HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Raquel Tamarit Iranzo

  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Secretària autonòmica de Cultura i Esport
  • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • Cessament: 14/05/2022 DOGV
  • Nomenament: 27/06/2019 DOGV

La Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport és l'òrgan superior de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que assumeix, sota la superior direcció de la persona titular de la Conselleria, les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei del Consell en matèria de proposta i execució de la política cultural relativa a teatre, música, cinema, dansa, circ, exposicions i museus, llibre, biblioteques i arxius, patrimoni cultural valencià, esport, pilota valenciana, la gestió de les infraestructures culturals i esportives, i ajudes i subvencions d'àmbit cultural i esportiu. Així mateix exercirà, a través de la unitat administrativa corresponent, les competències de l'Oficina del Mecenatge Cultural.

La Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport dirigirà, impulsarà i coordinarà les relacions institucionals amb altres entitats públiques i privades, sense perjudici de les atribucions legals i reglamentàries d'altres òrgans de l'administració de la Generalitat.

Fuente: Funciones

 
 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

  • Sou i complements i: 63.741,84 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis i: 2.093,04 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 65.834,88 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 21/07/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 75.968,17 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.023,98 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Cajamar 4.178,52 €
CAJAMAR 1.330,17 €
Total: 5.508,69 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Toyota Corolla 22.949,95 €
Total: 22.949,95 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Adquisició vivenda habitual 14.918,18 €
Total: 14.918,18 €

Presentada el 22/12/2020 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 57.619,75 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.023,98 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Cajamar 2.222,37 €
Total: 2.222,37 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Toyota Corolla 22.949,95 €
Total: 22.949,95 €

Presentada el 16/09/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 57.619,75 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.023,98 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
0,00 €
Total: 0,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Peugeot 307 300,00 €
Total: 300,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 21/07/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -143,60 €
Rendiment del treball 62.863,41 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 60.643,36 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 03/12/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 60.650,44 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 08/10/2020
Descripció Import
Rendiment del treball 46.744,18 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 29/07/2019
Descripció Import
Rendiment del treball 36.774,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 06/10/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ajuntament de Sueca Administració local Alcaldia 13/06/2015 15/06/2019 SI

Presentada el 06/10/2020 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ajuntament de Sueca Administració local Alcaldia 13/06/2015 15/06/2019 SI

Presentada el 29/07/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ajuntament de Sueca Administració local Alcaldia 13/06/2015 15/06/2019 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 15/09/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CIEGSA - CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CIEGSA PRESIDENTA - CNB 14/05/2022 Pública
CACSA - PRESIDÈNCIA D ELA GENERALITAT CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S.A.- MEMBRE - CNB 14/05/2022 Pública
CIRCUIT DEL MOTOR - CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTUR AI ESPORT CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL CIRCUIT DEL MOTOR PRESIDENTA - CNB 14/05/2022 Pública
CONNSORCI VALÈNCIA 2007 - CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC CONSELL RECTOR DEL CONSORCI VALÈNCIA 2007 VOCAL - CNB 14/05/2022 Pública
ADMINISTRACIÓ LOCAL - PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA VOCAL - CNB 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTUR A I ESPORT COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A L' APLICACIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE EN SALUT VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGÍA I LA INNOVACIÓ. VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS.- VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT COMISSIÓ INTERDEPARRTAMENTA PER A LA LLUÏTA CONTRA EL DESPOBLAMENT DELS MUNICIPIS VALENCIANS VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA DE SANTITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CONSELLERIA D'EDUCAICÓ, CULTURA I ESPORT COMISSIÓ MIXTA DE SALUT ESCOLAR PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT (ACCI+I+D+i) VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT MESA INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ I ACCUTACIÓ DAVANT EL CORONOVIRUS, COVID-19 VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT COMISSIÓ CONMEMORATIVA DE L'ANY JOAN FUSTER VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTUR AI ESPORT COMISSIÓ D'ACREDITACIÓ DE NIVELL DE COMPETÈNCIA EN LLENGÜES EXTRANGERES PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA D EPOLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD COMITÉ ESTRATÈGIC DE POLÍTICA TERRITORIAL DE LA CV VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT CONSELL ASSESSOR DE BIBLIOTEQUES DE LA CV PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT CONSELL ASSESSOR DEL LLIBRE PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT CONSELL ASSESSOR D'ARXIUS PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTUR AI ESPORT - CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL pLE DEL CONSELL VALENCIÀ DE L'FP PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTUR AI ESPORT - CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL COMISSIÓ DEL CONSELL VALENCIÀ D'FP. PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSORCIS - CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA CONSELL GENERAL DEL CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
OBSERVATORI PER A LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR ALS CENTRES DE LA CV COMISSIÓ DEL OBSERVATORI PER A LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR ALS CENTRES DE LA CV PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELL SOCIAL DE LES LLENGÜES (CSL) -CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL SOCIAL DE LES LLENGÜES (CSL) PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
IVAM CONSELL RECTOR DE L'IVAM PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA CONSELL DE DIRECCIÓ PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ, I INVESTIGACIÓ (IVCR+i) PATRONAT DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ, I INVESTIGACIÓ (IVCR+i) PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTUR A I ESPORT FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE LES ARTS PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓN EUROPEA (FCVRE) Patrona - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PREMI DE LES LLETRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA PRESIDENTA D'HONOR - CNT 14/05/2022 Pública
PREMI DE LES ARTS PLÀSTIQUES DE LA GENERALITAT VALENCIANA PREMI DE LES ARTS PLÀSTIQUES DE LA GENERALITAT VALENCIANA MEMBRE - CNT 14/05/2022 Pública
FUNDACIÓ PALMERAL D'ELX PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PALMERAL D'ELX PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
FUNDACIÓ MARTINEZ GUERRICABEITIA Patronat de la Fundació PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
BIBLIOTECA NICOLAU PRIMITIU PATRONATO BIBLIOTECA NICOLAU PRIMITIU PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
LUIS GUARNER PATRONATO LUIS GUARNER PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
MUSEO DE BELLAS ARTES SA PIO V PATRONATO DEL MUSEO DE BELLAS ARTES SAN PIO V - PLENO PREESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ESTADO PATRONATO DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
ADMINISTRACIONES LOCALES FUNCACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA AUDITORI DE TEULADA-MORAIRA PATRONA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSORCIOS CONSORCIO PAR ALA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SAN MIGUEL DE LOS REYES - PLENO VICEPRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
ADMINISTRACIÓN PUBLICA GENERAL DEL ESTADO CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA - PLENO VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GENERAL DEL ESTADO CONFERENCIA DE EDUCACIÓN MIEMBRO - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, CULTUR AY DEPORTE FUNDACIÓN PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA - PATRONATO VICEPRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, SA / CIRCUITO RICARDO TORMO CONSELL CONSULTIU DEL CIRCUIT PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
PRSIDENCIA DE LA GENERALITAT MESA INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL CORONAVIRUS, COVID-19 VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE COMISIÓN MIXTA DE SALUD ESCOLAR PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA COMISIÓN MIXTA DE SALUD ESCOLAR PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PAR ALA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIANOS VOCAL - cnt 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTUR A Y DEPORTE COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA APLICACIÓN DEL USO DEL VALENCIANO PRESIDETA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
VICEPRESIDENCIA Y CNSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE INCLUSIÓN Y DEECHOS SOCIALES VOCAL - cnt 14/05/2022 Pública
FUNDACIÓ MUSEU-ARXIU DE LA TARONJA PATRONAT DE LA FUNDACIÓ MUSEU-ARXIU DE LA TARONJA PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Privada
FUNDACIÓ MAX AUB PATRONAT DE LA FUNDACIÓ MAX AUB VOCAL - CNT 14/05/2022 Privada
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE PATRIMONI INDUSTRIAL DE SAGUNT PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE PATRIMONI INDUSTRIAL DE SAGUNT PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Privada
FUNDACIÓ BARÓN DE VALLVERT PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARÓN DE VALLVERT PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Privada
FUNDACIÓ MUSEU DEL TÈXTIL DE LA CV PATRONAT DE LA FUNDACIÓ MUSEU DEL TÈXTIL DE LA CV PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 30/07/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Fundació Cultural Frax de la Comunitat Valenciana Vocal 27/06/2019
Fundació Museu del Textil de la Comunitat Valenciana Vocal 27/06/2019
Ple del Patronat del Museu de Belles Arts Sant Pius V Vicepresidenta 27/06/2019
Comissió Permanent del Patronat del Museu de Belles Arts Sant Pius V Vicepresidenta 27/06/2019
Patronat de la Fundació Chirivella Soriano de la Comunitat Valenciana Vocal 27/06/2019
Patronat Rector de la Fundació Misteri d'Elx Vocal 27/06/2019
Patronat de la Fundació Baró de Vallvert Vocal 27/06/2019
Patronat de la Fundació Cultural de la Comunitat Valenciana Miguel Hernández Vocal 27/06/2019
Patronat de la Fundació Jaume II El Just (en extinció) Vicepresidenta 27/06/2019
Patronat de la Fundació Palau de Les Arts Reina Sofia Secretària 27/06/2019
Comissió Executiva del Palau de Les Ars Reina Sofia Vicepresidenta 27/06/2019
Consell de Direcció del Institut Valencià de Cultura IVC Vicepresidenta 27/06/2019
Comissió d'Avaluació dels Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana Presidenta 27/06/2019
Consell Rector del Institut Valencià d'Art Modern IVAM Vicepresidenta 27/06/2019
Comissió Interdepartamental de Turisme de la Comunitat Valenciana Vocal 27/06/2019
Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea Vocal 27/06/2019
Comissió d'Espectàcles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana Vocal 27/06/2019
Consell d'Administració Palau de la Música de València Vocal 27/06/2019
Consell d'Administració del Circuit del Motor Vocal 27/06/2019
Consell d'Administració de Ciutat de Les Arts i les Ciencies CACSA Vocal 27/06/2019
Conferència Interterritorial de l'Esport del Ministeri de Educació, Cultura i Esport Vocal 27/06/2019
Comissió Técnica Sectorial d'Assumptes Culturals del Ministeri de Educació, Cultura i Esport Vocal 27/06/2019
Consell Assessor del Mecenatge CASMEC Presidenta 27/06/2019
Comissió Interdepartamental per a la millora de les infraestructures urbanes municipals Vocal 27/06/2019
Comissió Avaluació del Impacte en Salut Vocal 27/06/2019

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 01/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 01/09/2023 Per compte d'altri Conselleria d'educació - Generalitat Valenciana

Presentada el 20/09/2022 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 20/09/2022

Presentada el 25/11/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/11/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae