HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Pedro Fresco Torralba

  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Director general de Transició Ecològica
  • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
  • Cessament: 05/12/2022 DOGV
  • Nomenament: 25/02/2021 DOGV

La Direcció General de Transició Ecològica exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'investigació energètica i innovació, i d'elaboració, gestió, impuls i execució d'actuacions encaminades a la descarbonització i el desenvolupament, foment i ús de les energies renovables.

El desenvolupament d'aquestes competències per la direcció general comprén el desenvolupament de les funcions següents:

a) El foment de les energies renovables, consistent en el foment de l'ús i instal·lació d'energies renovables tant en els diferents sectors econòmics valencians, com en la mateixa administració. També millorar la normativa, desenvolupar nous mecanismes econòmics i apostar per una major formació, comunicació i suport tècnic per al foment de l'energia eòlica, solar i altres fonts renovables. L'impuls i la gestió de línies d'ajudes pròpies de la Generalitat i d'altres administracions públiques per a la implantació d'energies renovables. El foment i impuls de l'autoconsum energètic amb energies renovables i que no contribuïsquen al canvi climàtic. La col·laboració amb les entitats locals i altres organismes per a la difusió en implantació d'energies renovables. La investigació i la col·laboració amb centres d'investigació en matèria de fonts d'energia renovables. La gestió de les autoritzacions d'instal·lacions d'energies renovables i de les seues connexions en coordinació amb aquelles conselleries amb competències concurrents.

b) Eficiència energètica per a la transició ecològica, consistent en el foment de l'eficiència energètica, tant en els diferents sectors econòmics com en la mateixa administració valenciana. També impulsar la investigació relacionada amb la transició energètica i l'eficiència energètica, a més de millorar-ne la normativa, desenvolupar nous mecanismes econòmics i apostar per una major formació, comunicació i suport tècnic per al foment de l'eficiència energètica. Així mateix, treballar i col·laborar amb les polítiques que permeten afavorir una transició ecològica en el nostre model econòmic, la reducció i mitigació de la contaminació lumínica, l'impuls de la mobilitat sostenible i de l'eficiència energètica en el transport i la introducció de noves fonts d'energia i del seu subministrament en el transport, l'elaboració o plans estratègics per als principals sectors emissors, i la coordinació i col·laboració d'aquestes polítiques amb els ens locals, entitats públiques i sector privat. Regular els procediments per a evitar les pèrdues d'energia i vetlar pel seu aprofitament. El foment de l'estalvi energètic i l'eficiència energètica en edificis i processos productius. L'exercici d'aquestes funcions estarà supeditat a la necessària coordinació altres centres directius amb competències concurrents amb en aquesta matèria.

Fuente: Funciones

 
 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

  • Sou i complements i: 61.312,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 61.312,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec, des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 02/01/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 61.055,08 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banc Sabadell 127.651,17 €
Banc Sabadell 385,26 €
Bankia 20.600,00 €
Total: 148.636,43 €
Plans de pensions.
Descripció Import
GESTIÓN DE PREVISIÓN Y PENSIONES, S.A 39.288,03 €
Total: 39.288,03 €

Presentada el 18/03/2021 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 61.055,08 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banc Sabadell 90.336,00 €
Banc Sabadell 934,00 €
Bankia 20.600,00 €
Total: 111.870,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
GESTIÓN DE PREVISIÓN Y PENSIONES, S.A 40.314,00 €
Total: 40.314,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 04/07/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 52.935,67 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 59.707,71 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 03/12/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 46.622,83 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 16/03/2021
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 1,20 €
Rendiment del treball 45.408,62 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 19,67 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 18/03/2021

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Barlin Libros (Barlin project S.L) Actividades editoriales Autor 01/10/2020 01/10/2020 NO
Ministerio de Transición Ecológica Gobierno Asesor vicepresidenta 10/02/2021 21/02/2021 NO
Universidad Internacional de Valencia Educación universitaria Profesor-colaborador 01/05/2019 09/02/2021 NO
El confidencial (Titania compañia editorial S.L) Actividades editoriales Artículista 01/01/2021 09/02/2021 NO
Agenda Pública Actividades editoriales Artículista 01/10/2020 09/02/2021 NO
EDP CLIENTES SAU Comercialización energía Gestor de cuentas 10/05/2009 09/02/2021 Si NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 12/07/2021

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos S.A (VAERSA) Empresa Pública Vocal y secretario del Consejo de Administración 29/06/2021 Pública
Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR) Empresa Pública Vocal 25/05/2021 Pública
Ediciones Nowtilus Actividades editoriales Autor 25/02/2021 Privada
Barlin Libros (Barlin project S.L) Actividades editoriales Autor 25/02/2021 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 14/06/2021 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR) Empresa Pública Vocal 25/05/2021 Pública
Ediciones Nowtilus Actividades editoriales Autor 25/02/2021 Privada
Barlin Libros (Barlin project S.L) Actividades editoriales Autor 25/02/2021 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 18/03/2021 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Actualmente sin actividades inherentes al cargo 25/02/2021 Pública
Ediciones Nowtilus Actividades editoriales Autor 25/02/2021 Privada
Barlin Libros (Barlin project S.L) Actividades editoriales Autor 25/02/2021 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 23/07/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 23/07/2023 Per compte d'altri EDP Clientes S.A.U
Cese 23/07/2023 Per compte d'altri Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN)

Presentada el 16/01/2023 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 16/01/2023 Per compte d'altri Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN)
Cese 16/01/2023 Per compte d'altri EDP Clientes S.A.U

Presentada el 24/03/2021 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 25/03/2021

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae