HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Vicent Soler i Marco

  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Conseller d'Hisenda i Model Econòmic
  • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • Cessament: 14/05/2022 DOGV
  • Nomenament: 17/06/2019 DOGV

La persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 5 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

Fuente: Funciones

 
 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Presentada el 23/09/2022

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Garatge Valencia/València 4.534,07 €
Multipropietat 50 Vivendes Valencia/València 68.912,63 €
Multipropietat 50 Garatge Valencia/València 7.324,78 €
Multipropietat 50 Vivendes Valencia/València 61.135,22 €
Multipropietat 50 Vivendes Alicante/Alacant 26.264,68 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA- Libretón 9.208,31 €
SABADELL - Cta. Expansión 50% 22.516,90 €
Total: 31.725,20 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ACCIONES: BBVA . Títulos 20776 59.714,72 €
ACCIONES: ENDESA - Títulos 59 498,26 €
ACCIONES: REPSOL - Títulos 534 3.600,65 €
ACCIONES: TELEFÓNICA - Títulos 342 768,12 €
Total: 64.581,74 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
SEGUROS DE VIDA: Catalana Occidente - Seguro de vida variable - Póliza 8-74074827 45.000,00 €
SEGUROS DE VIDA: Sabadell- Seguro de vida ahorro indiv. PPA MEDITERRÁNEO 164.000,00 €
Total: 209.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BBVA - cta Reinv. dividendos 5.204,98 €
Total: 5.204,98 €

Presentada el 10/08/2021 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Garatge Valencia/València 4.534,07 €
Multipropietat 50 Vivendes Valencia/València 68.912,63 €
Multipropietat 50 Garatge Valencia/València 7.324,78 €
Multipropietat 50 Vivendes Valencia/València 61.135,22 €
Multipropietat 50 Vivendes Alicante/Alacant 26.264,68 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA- Libretón 26.500,00 €
SABADELL - Cta. Expansión 50% 6.000,00 €
Total: 32.500,00 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ACCIONES: BBVA . Títulos 20776 52.900,00 €
ACCIONES: ENDESA - Títulos 59 643,00 €
ACCIONES: REPSOL - Títulos 534 3.800,00 €
ACCIONES: TELEFÓNICA - Títulos 342 1.217,00 €
Total: 58.560,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
SEGUROS DE VIDA: Catalana Occidente - Seguro de vida variable - Póliza 8-74074827 45.000,00 €
SEGUROS DE VIDA: Sabadell- Seguro de vida ahorro indiv. PPA MEDITERRÁNEO 164.000,00 €
Total: 209.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BBVA - cta Reinv. dividendos 5.000,00 €
Total: 5.000,00 €

Presentada el 13/05/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Vivendes Valencia/València 3.951,38 €
Multipropietat 50 Vivendes Valencia/València 60.056,20 €
Multipropietat 50 Vivendes Valencia/València 6.383,44 €
Multipropietat 50 Vivendes Valencia/València 53.278,32 €
Multipropietat 50 Vivendes Alicante/Alacant 26.264,68 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA- Libretón 53.000,00 €
SABADELL - Cta. Expansión 50% 12.000,00 €
Total: 65.000,00 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ACCIONES: BBVA . Títulos 20776 105.800,00 €
ACCIONES: ENDESA - Títulos 59 1.286,00 €
ACCIONES: REPSOL - Títulos 534 7.600,00 €
ACCIONES: TELEFÓNICA - Títulos 342 2.434,00 €
Total: 117.120,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
SEGUROS DE VIDA: Catalana Occidente - Seguro de vida variable - Póliza 8-74074827 45.000,00 €
SEGUROS DE VIDA: Sabadell- Seguro de vida ahorro indiv. PPA MEDITERRÁNEO 164.000,00 €
Total: 209.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BBVA - cta Reinv. dividendos 10.000,00 €
Total: 10.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 06/11/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 1.031,60 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 8.530,33 €
Rendiment del treball 46.528,64 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 23/09/2022
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 1.364,10 €
Rendiment del treball 57.380,32 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 3,45 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 2.184,05 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 27/07/2021
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 1.232,47 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3.582,89 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 9,96 €
Rendiment del treball 57.380,21 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 30/09/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 5.636,97 €
Rendiment del treball 62.378,68 €
Rendiment de capital inmobiliari 1.325,59 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 9,59 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 13/02/2020
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 1.460,52 €
Rendiment del treball 63.654,69 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 20,45 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 5.248,76 €

Renda 2017 >>

Renda 2017 - Presentada el 10/04/2019
Descripció Import
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 3.465,30 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 152,19 €
Rendiment net reduït 62.605,48 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 12,24 €
Suma de rendiments reduïts del capital immobiliari 844,80 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi 3.565,51 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 10/04/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universitat de València Degà de la Facultat d'Economia 09/03/2012 29/06/2015 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 09/09/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials Vocal
Mesa de Diàleg Social de la Comunitat Valenciana Titular
Comisión Delegada del Consell para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Vocal
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana-Pleno Presidente
Comisión de Juego de la Comunitat Valenciana Presidente
Instituto Valenciano de Administración Tributaria-Consejo Rector Presidente
Comisión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica, la calidad y la sociedad del conocimiento en la C.V. Presidente
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Presupuestos Presidente
Comisión Interdepartamental para la integración social de las personas con discapacidad Vocal
Comisión Mixta de cooperación entre la Generalitat y la Federacón Valenciana de Municipios y Provincias Vocal
Comisión Interdepartamental para el seguimiento e impulso de las políticas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de la Generalitat Vicepresidente
Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo Patrono Patronato
Fundación C.V. Región Europea Patrono Patronato
Instituto Valenciano de Finanzas Presidente Consejo Rector Comisión de Inversiones
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A. Presidente Consejo de Administración
Alto Consejo Consultiu I+D+i Miembro
Consorcio 2007 Vicepresidente Consejo Rector
Fundación Ivie Presidente Patronato
Societat Pública de Proyectes Tamàtics President del Consell d'Administraciò
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas Miembro Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 10/04/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials Vocal
Mesa de Diàleg Social de la Comunitat Valenciana Titular
Comisión Delegada del Consell para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Vocal
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas Miembro
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana-Pleno Presidente
Comisión de Juego de la Comunitat Valenciana Presidente
Instituto Valenciano de Administración Tributaria-Consejo Rector Presidente
Comisión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica, la calidad y la sociedad del conocimiento en la C.V. Presidente
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Presupuestos Presidente
Comisión Interdepartamental para la integración social de las personas con discapacidad Vocal
Comisión Mixta de cooperación entre la Generalitat y la Federacón Valenciana de Municipios y Provincias Vocal
Comisión Interdepartamental para el seguimiento e impulso de las políticas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de la Generalitat Vicepresidente
Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo Patrono Patronato
Fundación C.V. Región Europea Patrono Patronato
Instituto Valenciano de Finanzas Presidente Consejo Rector Comisión de Inversiones
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A. Presidente Consejo de Administración
Alto Consejo Consultiu I+D+i Miembro
Consorcio 2007 Vicepresidente Consejo Rector
Fundación Ivie Presidente Patronato
Societat Pública de Proyectes Tamàtics President del Consell d'Administraciò

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 23/11/2022

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 28/11/2022 Jubilació total

Presentada el 27/11/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019

Presentada el 25/10/2018 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 25/10/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae