Aviso temporal agenda

La informació està en procés d'adaptació després de la recent modificació de l'estructura organitzativa del Consell. Disculpen les molèsties.

FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Elías Amor Bravo

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general d'Ocupació i Formació de LABORA
 • Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
 • Nomenament: 12/08/2023 DOGV
 • Avinguda Navarro Reverter, 2 - 46004 - València
 • dgocupacioformacio@gva.es
 • 963868851
 

A la Direcció General d'Ocupació i Formació li correspondrà l'exercici de les atribucions que té encomanades Labora en matèria de foment de l'ocupació, foment de la cultura emprenedora i l'autoocupació. Promoure el desenvolupament de la formació professional per a l'ocupació, adequant-la a les necessitats soci-productives del territori, amb la finalitat de donar resposta al teixit productiu de la Comunitat Valenciana i elevar els nivells d'ocupabilitat, promocionant l'establi ment de convenis de col·laboració amb altres administracions públiques i organitzacions i entitats del sistema valencià d'ocupació per a la implantació i desenvolupament de les polítiques de foment de l'ocupació, l'autoocupació i la formació professional per a l'ocupació.

Fuente: Funciones

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 6.626,60 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 71.018,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 24.799,32 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.552, 28 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 27.351,60 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 30/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 164.963,13 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 137.671,68 €
Total: 137.671,68 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
AUTOMOVIL BMW SERIE 1 12.000,00 €
Total: 12.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMOS HIPOTECARIO 6.012,14 €
Total: 6.012,14 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXABANK 53.085,77 €
Total: 53.085,77 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 02/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 64.367,71 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 30/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA FUNCIONARIO A1 TÉCNICO DIRECCIÓN GENERAL PERSONAS MAYORES 01/01/2021 15/08/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 23/05/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comité Antifraude para la gestión de los fonos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia Establecer procedimientos, herramientas, metodologías y recomendaciones para la lucha contra el fraude. VOCAL 10/04/2024 Pública
Observatorio Valenciano para la Igualdad de Trato, la no Discriminación y la Prevención de los Delitos de Odio Reconocer y promocionar la diversidad, la convivencia y el respeto, velando por la aplicación de políticas basadas en la prevención, sensibilización, formación, mediación y actuación en el campo de la igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo, nacionalidad, origen racial o étnico, edad, orientación sexual, identidad y expresión de género, grupo familiar... Director general de Empleo y Formación de LABORA 31/01/2024 Pública
Consejo Valenciano del Pueblo Gitano Participación y asesoramiento en las políticas públicas, generales y específicas, para la igualdad e inclusión de la población gitana en la Comunitat Valenciana Suplente 19/01/2024 Pública
Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana Fomento del consenso social y resolución de conflictos laborales Representante de la Generalitat en el Patronato de la Fundación TAL 16/08/2023 Pública
OBSEVATORIAO DE TRABAJO DECENTE TRABAJO DECENTGE VOCAL 12/08/2023 Pública
CONSEJO TRIPARTITIO PARA DESARROLLO DE RELACIONES LABORALES RELACIONES LABORALES MIEMBRO 12/08/2023 Pública
COMISIÓN DE TUTELAS Y DEFENSA JUDICIAL PLENO TUTELAS Y DEFENSA JUDICIAL VOCAL 12/08/2023 Pública
MESA DEL DIALOGO SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PLENO DIALOGO SOCIAL VOCAL SUPLENTE 12/08/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE LGTBI POLITICAS LGTBI VOCAL 12/08/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL FORMACIÓN PROFESIONAL CONSEJERO 12/08/2023 Pública
CONSEJO TERRITORIAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO COOPERACIÓN INTERNACIONAL VOCAL 12/08/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE LA RENTA VALENCIA DE INCLUSIÓN RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN VOCAL 12/08/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓN , EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INDUSTRIA VALENCIANA EXTRATEJIA INDUSTRIA VOCAL 12/08/2023 Pública
LABORA CONSEJO GENERAL DE LABORA VOCAL 11/09/2023 Pública
LALBORA CONSEJO DE DIRECCIÓN DIRECTOR GENERAL 11/09/2023 Pública
GENERALITAT VALENCIANA - LALBORA GESTIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEO DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 30/10/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 22/05/2024 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Observatorio Valenciano para la Igualdad de Trato, la no Discriminación y la Prevención de los Delitos de Odio Reconocer y promocionar la diversidad, la convivencia y el respeto, velando por la aplicación de políticas basadas en la prevención, sensibilización, formación, mediación y actuación en el campo de la igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo, nacionalidad, origen racial o étnico, edad, orientación sexual, identidad y expresión de género, grupo familiar... Director general de Empleo y Formación de LABORA 31/01/2024 Pública
Consejo Valenciano del Pueblo Gitano Participación y asesoramiento en las políticas públicas, generales y específicas, para la igualdad e inclusión de la población gitana en la Comunitat Valenciana Suplente 19/01/2024 Pública
Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana Fomento del consenso social y resolución de conflictos laborales Representante de la Generalitat en el Patronato de la Fundación TAL 16/08/2023 Pública
OBSEVATORIAO DE TRABAJO DECENTE TRABAJO DECENTGE VOCAL 12/08/2023 Pública
CONSEJO TRIPARTITIO PARA DESARROLLO DE RELACIONES LABORALES RELACIONES LABORALES MIEMBRO 12/08/2023 Pública
COMISIÓN DE TUTELAS Y DEFENSA JUDICIAL PLENO TUTELAS Y DEFENSA JUDICIAL VOCAL 12/08/2023 Pública
MESA DEL DIALOGO SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PLENO DIALOGO SOCIAL VOCAL SUPLENTE 12/08/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE LGTBI POLITICAS LGTBI VOCAL 12/08/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL FORMACIÓN PROFESIONAL CONSEJERO 12/08/2023 Pública
CONSEJO TERRITORIAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO COOPERACIÓN INTERNACIONAL VOCAL 12/08/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE LA RENTA VALENCIA DE INCLUSIÓN RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN VOCAL 12/08/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓN , EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INDUSTRIA VALENCIANA EXTRATEJIA INDUSTRIA VOCAL 12/08/2023 Pública
LABORA CONSEJO GENERAL DE LABORA VOCAL 11/09/2023 Pública
LALBORA CONSEJO DE DIRECCIÓN DIRECTOR GENERAL 11/09/2023 Pública
GENERALITAT VALENCIANA - LALBORA GESTIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEO DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 30/10/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 14/05/2024 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo Valenciano del Pueblo Gitano Participación y asesoramiento en las políticas públicas, generales y específicas, para la igualdad e inclusión de la población gitana en la Comunitat Valenciana Suplente 19/01/2024 Pública
Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana Fomento del consenso social y resolución de conflictos laborales Representante de la Generalitat en el Patronato de la Fundación TAL 16/08/2023 Pública
OBSEVATORIAO DE TRABAJO DECENTE TRABAJO DECENTGE VOCAL 12/08/2023 Pública
CONSEJO TRIPARTITIO PARA DESARROLLO DE RELACIONES LABORALES RELACIONES LABORALES MIEMBRO 12/08/2023 Pública
COMISIÓN DE TUTELAS Y DEFENSA JUDICIAL PLENO TUTELAS Y DEFENSA JUDICIAL VOCAL 12/08/2023 Pública
MESA DEL DIALOGO SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PLENO DIALOGO SOCIAL VOCAL SUPLENTE 12/08/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE LGTBI POLITICAS LGTBI VOCAL 12/08/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL FORMACIÓN PROFESIONAL CONSEJERO 12/08/2023 Pública
CONSEJO TERRITORIAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO COOPERACIÓN INTERNACIONAL VOCAL 12/08/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE LA RENTA VALENCIA DE INCLUSIÓN RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN VOCAL 12/08/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓN , EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INDUSTRIA VALENCIANA EXTRATEJIA INDUSTRIA VOCAL 12/08/2023 Pública
LABORA CONSEJO GENERAL DE LABORA VOCAL 11/09/2023 Pública
LALBORA CONSEJO DE DIRECCIÓN DIRECTOR GENERAL 11/09/2023 Pública
GENERALITAT VALENCIANA - LALBORA GESTIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEO DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 30/10/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 30/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
OBSEVATORIAO DE TRABAJO DECENTE TRABAJO DECENTGE VOCAL 12/08/2023 Pública
CONSEJO TRIPARTITIO PARA DESARROLLO DE RELACIONES LABORALES RELACIONES LABORALES MIEMBRO 12/08/2023 Pública
COMISIÓN DE TUTELAS Y DEFENSA JUDICIAL PLENO TUTELAS Y DEFENSA JUDICIAL VOCAL 12/08/2023 Pública
MESA DEL DIALOGO SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PLENO DIALOGO SOCIAL VOCAL SUPLENTE 12/08/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE LGTBI POLITICAS LGTBI VOCAL 12/08/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL FORMACIÓN PROFESIONAL CONSEJERO 12/08/2023 Pública
CONSEJO TERRITORIAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO COOPERACIÓN INTERNACIONAL VOCAL 12/08/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE LA RENTA VALENCIA DE INCLUSIÓN RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN VOCAL 12/08/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓN , EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INDUSTRIA VALENCIANA EXTRATEJIA INDUSTRIA VOCAL 12/08/2023 Pública
LABORA CONSEJO GENERAL DE LABORA VOCAL 11/09/2023 Pública
LALBORA CONSEJO DE DIRECCIÓN DIRECTOR GENERAL 11/09/2023 Pública
GENERALITAT VALENCIANA - LALBORA GESTIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEO DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 30/10/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 03/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 08/11/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos