/2019

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 08/08/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Mesa Sectorial de Funció Pública Vocal 03/07/2019
Consell Valencià d'Estadística Vocal 03/07/2019
Comissió Tècnica de publicacions [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió d'estadística d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball President 03/07/2019
Comissió Tècnica de seguiment del pla d'estalvi i eficiència energètica dels edificis públics [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a la prevenció d'irregularitats i males pràctiques [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a la modernització tecnològica, la qualitat i la societat del coneixement en la CV Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a l'estratègia de desenvolupament sostenible de la Generalitat [inactiva] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental d'estadística Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per al seguiment i impuls de les polítiques de racionalització i austeritat en la despesa en l'àmbit de la Generalitat Vocal del Ple i de la Comissió Tècnica 03/07/2019
Comissió Interdepartamental de coordinació de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre Vocal 03/07/2019
Central de compres de la Generalitat Vicepresident 03/07/2019
Cambra Oficial de Comerç i Indústria d'Oriola Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Cambra Oficial de Comerç i Indústria d'Alcoi Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Alacant Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València Representant de la Conselleria al Comitè Executiu 01/08/2019
Consell de Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la CV Representant suplent de la Conselleria al Ple i al Comitè Executiu 01/08/2019

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 18/10/2023 Per compte propi Natxo Costa, consultor
Cese 18/10/2023 Desocupació

Presentada el 01/09/2023 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 01/09/2023 Desocupació
Cese 01/09/2023 Per compte propi Natxo Costa, consultor

Presentada el 28/11/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
06/07/2022 10:00Reunió ITVAECOVA-ITV

Curriculum vitae