FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Carlos Mazón Guixot

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • President de la Generalitat
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 15/07/2023 DOGV
 • C/ Cavallers, 2. 46001. València
 • sec.pre@gva.es
 • 963424615
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

S'assignen a la Presidència de la Generalitat les competències en matèria d'assessorament al president i impuls de l'acció interdepartamental del Consell, anàlisi, prospectiva i projectes estratègics, relacions amb la Unió Europea, l'Estat i altres comunitats autònomes, comunicació institucional de la Generalitat, promoció institucional, administració local, relacions amb els mitjans de comunicació social, simplificació administrativa, participació i transparència, així com les competències en matèria de relacions amb les Corts, publicacions, representació i defensa en judici i assessorament en dret a la Generalitat.

Fuente: Funciones

 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 78.601,92 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 11.004,24 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 89.606,16 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 36.110,30 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 4.147,27 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 40.257,57 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023 - Retribucions des del nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 13/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 99.335,89 €
Ple domini 20 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 82.066,80 €
Ple domini 20 Garatge Alicante/Alacant Espanya 5.661,85 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SABADELL 19.404,00 €
BANCO SABADELL 1.277,00 €
BANCO SANTANDER 10.293,75 €
Total: 30.974,75 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
VEHÍCULO MAZA CX-30 24.000,00 €
Total: 24.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
MAPFRE 40.999,68 €
Total: 40.999,68 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 13/09/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 95.521,04 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 13/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CÁMARA DE COMERCIO DE ALICANTE (DIRECTOR-GERENTE) Actualmente en situación de excedencia forzosa 26/06/2023 26/06/2023 NO
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE ADMINISTRACIÓN PUBLICA LOCAL CONCEJAL 15/06/2019 16/06/2023 NO
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL PRESIDENTE 19/07/2019 12/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 13/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
FUNDACIÓN CULTURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA MIGUEL HERNÁNDEZ Presidente 15/07/2023 Pública
PREMIO VALENCIANO A LA SOLIDARIDAD Y EL VOLUNTARIADO - JURADO 19/07/2023 Pública
FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME I - PATRONATO Presidente 15/07/2023 Pública
CONSEJO ASESOR DEL PLAN RECUPERA.T VALL D'EBO Presidente 15/07/2023 Pública
CONSEJO ASESOR DEL PLAN RECUPERA.T BEJÍS Presidente 15/07/2023 Pública
PATRONATO DEL MUSEO DE BELLAS ARTES SAN PIO V - PLENO Vicepresidente 15/07/2023 Pública
CONSORCIO CASA DEL MEDITERRÁNEO - CONSEJO RECTOR Vicepresidente 15/07/2023 Pública
CONSEJO ESPAÑOL DE TURISMO Vocal 15/07/2023 Pública
CONFERENCIA SECTORIAL DE COOPERACIÓN Miembro 19/07/2023 Pública
CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA (CARUE). - PLENO Miembro 15/07/2023 Pública
COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL ESTADO-GENERALITAT VALENCIANA Miembro 15/07/2023 Pública
INSTITUTO VALENCIANO DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS - CONSEJO RECTOR Presidente 15/07/2023 Pública
PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PATRONATO Presidente de Honor 15/07/2023 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA (ValER) - PATRONATO Presidente de Honor 15/07/2023 Pública
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PATRONATO Presidente de Honor 15/07/2023 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES (FFES) Presidente de Honor 15/07/2023 Pública
FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA -REGIÓN EUROPEA (FCVRE) - PATRONATO Presidente 15/07/2023 Pública
PATRONATO DEL MISTERI D'ELX - PATRONATO RECTOR Presidente de Honor 15/07/2023 Pública
AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN (AVI) - CONSEJO DE DIRECCIÓN Presidente 15/07/2023 Pública
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - CONSEJO GENERAL Presidente 15/07/2023 Pública
MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLENO Presidente 15/07/2023 Pública
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES C.V - COMISIÓN DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN Presidente 15/07/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DEL TURISMO Presidente 15/07/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE TRANSPARENCIA - COMISIÓN CONSULTIVA Presidente 19/07/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO Presidente 19/07/2023 Pública
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidente 19/07/2023 Pública
CONSEJO DE CENTROS VALENCIANOS EN EL EXTERIOR (CEVEX) Presidente 19/07/2023 Pública
COMITÉ PERMANENTE DE ACCIÓN HUMANITARIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidente 19/07/2023 Pública
COMITÉ ESTRATÉGICO DE POLÍTICA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidente 15/07/2023 Pública
COMITÉ CIENTÍFICO DEL PROGRAMA VALENCIANO DE INVESTIGACIÓN VACUNAL COVID-19 Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN CONSULTIVA DE FESTEJOS TAURINOS TRADICIONALES (BOUS AL CARRER) DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN ENTRE LA GENERALITAT Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN ENTRE LA GENERALITAT Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN ENTRE LA GENERALITAT Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN ASESORA DE DERECHO CIVIL VALENCIANO Presidente 19/07/2023 Pública
ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) Presidente 15/07/2023 Pública
MESA INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL CORONAVIRUS, COVID-19 Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA Vicepresidente 19/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS - GRUPO DE TRABAJO Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIANOS Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COORDINACIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL A LES CORTS Vicepresidente 19/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO Presidente 19/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LA POSTEMERGENCIA Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE TURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD Vocal 19/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS DE RACIONALIZACIÓN Y AUSTERIDAD EN EL GASTO EN EL ÁMBITO DE LA GENERALITAT Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE INCLUSIÓN Y DERECHOS SOCIALES Vocal 19/07/2023 Pública
LES CORTS Diputado Autonómico 26/06/2023 Pública

SI

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 14/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 14/09/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos