HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Carmen Beviá Baeza

  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Secretària autonòmica d'Universitats i Investigació
  • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • Cessament: 05/12/2022 DOGV
  • Nomenament: 25/01/2020 DOGV
 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

  • Sou i complements i: 63.741,84 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis i: 7.262,40 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 71.004,24 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 30/01/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 27.842,49 €
Ple domini 100 Vivendes Barcelona Espanya 97.415,95 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 6.278,34 €
Nua propietat 15 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 68.433,88 €
Nua propietat 33 Garatge Alicante/Alacant Espanya 4.037,60 €
Nua propietat 33 Garatge Alicante/Alacant Espanya 4.037,60 €
Nua propietat 33 Garatge Alicante/Alacant Espanya 4.037,60 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SABADELL 5.121,97 €
ING BANK 35.985,64 €
Total: 41.107,61 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 108.077,21 €
Total: 108.077,21 €

Presentada el 06/11/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 27.842,49 €
Ple domini 100 Vivendes Barcelona Espanya 97.415,95 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 6.278,34 €
Nua propietat 15 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 68.433,88 €
Nua propietat 33 Garatge Alicante/Alacant Espanya 4.037,60 €
Nua propietat 33 Garatge Alicante/Alacant Espanya 4.037,60 €
Nua propietat 33 Garatge Alicante/Alacant Espanya 4.037,60 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SABADELL 2.500,00 €
ING BANK 6.770,00 €
Total: 9.270,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 27.314,77 €
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 132.532,89 €
Total: 159.847,66 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 09/11/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 2.304,17 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 2.200,02 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 8,13 €
Rendiment del treball 67.491,70 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 630,85 €
Rendiment del treball 64.404,54 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 28,84 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 02/12/2021
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 2.393,61 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 38,06 €
Rendiment del treball 64.319,37 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 06/10/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 114,18 €
Rendiment del treball 70.153,30 €
Rendiment de capital inmobiliari 2.419,01 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 06/11/2019
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 6,76 €
Rendiment del treball 72.574,33 €
Rendiment de capital immobiliari 1.920,49 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 20/11/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universdidad de Alicante Investigación, Docencia, Administración Catedática de Universidad 01/09/2014 17/07/2019 NO

Presentada el 06/11/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universidad de Alicante Catedrática de Universidad Catedrática de Universidad 01/09/2014 16/07/2019 En excedencia por servisios especiales desde el 16 de Julio de 2019 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 27/02/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Generalitat Valenciana Secretaria Autonómica de Universidades e Investigación 25/01/2020 Pública
PEIV Comisión Interdepartamental del Plan Estratégico de la Industria Valenciana Vocal 25/01/2020 Pública
Comisión de Coordinación de Políticas del Cambio Climático de la Comunitat Valenciana Vocal 17/07/2019 Pública
Consejo Valenciano del Emprendimiento - Pleno Vocal 07/02/2020 Pública
Consejo Valenciano del Emprendimiento - Comisión Ejecutiva Vocal 07/02/2020 Pública
FFES Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores Patrono 25/01/2020 Pública
AVAP Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva - Comisión Ejecutiva Vicepresidenta 25/01/2020 Pública
AVAP Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva - Comite de Dirección Vicepresidenta 25/01/2020 Pública
Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior Vicepresidenta 25/01/2020 Pública
Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la Unión Europea Vocal 25/01/2020 Pública
Comisión delegada del Consell para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Vocal 25/01/2020 Pública
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos Vocal 11/02/2020 Pública
ACCIDI Alto Consejo Consultivo Investigación, Desarrollo e Innovación de la Presidencia de la Generalitat Vocal 17/07/2019 Pública
CONCITEC Conferencia General de Ciencia y Tecnología Vicepresidenta 17/07/2019 Pública
CASMEC Consejo Asesor Mecenazgo Suplente de Presidenta 17/07/2019 Pública
Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 Grupo de trabajo 17/07/2019 Pública
Consejo de Política Científica, Tecnológica e Innovación Miembro Comisión Sectorial 17/07/2019 Pública
AVAP Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva Vocal Comité de Dirección 17/07/2019 24/01/2020 Pública
AVI Agencia Valenciana de la Innovación Vocal Consejo Dirección 17/07/2019 Pública
CNEAI Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora Vocal Comisión 17/07/2019 Pública
Generalitat Valenciana Directora General Ciencia e Investigación 17/07/2019 25/01/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 22/11/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
ACCIDI Alto Consejo Consultivo Investigación, Desarrollo e Innovación de la Presidencia de la Generalitat Vocal 17/07/2019 Pública
CONCITEC Conferencia General de Ciencia y Tecnología Vicepresidenta 17/07/2019 Pública
CASMEC Consejo Asesor Mecenazgo Suplente de Presidenta 17/07/2019 Pública
Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 Grupo de trabajo 17/07/2019 Pública
Consejo de Política Científica, Tecnológica e Innovación Miembro Comisión Sectorial 17/07/2019 Pública
AVAP Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva Vocal Comité de Dirección 17/07/2019 Pública
AVI Agencia Valenciana de la Innovación Vocal Consejo Dirección 17/07/2019 Pública
CNEAI Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora Vocal Comisión 17/07/2019 Pública
Generalitat Valenciana Directora General Ciencia e Investigación 17/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 31/01/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 31/01/2023 Per compte d'altri Universidad de Alicante

Presentada el 04/03/2020 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 05/03/2020

Presentada el 29/11/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 02/12/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae