FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Francisco José Aparisi García

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Prevenció d'Incendis Forestals
 • Conselleria de Justícia i Interior
 • Nomenament: 07/09/2023 DOGV
 • C/ de la Democracia, 77. Ciutat admtiva. 9 d'Octubre -Torre 1 – 46018 València
 • aparisi_fragar@gva.es
 • 961247002
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de prevenció d'incendis forestals, conscienciació ciutadana i divulgació, recerca i desenvolupament de nous mètodes de prevenció, i educació ambiental per a la prevenció d'incendis.

Especialment, li correspon:

 • Realitzar la gestió i planificació de les polítiques de prevenció de la iniciació i prevenció de la propagació dels incendis forestals.
 • Realitzar la gestió i planificació de les infraestructures de prevenció d'incendis forestals, excepte les previstes en les lletres g) i h) de l'article 129 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.
 • Desenvolupar actuacions per a la investigació de causes dels incendis forestals, així com gestionar, organitzar i coordinar el Grup Operatiu d'Investigació d'Incendis Forestals.
 • Organitzar i gestionar la recollida de dades sobre incendis forestals i la seua anàlisi estadística.
 • Gestionar i coordinar la cartografia temàtica en matèria de prevenció d'incendis forestals.
 • Realitzar la planificació, coordinació i execució de la vigilància preventiva davant el risc d'incendis forestals, que inclou el servei de vigilància preventiva.
 • Fomentar la col·laboració científica i acadèmica, així com el seguiment i la participació en projectes nacionals i internacionals en matèria de prevenció d'incendis forestals.
 • Fomentar les polítiques de desenvolupament tecnològic en matèria de prevenció d'incendis forestals.
 • Realitzar les funcions de vigilància, control i instrucció d'expedients sancionadors en les matèries pròpies d'aquesta direcció general.
 • Gestionar les polítiques d'informació, promoció i conscienciació ciutadana en matèria de prevenció d'incendis forestals.
 • Gestionar les polítiques de prevenció, compatibilitat d'usos i conciliació d'interessos en matèria de prevenció d'incendis forestals.
 • Realitzar actuacions per al foment i la dinamització de la participació ciutadana en la política de prevenció d'incendis forestals, així com per a la promoció i dinamització del voluntariat en activitats en prevenció d'incendis forestals.
 • Promoure ajudes a la ramaderia extensiva en zones estratègiques com una eina de prevenció d'incendis que puga fixar rendes en el medi rural.
 • Gestionar el Fons Estratègic Municipal de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal.
 • Promoure convenis de col·laboració en matèria de prevenció d'incendis forestals.
 • Desenvolupar activitats orientades a la formació i sensibilització ciutadana, campanyes institucionals d'educació ambiental i cursos de formació en la prevenció d'incendis forestals.
 • Qualssevol altres funcions d'anàloga finalitat que li siguen encomanades.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 6.594,80 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 70.675,62 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 27/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 57.138,75 €
Nua propietat 25 Vivendes Valencia/València Espanya 43.403,03 €
Nua propietat 25 Garatge Valencia/València Espanya 3.905,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SANTANDER 13.221,00 €
ING ESPAÑA 556,36 €
ING LUXEMBURGO 25.494,00 €
SWISSQUOTE 12.000,00 €
Total: 51.271,36 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
LETRAS DEL TESORO 71.000,00 €
Total: 71.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
CITROEN C5 AIRCROSS 32.000,00 €
Total: 32.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
ING ESPAÑA 81,18 €
ING ESPAÑA 156,92 €
ING ESPAÑA 4.151,77 €
Total: 4.389,87 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANCO SANTANDER 114,12 €
BANCO SANTANDER 8.124,11 €
Total: 8.238,23 €

Presentada el 20/10/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 57.138,75 €
Nua propietat 25 Vivendes Valencia/València Espanya 43.403,03 €
Nua propietat 25 Garatge Valencia/València Espanya 3.905,00 €
Nua propietat 25 Garatge Valencia/València Espanya 3.905,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SANTANDER 13.221,00 €
ING ESPAÑA 556,36 €
ING LUXEMBURGO 25.494,00 €
SWISSQUOTE 12.000,00 €
Total: 51.271,36 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
LETRAS DEL TESORO 71.000,00 €
Total: 71.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
CITROEN C5 AIRCROSS 32.000,00 €
Total: 32.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
ING ESPAÑA 81,18 €
ING ESPAÑA 156,92 €
ING ESPAÑA 4.151,77 €
Total: 4.389,87 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANCO SANTANDER 114,12 €
BANCO SANTANDER 8.124,11 €
Total: 8.238,23 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 19/10/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 73.063,41 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -81,11 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 20/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universidad Politécnica de Valencia Universidad Catedrático de Universidad 01/11/1991 07/09/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 23/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS, S.A. (SGISE) Respuesta a las emergencias Consejo de administración 11/09/2023 Pública
AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS (AVSRE) Respuesta a las emergencias Comisión permanente 11/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 25/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 27/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos