Aviso temporal agenda

La informació està en procés d'adaptació després de la recent modificació de l'estructura organitzativa del Consell. Disculpen les molèsties.

FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Juan Salvador Oliver Castellano

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • President del Consell Escolar de la Comunidad Valenciana
 • Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
 • Nomenament: 04/04/2024 DOGV
 • Plaça de l'Ajuntament, 6 - 46002 - València
 • oliver_juacas@gva.es
 • 961970300
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Corresponen a la presidència del CECV les funcions següents:

a. La representació del CECV.

b. Convocar i fixar l'orde del dia dels plens i comissions permanents.

c. Presidir les sessions, dirigir i moderar el desenrotllament dels debats, suspendre'ls per causes justificades i dirimir les votacions en cas d'empat.

d. Dirigir l'activitat del CECV i el seu funcionament.

e. Autoritzar amb la seua firma els informes, dictàmens i propostes del CECV.

f. Gestionar el pressupost del CECV i informar d'esta gestió el Ple i la Comissió Permanent.

g. La interpretació del reglament de funcionament.

h. Dictaminar, amb audiència prèvia de les organitzacions interessades, les qüestions que es plantegen relatives a la representativitat i la pluralitat dels sectors del CECV.

i. Qualsevol altra que li atribuïsca la normativa vigent.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 47.578,40

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.206,68

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 52.785,08

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 20/05/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 25.320,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR 3.657,96 €
GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR 650,00 €
CAIXABANC 75,00 €
Total: 4.382,96 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Capital Social Grupo Cooperativo Cajamar 650,00 €
Total: 650,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
OCCIDENT 15.714,00 €
Total: 15.714,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Bmw x4 39.900,00 €
Total: 39.900,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamo construcción vivienda renta libre 85.000,00 €
Préstamo adquisición vehículo 19.000,00 €
Total: 104.000,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
OCCIDENT 50.000,00 €
Total: 50.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 16/04/2024
Descripció Import
Rendiment del treball 59.060,46 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3,41 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 11/04/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Dirección Territorial de Educación de Valencia Educación Responsable área ERE 01/01/2022 04/04/2024 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 26/04/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO órgano colegiado de ámbito nacional para la participación de los sectores afectados en la programación general de la enseñanzas y asesoramiento respecto de normativa propuestos o dictados por el Gobierno excepto en la enseñanza universitaria y enseñanza artíosticas superiores. Consejero en Pleno y en Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos 23/04/2024 23/04/2028 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 22/05/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 23/05/2024

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos