HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • María Consuelo Angulo Luna

  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Directora general de Cooperació Internacional al Desenvolupament
  • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
  • Cessament: 13/05/2022 DOGV
  • Nomenament: 24/07/2019 DOGV

La Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament és l'òrgan directiu que programa i executa les polítiques del Consell i exerceix les seues competències en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, educació per a la ciutadania global, promoció i defensa dels drets humans, formació, estudi i investigació per al desenvolupament, així com acció humanitària. Així mateix, li correspond coordinar, impulsar I realitzar el seguiment I l'avaluació de la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030. 

Especialment, té atribuïdes les competències següents:

a) Coordinar i impulsar el projecte del Pla director de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

b) Efectuar el seguiment, l'avaluació i elaborar el grau d'execució anual del Pla director de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

c) Elaborar i efectuar el seguiment i avaluació dels plans anuals i dels plans estratègics de cooperació internacional al desenvolupament que s'han d'executar en el territori de la Comunitat Valenciana i en els països desafavorits.

d) Promoure, fomentar, donar suport i coordinar el coneixement, l'aplicació i el seguiment de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

e) Impulsar, promocionar, fomentar i desenvolupar programes, projectes i accions de cooperació internacional al desenvolupament, així com efectuar-ne el seguiment, l'avaluació i la justificació posterior per a la millora contínua de les polítiques i intervencions.

f) Donar suport a les iniciatives solidàries de cooperació que duguen a terme les organitzacions no governamentals i la resta dels agents de la cooperació valenciana, i, si escau, efectuar-ne el seguiment i l'avaluació.

g) Promoure i coordinar accions de caràcter humanitari, encaminades a prevenir i pal·liar els efectes originats pels desastres naturals o provocats per l'ésser humà com a conseqüència de guerres o conflictes armats, així com establir relacions de col·laboració amb agents públics o privats, nacionals o internacionals, per a la realització de programes conjunts en aquesta matèria.

h) Coordinar amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i amb altres administracions públiques, organismes i institucions nacionals o supranacionals, la realització de programes conjunts en matèria de la seua competència.

i) Impulsar, promocionar, fomentar i desenvolupar programes, projectes i accions d'educació per a la ciutadania global i sensibilització de la societat valenciana, així com el seu seguiment, avaluació i justificació.

j) Establir i impulsar actuacions de cooperació per a la protecció de defensores i defensors de drets humans.

k) Donar suport i promocionar actuacions de cooperació tècnica dirigida a la formació i a la qualificació de recursos humans en els països socis.

l) Donar suport a la formació, els estudis i les investigacions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, així com promocionar iniciatives de noves formes de cooperació.

m) Elaborar projectes normatius i programes, així com l'esborrany de l'avantprojecte de pressupostos corresponents a les matèries de la seua competència.

n) Gestionar i coordinar els òrgans consultius i de participació propis de la seua competència, així com, si escau, donar-hi suport tècnic.

o) Gestionar i coordinar el Registre d'Agents de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

p) Dissenyar, coordinar i gestionar les ajudes i subvencions en les matèries pròpies de la direcció general, així com el seu seguiment, avaluació i justificació. 

Fuente: Funciones

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

  • Sou i complements i: 61.312,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 61.312,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 30/05/2022

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 70.486,46 €
Ple domini 50 Locals Valencia/València Espanya 1.254,80 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 1.788,78 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Caixa Ontinyent 5.153,24 €
Caixa Ontinyent 1.204,64 €
Total: 6.357,88 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
FORD KUGA 10.551,75 €
Total: 10.551,75 €

Presentada el 05/11/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 70.486,46 €
Ple domini 50 Locals Valencia/València Espanya 1.254,80 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 1.788,78 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Caixa Ontinyent 2.516,29 €
Caixa Ontinyent 1.008,94 €
Total: 3.525,23 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
FORD KUGA 22.200,00 €
Total: 22.200,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 09/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 68.525,68 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 15/06/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 73.622,54 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 02/12/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 73.622,20 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 25/09/2020
Descripció Import
Rendiment del treball 48.933,60 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 29/07/2019
Descripció Import
Rendiment del treball 31.428,89 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 23/10/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT COOPERACIÓ INTERNACIONAL PRESIDENTA 07/10/2015 03/10/2019 NO
AJUNTAMENT DE XÀTIVA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL I COOPERACIÓ (TINENT D'ALCALDE) NO

Presentada el 29/07/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT COOPERACIÓ INTERNACIONAL PRESIDENTA NO
AJUNTAMENT DE XÀTIVA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL I COOPERACIÓ (TINENT D'ALCALDE) NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 23/10/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Asesora Permanente Consejo Valenciano de Cooperación Internacional al Desarrollo Vicepresidenta 04/12/2019 Pública
Comité Permanente de Acción Humanitaria CAHE Vocal 20/05/2020 Pública
Consejo de Centros Valencianos en el Exterior Vocal 28/10/2019 Pública
Consejo Valenciano de Cooperación Internacional al Desarrollo Vocal 13/12/2019 Pública
AJUNTAMENT DE XÀTIVA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL I COOPERACIÓ. (1r TINENT D'ALCALDE) 15/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 05/11/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AJUNTAMENT DE XÀTIVA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL I COOPERACIÓ. (1r TINENT D'ALCALDE) 15/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 07/06/2022

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 07/06/2022 Per compte d'altri Corts valencianes

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae