HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Daniel Mestre Cañon

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Sotssecretari
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Cessament: 25/07/2023 DOGV
 • Nomenament: 31/07/2019 DOGV

La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular del departament, exercirà les competències establides en l'article 69 de la Llei del Consell, tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial, i l'exercici de la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la de separació del servei.

Fuente: Funciones

 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 65.715,88 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.312,60 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.502,24 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 75.530,72 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 16/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Madrid Espanya 101.695,39 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
EVO BANCO 18.200,00 €
Total: 18.200,00 €

Presentada el 20/07/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Madrid Espanya 101.695,39 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
EVO BANCO 13.200,00 €
Total: 13.200,00 €

Presentada el 20/08/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Madrid Espanya 101.695,39 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANC SANTANDER 1.319,28 €
Total: 1.319,28 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 20/07/2023
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. general) 185,00 €
Rendiment de capital immobiliari 1.590,54 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 33,94 €
Rendiment del treball 68.871,44 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. general) 600,00 €
Rendiment de capital immobiliari 2.906,89 €
Rendiment del treball 66.720,46 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 14,61 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 03/12/2021
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 670,41 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 7,69 €
Rendiment del treball 66.102,54 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 30/09/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 112,21 €
Rendiment del treball 38.841,06 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 20/08/2019
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 235,28 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 0,36 €
Rendiment del treball 37.275,65 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 20/08/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ayuntamiento de Madrid Gestió Administrativa Tècnic d’Administració General 11/03/2019 30/07/2019 NO
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Politiques Inclusives, Generalitat Valenciana Assessoria juridica Assessor d’Assumptes Generals al Gabinet de la Vicepresidenta 03/05/2019 10/03/2019 NO
División de Régimen Jurídico, Secretaria General Técnica, Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, Comunidad de Madrid Gestió Administrativa Tècnic d’Administració General 06/07/2017 02/05/2018 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 20/07/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
INSTITUT VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS (IVASS) VOCAL 31/07/2019 Pública
MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA VOCAL 31/07/2019 Pública
CONSELL VALENCIÀ D'ESTADÍSTICA VOCAL 31/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ESTADÍSTICA ( VOCAL 31/07/2019 Pública
COMISSIÓ D'INTERPRETACIÓ, VIGILÀNCIA I ESTUDI DE L'II CONVENI COL·LECTIU (CIVE) VOCAL 31/07/2019 Pública
COMISSIÓ D'ESTADÍSTICA DE VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES PRESIDENT 31/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ D'IRREGULARITATS I MALES PRÀCTIQUES VOCAL 31/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MODERNITZACIÓ TECNOLÒGICA I LES COMUNICACIONS EN LA COMUNITAT VALENCIANA (CITEC) VOCAL 31/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A l'APLICACIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ vocal 31/07/2019 Pública
COMISSIÓ SECRETARIS AUTONÒMICS I SOTSSECRETARIS sotssecretari 31/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER AL SEGUIMENT I IMPLUS DE LES POLITIQUES DE RACIONALITZACIÓ I AUSTERITAT EN LA DESPESA EN L'ÀMBIT DE LA GENERALITAT VOCAL 31/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓ DEL COMPLEX LOGISTIC I ARXIU INTERMEDI DE LA GENERALITAT VOCAL 03/03/2021 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓ DE LA CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE VOCAL 31/07/2019 Pública
COMISSIÓ DELEGADA D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS SECRETARI 31/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 23/01/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
INSTITUT VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS (IVASS) VOCAL 31/07/2019 Pública
MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA VOCAL 31/07/2019 Pública
CONSELL VALENCIÀ D'ESTADÍSTICA VOCAL 31/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ESTADÍSTICA ( VOCAL 31/07/2019 Pública
COMISSIÓ D'INTERPRETACIÓ, VIGILÀNCIA I ESTUDI DE L'II CONVENI COL·LECTIU (CIVE) VOCAL 31/07/2019 Pública
COMISSIÓ D'ESTADÍSTICA DE VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES PRESIDENT 31/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ D'IRREGULARITATS I MALES PRÀCTIQUES VOCAL 31/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MODERNITZACIÓ TECNOLÒGICA I LES COMUNICACIONS EN LA COMUNITAT VALENCIANA (CITEC) VOCAL 31/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A l'APLICACIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ vocal 31/07/2019 Pública
COMISSIÓ SECRETARIS AUTONÒMICS I SOTSSECRETARIS sotssecretari 31/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER AL SEGUIMENT I IMPLUS DE LES POLITIQUES DE RACIONALITZACIÓ I AUSTERITAT EN LA DESPESA EN L'ÀMBIT DE LA GENERALITAT VOCAL 31/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓ DEL COMPLEX LOGISTIC I ARXIU INTERMEDI DE LA GENERALITAT VOCAL 03/03/2021 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓ DE LA CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE VOCAL 31/07/2019 Pública
COMISSIÓ DELEGADA D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS SECRETARI 31/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 20/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 25/10/2023 Per compte d'altri AJUNTAMENT DE MADRID

Presentada el 25/11/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/11/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae