FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • José Miguel Monteagudo Hernández

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Director general de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària
 • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nomenament: 27/10/2020 DOGV
 • Gran via Ferran el Catòlic, 76 – 46008 València
 • monteagudo_josher@gva.es
 • 961832738
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Corresponen a la Direcció General les funcions següents:

 • Exercir la direcció executiva de l'Agència i la representació ordinària, en els termes previstos en les disposicions vigents.
 • L'execució dels acords presos pel Consell Rector.
 • Exercir la potestat sancionadora en matèria de seguretat ferroviària per infraccions lleus.
 • Formular l'avantprojecte de pressupostos anual de despeses i ingressos amb anterioritat a la data que anualment es determine per l'ordre per la qual es dicten les normes per a l'elaboració de pressupostos de l'any anterior a la seua aplicació, a fi de procedir al seu estudi i aprovació per aquest per a la posterior remissió, a través de la conselleria competent en matèria de transports, a la conselleria competent en matèria de pressupostos.
 • Aprovar les despeses i ordenar els pagaments de l'Agència.
 • La rendició del compte de l'organisme. Per a això presentarà per a la seua formulació els comptes anuals, l'informe de gestió i l'informe relatiu al compliment de les obligacions de caràcter economicofinancer, abans del 31 de març de l'any següent a què fa referència, així com a l'efecte del control financer que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
 • Exercir la inspecció i el règim intern dels serveis de l'organisme, l'exercici de la direcció superior del seu personal i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública.
 • L'elaboració de plans o projectes d'actuació, la direcció i coordinació de les activitats que siguen necessàries per al desenvolupament de les seues funcions, l'aprovació d'instruccions que pertoquen sobre organització i funcionament efectiu de l'organisme, en desenvolupament del que es preveu en aquest reglament.
 • L'elaboració de propostes a l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació de la planificació de la gestió de recursos informàtics necessaris i d'administració electrònica per al desenvolupament de les funcions de l'organisme.
 • L'elaboració de propostes per a l'autorització i signatura de convenis amb altres entitats, i per a l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques o les seues entitats dependents a favor de l'Agència, per a la seua aprovació.
 • La formalització de contractes de l'Agència de quantia inferior a 750.000 euros, conforme a la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic, i l'elaboració de propostes de contractació de contractes de quantia superior, per a la seua elevació al Consell Rector.
 • La contestació de les queixes pel funcionament dels serveis de l'organisme.
 • La resolució dels procediments administratius corresponents al seu àmbit de competència i la formulació de les propostes a l'òrgan competent quan la resolució haja d'adoptar-se en una altra instància.
 • Qualsevol altra funció no expressament atribuïda a altres òrgans de l'agència i les que li siguen delegades pel president o la presidenta o el Consell Rector.

Fuente: Funciones

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.431,24 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 68.200,92 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 23/03/2021

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 41.557,45 €
Ple domini 100 Immobles rústics Albacete Espanya 291,25 €
Ple domini 100 Immobles rústics Albacete Espanya 422,38 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 70.420,43 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 14.296,80 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXANBANK 71.000,00 €
INGDIRECT 14.869,00 €
Total: 85.869,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Turismo 5.000,00 €
Motocicleta 124 cc 500,00 €
Total: 5.500,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXANBANK 15.444,27 €
Total: 15.444,27 €

Presentada el 20/11/2020 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 41.557,45 €
Ple domini 100 Vivendes Madrid Espanya 141.032,36 €
Ple domini 100 Garatge Madrid Espanya 18.486,76 €
Ple domini 100 Immobles rústics Albacete Espanya 291,25 €
Ple domini 100 Immobles rústics Albacete Espanya 422,38 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXANBANK 71.000,00 €
INGDIRECT 866,78 €
Total: 71.866,78 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Turismo 5.000,00 €
Motocicleta 124 cc 500,00 €
Total: 5.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
CAIXANBANK 22.371,11 €
Total: 22.371,11 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXANBANK 15.444,27 €
Total: 15.444,27 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 06/11/2023
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. general) 181,48 €
Rendiment del treball 62.689,81 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 60.469,33 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 4,30 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 6.301,33 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 03/12/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 60.229,97 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 72,23 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 20/11/2020
Descripció Import
Rendiment del treball 59.067,54 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 94,44 €
Rendiment de capital inmobiliari 1.327,19 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 30/11/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
MINISTERIO DE FOMENTO - AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA Entidad Responsable de la Seguridad Ferroviaria de la Red Ferroviaria de Interés General Jefe de Área 24/07/2000 26/10/2020 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 30/11/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AGÉNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT FERROVIARIA Supervisión de la Seguridad Ferroviaria de los Ferrocarriles de la G.V. Director General de la Agencia 27/10/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 14/12/2020

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 14/12/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos