Aviso temporal agenda

La informació està en procés d'adaptació després de la recent modificació de l'estructura organitzativa del Consell. Disculpen les molèsties.

FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Mª Luisa Mezquita Juan

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general de Planificació i Serveis de LABORA
 • Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
 • Nomenament: 12/08/2023 DOGV
 • Avinguda Navarro Reverter, 2 - 46004 - València
 • mezquita_marjua@gva.es
 • 963868854
 
A la Direcció General de Planificació i Serveis li correspon l'exercici de les atribucions que té encomanades Labora en matèria  de planificació estratègica, orientació, intermediació, inserció laboral, modernització, organització, coordinació administrativa i infraestruc tures de Labora.
En particular exercirà les següents atribucions:
 • Elaborar el pla estratègic i el pla anual de Labora, així com fixar i efectuar el seguiment dels objectius de tots els serveis, en coordinació amb la Direcció General d'Ocupació i Formació.
 • Promoció d'accions d'informació i orientació laboral a favor de  les persones en situació de desocupació.
 • Promoció, gestió i control en matèria d'intermediació en el mer cat de treball, especialment la captació d'ofertes de treball.
 • Coordinació i cooperació amb el Servei Públic d'Ocupació Esta tal en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en el marc que els acords i la  normativa vigent determinen.
 • Impuls de convenis de col·laboració amb altres administracions públiques, associacions empresarials, universitats i altres institucions o entitats públiques o privades per al desenvolupament d'iniciatives de  suport a l'orientació, la intermediació i la inserció laboral, dins del marc del sistema valencià d'ocupació.
 • Tramitació, proposta i, en general, execució dels actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen dins del seu àmbit funcional.
 • Actualització dels continguts en qualsevol suport dins del seu àmbit funcional, sense perjudici de les atribucions de l'òrgan competent  en matèria de tecnologies de la informació.
 • Elaborar informes i propostes de disposicions, així com dictar resolucions, circulars i instruccions, en assumptes de la seua compe tència.
 • Organització i racionalització de procediments.
 • Exercir les funcions directives en relació al compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal de les  quals siga responsable Labora.
 • Informar de la viabilitat legal i econòmica dels seus programes d'actuacions.
 • Dirigir i coordinar les relacions institucionals de Labora.
 • Donar suport tècnic-administratiu a les relacions que aquest mantinga amb els diferents departaments de la Generalitat, amb altres  administracions o amb entitats públiques o privades.
 • Suport i assistència tècnica, de manera horitzontal, a tots els òrgans directius i unitats administratives de Labora, inclosos els serveis territorials.
 • Gestió dels recursos humans de Labora.
 • Direcció, coordinació i supervisió dels projectes europeus de Labora.
 • Direcció, coordinació i supervisió de les actuacions en infraes tructures de la xarxa de centres de Labora.
 • Planificació, gestió i supervisió de l'activitat econòmica de Labo ra.
 • Direcció, coordinació i supervisió dels Espais Labora.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.014,88 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 73.406,70 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 24.799,32 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 24.799,32 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 27/12/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 66.020,89 €
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 87.510,96 €
Ple domini 100 Garatge Castellón/Castelló Espanya 6.057,20 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Castellón/Castelló Espanya 1.799,19 €
Ple domini 50 Locals Castellón/Castelló Espanya 11.847,99 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 34.271,08 €
Ple domini 50 Garatge Castellón/Castelló Espanya 3.373,50 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 51.329,58 €
CAIXABANK 6.821,04 €
Total: 58.150,62 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
SEAT LEÓN 6.200,00 €
Total: 6.200,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 25/10/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 1.671,33 €
Rendiment del treball 52.782,03 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 1,24 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 25/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES DIPUTADA X LEGISLATURA 09/05/2019 04/04/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 22/05/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo Valenciano del Emprendedor Impulsar el fomento del emprendimiento entre las políticas y acciones de la Generalitat Valenciana Vocal 30/04/2024 Pública
Consejo Valenciano LGTBI El Consejo Valenciano LGTBI tiene como principal finalidad la evaluación y el seguimiento de la aplicación de la Ley 23/2018, de la Generalitat y de la Estrategia Valenciana para la Igualdad LGTBI. Vocal 01/02/2024 Pública
Consejo Valenciano del Pueblo Gitano El Consejo tiene como finalidad primordial promover la participación y colaboración del movimiento asociativo gitano en el desarrollo de las políticas generales y en el impulso de la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato dirigidos a la población gitana. Vocal 19/01/2024 Pública
Observatorio Valenciano para la Igualdad de Trato, la no Discriminación y la Prevención de los Delitos de Odio El Observatorio tiene por objeto reconocer y promocionar la diversidad, la convivencia y el respeto, velando por la aplicación de políticas basadas en la prevención, sensibilización, formación, mediación y actuación en el campo de la igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo, nacionalidad, origen racial o étnico, edad, orientación sexual, identidad y expresión de Vocal 31/01/2024 Pública
Patronato de la Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana Fomento del consenso social y la resolución de los conflictos laborales mediante el ejercicio de funciones de conciliación, mediación y arbitraje en beneficio de las empresas y personas trabajadoras de la Comunitat Valenciana. Representante 10/08/2023 Pública
Centro Especial de Empleo del IVASS Promover la integración social y laboral de las personas con discapacidad física o intelectual a través del desarrollo de actividades Vocal 05/09/2023 Pública
Consejo de Dirección de LABORA Es el órgano colegiado de participación tripartito para el seguimiento y asesoramiento de la actividad ordinaria de LABORA. Vicepresidenta 11/09/2023 Pública
Consejo General de LABORA Es el órgano superior colegiado y tripartito que traza las líneas maestras de actuación del organismo compuesto por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunitat Valenciana y por la Administración vocal 12/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 08/01/2024 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Centro Especial de Empleo del IVASS Vocal 05/09/2023 Pública
Consejo de Dirección de LABORA Es el órgano colegiado de participación tripartito para el seguimiento y asesoramiento de la actividad ordinaria de LABORA. Vicepresidenta 11/09/2023 Pública
Consejo General de LABORA Es el órgano superior colegiado y tripartito que traza las líneas maestras de actuación del organismo compuesto por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunitat Valenciana y por la Administración vocal 12/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 27/12/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo de Dirección de LABORA Es el órgano colegiado de participación tripartito para el seguimiento y asesoramiento de la actividad ordinaria de LABORA. Vicepresidenta 11/09/2023 Pública
Consejo General de LABORA Es el órgano superior colegiado y tripartito que traza las líneas maestras de actuación del organismo compuesto por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunitat Valenciana y por la Administración vocal 12/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 29/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/12/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos