FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • María del Mar González Barranco

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general de Fons Europeus i Sector Públic
 • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Nomenament: 07/03/2024 DOGV
 • Plaça Nàpols i Sicília, 10 - 46003 - València
 • gonzalez_marbar1@gva.es
 • 961207161
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de coordinació de finançament europeu; control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat; promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea; fons europeus, així com la seua verificació i control, i el coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu sector públic instrumental en projectes europeus, i anàlisi, planificació, ordenació, seguiment i avaluació per a la reestructuració i racionalització del sector públic instrumental de la Generalitat, excepte els organismes autònoms i els consorcis sanitaris, així com seguiment i control d'aquestes actuacions.

Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, controlant i supervisant el compliment dels objectius.

Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Economia, i adscrita a aquesta, la Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic, exerceix, entre altres, les competències següents:

En matèria de Fons Europeus

 • Planificar, aplicar i avaluar la política regional que acorde el Consell en el marc establit per la Unió Europea, l'Administració general de l'Estat i el propi de la Generalitat, així com el que es desprenga dels acords i convenis que s'aconseguisquen amb altres administracions i entitats públiques o privades.
 • Preparar i presentar els projectes d'inversió susceptibles de ser cofinançats amb fons europeus.
 • Conéixer, difondre, planificar i realitzar el seguiment dels fons estructurals de la Unió Europea gestionats pels centres directius de la Generalitat, incloent-hi els corresponents a la cooperació territorial europea.
 • Definir i gestionar els programes d'incentius regionals i autonòmics a la inversió.
 • Definir i gestionar el programa de desenvolupament local.
 • Dirigir el programa «Eurodissea», de l'Assemblea de Regions d'Europa, com a membre del comité de direcció d'aquest, i la seua gestió.
 • Planificar la participació de la Generalitat en el Fons Social Europeu i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en la seua qualitat d'organisme intermedi dels programes operatius, així com la gestió d'una part d'aquesta.
 • Dirigir i controlar les ajudes públiques concedides per la Generalitat, en el marc de la política de competència de la Unió Europea.
 • Conéixer, estudiar i coordinar les diferents fonts de finançament comunitàries a través de la presència i participació en les corresponents comissions delegades o altres estructures, i la seua difusió als diferents òrgans gestors de la Generalitat.
 • Autoritzar i realitzar el seguiment de la participació de la Generalitat Valenciana en iniciatives i projectes europeus de gestió directa, indirecta i compartida amb finançament europeu, a través de la seua notificació a aquesta direcció general.

En matèria de sector públic:

 • Impulsar l'elaboració d'estudis i propostes d'actuació amb vista a la planificació i ordenació en matèria de reestructuració i racionalització del sector públic instrumental, així com el seu seguiment i avaluació.
 • Resoldre els expedients i emetre els informes preceptius que, d'acord amb la normativa vigent, corresponguen a la conselleria competent en matèria de sector públic.
 • Impulsar l'elaboració de normativa, propostes d'ordenació i reglamentació del sector públic instrumental.
 • Fer el seguiment de l'evolució del sector públic en l'inventari d'ens de la comunitat autònoma, sense perjudici de les competències atribuïdes a la Intervenció General.
 • Analitzar, avaluar i fer el seguiment de la situació economicofinancera, pressupostària i de gestió del sector públic instrumental i elaborar propostes en aquesta matèria.
 • Emetre l'informe preceptiu sobre les propostes de relació de llocs de treball o instrument similar i les seues modificacions, elaborades pels ens del sector públic instrumental que estiguen dins del seu àmbit competencial o, excepcionalment, pels organismes autònoms que compten amb personal laboral propi. Definir els procediments i les instruccions per a l'elaboració d'aquestes relacions de llocs de treball.
 • Coordinar l'actuació administrativa amb altres nivells de l'Administració de la Generalitat en matèria de regulació i supervisió del sector públic.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 52.384,32 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 52.384,32 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 - Retribucions de l'1 de gener al 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 14/05/2024

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
EVO BANCO 19.676,52 €
Total: 19.676,52 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Vehículo Volkswagen TRoc 24.000,00 €
Total: 24.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 02/05/2024
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,65 €
Rendiment del treball 17.107,38 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 14/05/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generalitat Valenciana Subdirectora General del Sector Público 15/01/2024 06/03/2024 NO
Diputació de Girona Secretaria-Interventora 29/08/2023 14/01/2024 NO
INAP FHCN en prácticas 01/11/2022 28/08/2023 NO
Ayuntamiento de Villanueva de Castellón Tesorera 01/07/2022 31/10/2022 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 14/05/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Autoridad de Transporte Metropolitano de València Vocal Suplente 25/03/2024 Pública
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PATRONATO Patrono 07/03/2024 Pública
FONDO PARA LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA OPERATIVO FSE - CONSEJO EJECUTIVO Vocal 07/03/2024 Pública
FONDO PARA LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER - CONSEJO EJECUTIVO Vocal 07/03/2024 Pública
INSTITUTO VALENCIANO DE SERVICIOS SOCIALES (IVASS) - CONSEJO DE DIRECCIÓN Vocal 07/03/2024 Pública
ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (EPSAR) - CONSEJO DE PARTICIPACIÓN Consejera 07/03/2024 Pública
AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) - COMITÉ DE DIRECCIÓN Vocal 07/03/2024 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN DE IRREGULARIDADES Y MALAS PRÁCTICAS Vocal 07/03/2024 Pública
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA VALENCIANA PARA LA RECUPERACIÓN Vocal 07/03/2024 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/05/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 17/05/2024

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos