HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • María José Pérez Magdalena

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Directora general de Persones Majors
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Cessament: 05/12/2022 DOGV
 • Nomenament: 12/01/2021 DOGV

La Direcció General de Persones Majors és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat que exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en materia de promoció de l'envelliment actiu i prevenció de la soledat no escollida, atenció social a persones majors i atenció residencial.

Corresponen a la Direcció General les competències següents:

a. Planificar, desenvolupar, fer el seguiment i avaluació de les polítiques públiques relacionades amb la promoció dels drets de les persones majors, envelliment actiu i la prevenció de la soledat no escollida, solidaritat generacional i l'atenció social a persones majors.

b. Dissenyar i desenvolupar programes d'envelliment actiu i lluita contra la soledat no desitjada, en el marc de l'actual repte demogràfic.

c. Coordinar els serveis i programes d'atenció i suport a les persones majors i la solidaritat generacional.

d. Gestionar les prestacions públiques i programes i serveis, així com dissenyar el model d'intervenció social i residencial dels centres d'atenció social del seu àmbit competencial, en col·laboració i sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials, i cooperar amb altres administracions a l'efecte.

e. Gestionar els centres diürns especialitzats d'atenció a persones majors i de promoció de l'envelliment actiu, en col·laboració i sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials.

f. Dissenyar, implantar i supervisar els protocols d'intervenció en matèria de persones majors, promovent l'autonomia personal i el foment dels bons tractes.

g. Gestionar els concerts de programes i serveis, subvencions i altres prestacions econòmiques i de reconeixement de drets específics, en col·laboració i sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema.

h. Disseny del model d'intervenció social i residencial, tant dels centres com del concert social de la seua àrea funcional.

i. Dirigir i coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèries de la seua competència.

j. Executar qualsevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depén jeràrquicament, en matèries del seu àmbit funcional.

Fuente: Funciones

 
 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.312,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.139,90 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.415,48 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 74.868,06 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener de fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 28/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 35.368,72 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 77.205,71 €
Total: 77.205,71 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
COCHE 3.500,00 €
Total: 3.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 7.473,30 €
Total: 7.473,30 €

Presentada el 03/03/2021 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 35.368,72 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANKIA 12.875,49 €
Total: 12.875,49 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
COCHE 3.500,00 €
Total: 3.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 21.659,09 €
Total: 21.659,09 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 28/09/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 71.060,46 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 27/09/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 66.660,58 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 27/09/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 37.735,02 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 1.500,00 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 11/03/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 36.763,13 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 250,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 01/03/2021

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ALICANTE COLEGIAL DOCENTE 17/11/2020 26/11/2020 NO NO
AYUNTAMIENTO DE SEGORBE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COORDINADORA DE ATENCIÓN PRIMARIA 01/01/2008 08/01/2021 SI NO
AYUNTAMIENTO DE ALZIRA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DOCENTE 10/04/2019 10/04/2019 NO NO
COLEGIO OFICIAL PSICOLOGÍA COMUNIDAD VALENCIANA COLEGIAL DOCENTE 15/10/2019 03/12/2019 NO NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 27/12/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA INNOVACIÓN EN LA EDIFICACIÓN VOCAL VOCAL 06/12/2022 Pública
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL VOCAL VOCAL 06/12/2022 Pública
MIEMBRO DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL IVASS, SAU ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VOCAL 06/12/2022 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DEL IVASS, SAU VICEPRSIDENTA VICEPRESIDENTA 06/12/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 27/09/2022 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELL VALENCIÀ DE PERSONES MAJORS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VOCAL 12/01/2021 Pública
VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS VOCAL VOCAL 12/01/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 15/03/2021 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS VOCAL VOCAL 12/01/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 20/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 24/10/2023 Per compte d'altri Ayuntamiento de Segorbe

Presentada el 28/12/2022 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 28/12/2022

Presentada el 23/03/2021 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 23/03/2021

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae