FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Jesús Gual Sanz

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretari autonòmic d'Economia
 • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Nomenament: 29/02/2024 DOGV
 • Plaça Nàpols i Sicília , 10 - 46003 - València
 • gual_jes@gva.es
 • 961207127
 
La Secretaria Autonòmica d'Economia exercix les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de promoció econòmica i impuls de la transformació del model econòmic, estadística, responsabilitat social, patrimoni, fons europeus i sector públic instrumental de la Generalitat, exceptuats els organismes autònoms i els consorcis sanitaris.
 
Així mateix, dirigix i coordina els centres directius adscrits sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en estos, i respon davant la persona titular de la conselleria de la gestió d'aquelles matèries que té atribuïdes, duent a terme les següents competències executives:
 
Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen els centres directius sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixe la persona titular de la conselleria.
Qualssevol altres que li atribuïsca la vigent legislació, o se li assigne reglamentàriament.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.297,40 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 67.378,22 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 27/03/2024

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SANTANDER 1.307,94 €
UNICAJA BANCO 2.131,42 €
Total: 3.439,36 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
VEHÍCULO MAZDA CX5 20.000,00 €
Total: 20.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA UNICAJA BANCO 86.373,50 €
HIPOTECA BANCO SABADELL 139.703,00 €
Total: 226.076,50 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
GENERALI SEGUROS 150.000,00 €
MUTUA MADRILEÑA 100.000,00 €
Total: 250.000,00 €

Presentada el 04/10/2023 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SANTANDER 1.307,94 €
UNICAJA BANCO 2.131,42 €
Total: 3.439,36 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
VEHÍCULO MAZDA CX5 20.000,00 €
Total: 20.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA UNICAJA BANCO 88.873,94 €
HIPOTECA BANCO SABADELL 142.203,47 €
Total: 231.077,42 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
MAPFRE SEGUROS 201.600,00 €
GENERALI SEGUROS 300.000,00 €
MUTUA MADRILEÑA 100.000,00 €
Total: 601.600,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 03/10/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 450,54 €
Rendiment del treball 90.909,05 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,38 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 26/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ayuntamiento de Moncofa Administración Pública Interventor 01/03/2011 04/08/2023 SI

Presentada el 04/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Centro de Estudios Financieros Actividad formativa y docente Preparador de oposiciones 02/09/2013 03/10/2023 NO
Ayuntamiento de Moncofa Administración Pública Interventor 01/03/2011 04/08/2023 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 27/03/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Fundación para el Desarrollo y la Innovación (FDI) - Patronato Patrono 26/01/2024 Pública
Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) - Consejo de Dirección Vocal 09/08/2023 Pública
Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo Vocal Suplente 26/01/2024 Pública
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) - Consejo de Dirección Vocal 22/12/2023 Pública
Consell de l'Horta de València - Consorci Vocal 02/11/2023 Pública
Comisión Interdepartamental de Juventud Vocal 02/11/2023 Pública
Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación IVCR+I - Consejo Rector Vocal del Consejo Rector 20/10/2023 Pública
Turisme Comunitat Valenciana - Comité de Dirección Vocal 17/10/2023 Pública
Consejo de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana Vocal 10/10/2023 Pública
Alto Consejo Consultivo en I+D+i de la Presidencia de la Generalitat Vocal 28/02/2024 Pública
Comisión Interdepartamental de Turismo Vocal 28/02/2024 Pública
Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la U.E. Vocal 28/02/2024 Pública
Consejo Valenciano de Responsabilidad Social Vicepresidente 28/02/2024 Pública
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos Vocal 28/02/2024 Pública
Espacios Económicos Empresariales, S.L. - Consejo de Administración Vocal del Consejo de Administración 28/02/2024 Pública
Agència Valenciana d'Avaluació i Pospectiva (AVAP) - Comité Dirección Vocal 28/02/2024 Pública
Comisión Mixta de Cooperación entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias Vocal 27/02/2024 Pública
Autoridad Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) - Comisión Ejecutiva Vocal Suplente 10/10/2023 Pública
Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, S.A. (SITVAL) Vocal del Consejo de Administración 21/03/2024 Pública
Valenciana d'Estratègies y Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental (VAERSA) Vocal Consejo Administración 14/03/2024 Pública
Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los Instrumentos Financieros del Programa Operativo FEDER de la CV 2014-2020 Presidente 28/02/2024 Pública
Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los Instrumentos Financieros del Programa Operativo FSE de la CV 2014-2020 Presidente 28/02/2024 Pública
Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana Vocal 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valenciana Vocal suplente 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat Vicepresidente 28/02/2024 Pública
Comisión para el Seguimiento de los Procesos de Venta y Externalización de Activos y de Entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat (COVE) Vocal 28/02/2024 Pública
Autoridad Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) - Consejo Administración Vocal del Consejo de Administración 05/09/2023 Pública
Centro de Estudios Financieros Actividad formativa y docente Preparador oposiciones 02/09/2013 24/11/2023 Privada
Centro de Estudios Financieros Actividad formativa y docente Preparador oposiciones 08/01/2024

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 26/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Palau de les Arts Reina Sofia Fundación de la Comunitat Valenciana Vocal Patronato 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana Vocal 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valenciana Vocal suplente 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Comisión de Seguimiento del III Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social del Sector Publico Instrumental de la Generlaitat Presidente 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat Secretario 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Comisión para el Seguimiento de los Procesos de Venta y Externalización de Activos y de Entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat (COVE) Vocal 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Autoridad Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) Vocal 05/09/2023 03/10/2023 Pública
Centro de Estudios Financieros Actividad formativa y docente Preparador de oposiciones 02/09/2013 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 03/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Palau de les Arts Reina Sofia Fundación de la Comunitat Valenciana Vocal Patronato 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana Vocal 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valenciana Vocal suplente 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Comisión de Seguimiento del III Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social del Sector Publico Instrumental de la Generlaitat Presidente 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat Secretario 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Comisión para el Seguimiento de los Procesos de Venta y Externalización de Activos y de Entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat (COVE) Vocal 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Autoridad Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) Vocal 05/09/2023 03/10/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 03/04/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 03/04/2024

Presentada el 27/11/2023 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 27/11/2023

Presentada el 20/10/2023 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 24/10/2023

Presentada el 16/10/2023 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos