FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Mónica Oltra Jarque

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Vicepresidenta del Consell
  Consellera d´Igualtat i Polítiques Inclusives
  Secretària i Portaveu del Consell
 • Vicepresidència i Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Cessament: 16/06/2019
 • Nomenament: 29/06/2015 DOGV
 • La data de cessament correspon al dia anterior al seu nomenament com a membre del Consell de la legislatura següent.
  La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

La persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceis totes les atribucions conferides per la Llei del Consell, exerceix de portaveu del Consell i de secretària d'aquest, i com a vicepresidenta s'encarregarà dels assumptes que el president de la Generalitat li encomane que formen part de la competència d'aquest, en especial, la representació del Consell per a la defensa dels seus interessos dins i fora del territori de la Comunitat Valenciana.També exercirà qualsevol altra que li otorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Correspon a la persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives la presidència de l'Institut Valencià de la Joventut, IVAJ, i la presidència de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitaria (IVASS).

Fuente: Funciones

Curriculum vitae