Visualització de contingut web

Finançament autonòmic

S'entén per finançament autonòmic els ingressos que la Comunitat Valenciana percep per a finançar les despeses de l'administració autonòmica i els serveis públics que presta a la ciutadania. D'acord amb la legislació en matèria de finançament de les comunitats autònomes i amb el sistema de finançament actualment establit, el finançament procedeix de diferents fonts d'ingressos: recursos procedents de la participació en els ingressos de l'Estat, els ingressos tributaris (derivats de tributs cedits de l'Administració General de l'Estat i dels tributs propis de la Comunitat Valenciana); subvencions procedents de l'Estat i de la Unió Europea; i altres ingressos, de naturalesa heterogènia i d'imports poc significatius.

Al marge d'aquests ingressos, la Comunitat Valenciana també finança la seua activitat amb els ingressos derivats de les operacions d'endeutament, a saber, operacions de crèdit i emissions de deute.

Informació sobre el finançament autonòmic en format reutilitzable (Descarregar xlsx)

 

1. Ingressos no financers

1.1. Participació en els ingressos de l'estat

1.2. Ingressos tributaris per tributs cedits

1.3. Total recursos sistema de finançament per participació en ingressos de l'estat i ingressos per tributs cedits

1.4. Ingressos per taxes i preus públics

1.5. Impostos propis

1.6. Subvencions d'altres administracions i fons europeus

1.7. Resta d'ingressos no financers

2. Ingressos financers

3. Ingressos pressupostats i drets reconeguts

 

1. INGRESSOS NO FINANCERS

A continuació, es mostren les previsions d'ingressos no financers incloses en els pressupostos inicials de la Comunitat Valenciana en cada exercici.

 

Total ingressos no financers (milions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
12.154,01 13.005,42 13.586,14 14.717,71 16.563,05 16.934,43 16.487,84 17.038,05 20.556,31 21.125,77

 

Desglossament dels ingressos no financers (milions d'euros)

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tributs cedits gestionats per l'Estat 7.518,23 7.830,41 8.498,42 9.041,95 9.713,95 10.123,45 10.031,19 10.578,64 11.908,45
13.353,27
Tributs cedits de gestió pròpia 1.557,02 1.467,32 1.638,03 1.819,99 2.187,49 1.986,50 1.552,10 2.288,79 2.968,02 2.600,04
Tributs propis de la Generalitat 26,96 27,09 28,69 36,10 48,58 80,21 47,40 45,52 45,07 48,04
Taxes i preus públics 721,61 575,90 521,94 574,47 989,64 953,91 948,78 1.347,76 1.458,15 1.577,15
Subvencions d'altres administracions (excepte fons europeus) 1.950,08 2.855,66 2.700,02 2.760,63 3.099,15 3.443,16 3.253,91 2.469,56 3.887,69 3.143,77
Fons europeus 122,66 198,37 188,53 169,30 214,47 246,83 499,73 68,50 17,69 6,47
Resta d'ingressos 257,43 50,67 10,51 315,27 309,77 100,37 154,24 239,28 271,22 397,03

 

 

 

1.1. PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE L'ESTAT

Les transferències que es reben de l'Estat són la font de finançament més important, perquè suposen del 80% del total dels ingressos de la Comunitat Valenciana. La participació de les comunitats autònomes en els ingressos de l'Estat, inclou les partides corresponents als impostos sobre la renda (IRPF) i sobre el valor afegit (IVA), així com altres impostos especials (com els impostos sobre l'alcohol, el tabac o l'electricitat).

Aquestes fonts d'ingressos es complementen amb una sèrie de fons per a garantir el finançament de les comunitats autònomes:

- El Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals per a garantir un nivell homogeni en tot el territori nacional en la prestació dels serveis públics d'educació, sanitat i serveis socials essencials.

- El Fons de Suficiència Global que cobreix la diferència entre les necessitats de despesa de la comunitat autònoma i la suma de la seua capacitat tributària i la transferència del Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals anterior. En el cas de la  Comunitat Valenciana, és de signe negatiu, per la qual cosa suposa un decrement dels ingressos.

- Els Fons de Convergència Autonòmica (el Fons de Competitivitat i el Fons de Cooperació) destinats a aproximar les comunitats autònomes en termes de finançament per habitant ajustat i d'afavorir l'equilibri econòmic territorial. En  la Comunitat Valenciana té valor 0.

 

Participació en els ingressos de l'estat (milions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.653,62 8.124,67 8.262,76 8.830,98 9.421,51 9.837,95 9.724,51 10.288,92 11.674,73 12.923,69

 

Desglossament de la participació en els ingressos de l'Estat (milions d'euros)

Pressupost inicial (milions d'euros) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
A) Sotmesos a lliuraments a compte 7.392,66 7.911,15 8.029,79 8.608,21 9.331,78 9.743,12 9.639,28 10.178,63 11.561,91
12.799,00 
IRPF 2.933,28 2.876,97 3.476,27 3.482,32 3.885,24 4.324,15 4.284,61 4.673,77 5.390,11 6.126,21
IVA 3.161,50 3.458,34 3.517,00 3.985,20 4.160,49 4.195,01 4.112,43 4.249,57 4.853,65 5.489,49
Impostos sobre consums específics 1.394,46 1.450,82 1.463,15 1.532,43 1.653,23 1.567,38 1.591,16 1.613,72 1.620,60 1.693,49
Fons de garantia de serveis públics 1.025,91 1.143,40 934,60 1.105,88 1.191,97 1.241,42 1.298,63 1.471,74 1.545,42 1.427,59
Fons de suficiència global -1.499,83 -1.395,72 -1.269,99 -1.406,38 -1.467,91 -1.493,60  -1.556,31 -1.738,93 -1.756,64 -1.846,54
Bestreta ajornament 240 mensualitats 377,34 377,34 -91,24 -91,24 -91,24 -91,24 - 91,24 -91,24 -91,24 -91,24
B) No sotmesos a lliuraments a compte 260,96 213,52 232,97 222,77 89,73 94,83 85,23 110,29 112,78  124,69
Depòsits entitats de crèdit 28,99 44,29 42,00 42,00 15,00 36,91 42,98 41,59 44,08 44,08
Mitjans de transport 54,80 33,62 40,39 43,07 50,23 57,91 42,25 68,70 68,70 80,61
Tipus autonòmic hidrocarburs 177,17 135,61 150,58 137,70 24,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

1.2. INGRESSOS TRIBUTARIS PER TRIBUTS CEDITS

El segon grup el componen els ingressos tributaris cedits per l'Estat, entre els quals s'inclouen l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l'impost sobre successions i donacions o l'impost sobre el patrimoni; les taxes i preus públics; i altres ingressos de naturalesa tributària.

 

Total ingressos tributaris Comunitat Valenciana (milions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.558,95 1.504,06 1.615,26 1.828,53 2.314,83 2.126,37 1.653,65 2.398,91 3.086,25 2.701,89

 

Desglossament dels ingressos tributaris Comunitat Valenciana (milions d'euros)

CONCEPTE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Successions i donacions 210,43 192,42 259,24 259,24 328,29 292,53 292,00 354,20 392,11
180,46
 
 
 
 
Sobre patrimoni de les persones físiques 115,61 136,06 138,00 147,47 158,68 156,05 144,95 186,82 223,03 242,46
Sobre trans. patrimonials i actes jurídics doc 999,01 969,61 1.049,82 1.232,50 1.625,78 1.480,00 1.072,90 1.679,06 2.280,90 2.096,52
Taxa fiscal sobre el joc 186,68 163,05 137,07 158,19 172,84 169,19 120,74 153,54 159,86 159,86
Altres ingressos de natur. tributària 47,22 42,92 31,13 31,13 29,24 28,60 23,06 25,28 30,35 22,59

 

 

1.3. TOTAL RECURSOS SISTEMA DE FINANÇAMENT PER PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L'ESTAT I INGRESSOS PER TRIBUTS CEDITS

De la suma de la participació en els ingressos de l'Estat amb els ingressos tributaris per tributs cedits s'obté el total de recursos del sistema de finançament.

 

Total recursos sistema de finançament (milions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.212,57 9.628,73 9.878,02 10.659,51 11.736,34 11.964,32 11.378,16 12.687,82 14.760,98 15.625,58

 

1.4. INGRESSOS PER TAXES I PREUS PÚBLICS

 

Ingressos per taxes i preus públics (milions d'euros)

CONCEPTE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Preus públics 3,13 2,21 5,61 1,52 1,51 1,71 5,19 1,21 1,29
1,27
 
Altres taxes afectes als serveis 484,58 367,72 348,13 383,63 786,06 754,41 799,78 1.167,73 1.266,65 1.393,42

 

1.5. IMPOSTOS PROPIS

La utilització d'aquesta font de finançament de la Comunitat Valenciana, està limitada per les restriccions establides en l'article 157.2 de la Constitució Espanyola i els articles 6 i 9 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les comunitats autònomes (LOFCA). En l'actualitat, existeixen l'impost sobre els depòsits en les entitats de crèdit, l'impost autonòmic sobre el joc i els impostos mediambientals.

 

Desglossament d'ingressos tributaris per impostos propis (milions d'euros)

CONCEPTE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Impost Autonòmic sobre el Joc 5,76 5,76 6,00 10,14 20,42 16,59 22,56 18,35 19,46
20,55
Impostos Mediambientals 21,20 21,33 22,69 25,96 28,16 26,71 25,34 27,17 25,62 27,50

 

1.6. SUBVENCIONS D'ALTRES ADMINISTRACIONS I FONS EUROPEUS

En aquest apartat s'inclouen les transferències, tant corrents de capital, rebudes per la Generalitat, de l'Estat, de la Seguretat Social, de les corporacions locals i de l'exterior (fons europeus).

 

Total subvencions d'altres administracions i fons europeus (milions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.072,74 3.054,04 2.888,55 2.929,94 3.313,62 3.689,99 3.753,75 2.629,29 3.905,39 3.150,24

 

Desglossament de les subvencions d'altres administracions i fons europeus (milions d'euros)

CONCEPTE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Subvencions d'altres administracions (excepte fons europeus) 1.950,08 2.855,66 2.702,89 2.703,89 2.704,89 3.443,16 3.253,92 2.469,56 3.887,69
3.143,77
Fons europeus 122,66 198,37 185,66 186,66 187,66 246,83 499,73 68,50 17,69 6,47

 

1.7. RESTA D'INGRESSOS NO FINANCERS

Finalment, la resta d'ingressos comprén conceptes de molt diversa naturalesa com a reintegraments, ingressos patrimonials, alienacions, etc.

 

Resta d'ingressos (milions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
257,43 50,67 10,51 315,27 309,77 100,37 154,25 239,28 271,23 397,03

 

2. INGRESSOS FINANCERS

Són els ingressos que la Comunitat obté per operacions financeres procedents de:

- Actius financers: els obtinguts per alienacions de deute, accions i obligacions, reintegrament de préstecs concedits, depòsits i fiances.

- Passius financers: ingressos per emissions de deute públic, obtenció de préstecs o crèdits.

 

Total ingressos financers (CAPS. VIII-IX) 2015-2023 (milions d'euros)

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8. Actius financers 191,06 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
9. Passius financers 4.846,35 4.145,14 4.138,83 5.239,20 5.533,17 6.039,30 7.808,09 8.017,24 6.663,43 7.547,87
Total 5.037,41 4.150,40 4.138,83 5.239,20 5.533,17 6.039,30 7.808,09 8.017,24 6.663,43 7.547,87

 

 

A continuació oferim dades sobre la variació entre els ingressos financers previstos en la Llei anual de pressupostos i els ingressos finals (drets reconeguts) de cada exercici.

Total ingressos financers - drets reconeguts tancament desembre (milions d'euros)

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ingressos Inicials 5.037,41 4.150,40 4.138,84 5.239,20 5.533,17 6.069,30 7.808,09 8.026,16
Drets reconeguts (DR) 8.882,80 7.088,33 5.761,65 6.373,99 8.130,43 10.622,37 11.303,02 9.439,09
 

 

3. INGRESSOS PRESSUPOSTATS I DRETS RECONEGUTS

En aquest apartat s'ofereixen dades sobre la variació entre els ingressos previstos en la Llei anual de pressupostos i els ingressos finals (drets reconeguts) de cada exercici. Amb això es pot analitzar l'execució pressupostària.

Evolució ingressos inicials i drets reconeguts tancament 2015 - 2022 (milions d'euros)

Cap. I - IX 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-abril
Ingressos Inicials 17.191,42 17.155,82 17.724,97 19.956,91 22.096,21 23.021,99 25.627,55 27.967,47 28.438,26 29.732,20
Drets Reconeguts (DR) 19.490,92 18.850,77 18.730,90 19.711,51 22.058,69 26.647,75 28.785,90 25.691,16 28.292,15 6.814,38
 

 

Font: òrgan competent en matèria de pressupostos
Data d'actualització: maig 2023
Periodicitat: anual
Data de creació: octubre 2016 
Fonament jurídic: art 17.2.e) i 17.2.f) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 15.3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa421 de l'índex de transparència DYNTRA