FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Javier Carlos Bazán Benítez

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretari autonòmic d' Atenció a les Víctimes i Accés a la Justícia
 • Conselleria de Justícia i Interior
 • Nomenament: 11/01/2024 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat administrativa 9 d'octubre - Torre 4 - 46018 - València
 • saavaj@gva.es
 • 961209027
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Atenció a les Víctimes i Accés a la Justícia, sota la dependència de la persona titular de la conselleria, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, assumeix les competències en matèria d'assistència jurídica gratuïta, assistència a les víctimes del delicte, ajudes a les víctimes del terrorisme, col·legis professionals, unions de fet, fundacions, associacions i registres i notariat, dirigint i coordinant el centre directiu i les unitats administratives que se li adscriguen.

A la persona titular de la Secretaria Autonòmica li correspon, així mateix, resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions del centre directiu que està sota la seua dependència i els actes del qual no esgoten la via administrativa.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.769,13 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.067,68 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 73.836,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 08/03/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 20 Vivendes Córdoba Espanya 129.152,06 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BluOr Bank AS 8.000,00 €
Banco de Sabadell, S.A. 8.372,96 €
Banco Santander, S.A. 114,25 €
Banco Santander, S.A. 2.326,71 €
MyInvestor Banco, S.A. 400,40 €
Total: 19.214,32 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Banco Santander, S.A. 2.080,09 €
Banco Santander, S.A. 8.418,98 €
Total: 10.499,07 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Volkswagen Golf 1.4 TSI 3.000,00 €
Total: 3.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Openbank, S.A. 4.171,78 €
Renta 4 6.962,61 €
CajaSur Banco, S.A. 16.371,39 €
MyInvestor Banco, S.A. 2.096,65 €
Total: 29.602,43 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CajaSur Banco, S.A. 1.574,42 €
Total: 1.574,42 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 28/03/2024
Descripció Import
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 1,71 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 320,79 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 86,15 €
Rendiment del treball 42.019,23 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 08/03/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTES GENERALES CONGRESO (EVENTUALES) Personal eventual Asistente técnico 06/03/2023 07/08/2023 NO
GRUPO PARLAMENTARIO VOX Congreso de los Diputados Grupo Parlamentario Asistente técnico 14/09/2021 05/03/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 28/03/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Permanente de Inversiones del Punto de Aceleración de la Inversión Vocal titular 08/03/2024 Pública
Protectorado de fundaciones de la Generalitat Valeniana Vicepresidente 10/01/2024 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 11/04/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 11/04/2024

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos