FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Arturo Alepuz Arrué

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general d'Interior
 • Conselleria de Justícia i Interior
 • Nomenament: 07/09/2023 DOGV
 • C/ de la Democracia, 77. Ciutat admtiva. 9 d'Octubre -Torre 4 - 46018 València
 • alepuz_art@gva.es
 • 961209121
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Interior exerceix les funcions que estableix l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'espectacles, establiments públics, activitats recreatives i socioculturals; i, en la resta de matèries relatives a interior, seguretat pública, coordinació de policies locals, gestió de la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, protecció civil, extinció d'incendis i gestió d'emergències, ho farà en virtut de la delegació adoptada d'acord amb l'article 12 de la Llei 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Especialment, li correspon:

 • Emetre un informe sobre el compliment de les condicions generals tècniques exigides en els supòsits previstos en l'article 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
 • Verificar el compliment de les condicions generals tècniques dels establiments en els supòsits de realització ocasional d'activitats no previstes en el seu títol habilitant.
 • Elaborar l'ordre anual de fixació d'horaris de locals i establiments i gestionar i tramitar les resolucions de reducció o ampliació de l'horari de tancament.
 • Tramitar els procediments sancionadors en les matèries competència de la Direcció General, llevat que siguen atribuïdes específicament al Servei d'Espectacles i Activitats Recreatives.
 • Gestionar el Registre d'Empreses i Establiments previst en l'article 21 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
 • Elaborar els projectes normatius, informes jurídics i estudis en les matèries que són competència de la Direcció General.
 • Tramitar l'autorització dels festejos taurins tradicionals (bous al carrer) i espectacles taurins d'acord amb la normativa aplicable.
 • Tramitar la designació i el nomenament de les persones que exercisquen la presidència, delegació governativa, així com del personal assessor i veterinari en espectacles taurins.
 • Tramitar l'autorització de sessions per a menors d'edat.
 • Tramitar l'autorització de la celebració de proves esportives, marxes, marxes ciclistes i altres esdeveniments, que són competència de la Direcció General.
 • Tramitar l'aprovació i el visat del cartell indicatiu de les condicions específiques d'admissió.
 • Organitzar les proves avaluadores del servei específic d'admissió, expedir els certificats i gestionar el registre de persones acreditades.
 • Tramitar els procediments sancionadors en matèria de festejos taurins tradicionals (bous al carrer) i espectacles taurins.
 • Qualsevol altra que se li encomane amb relació a les matèries que li són pròpies.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.237,92 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 68.318,74 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 26/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 50.530,52 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 38.312,60 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 1.847,86 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 248,00 €
BBVA 4.521,50 €
Total: 4.769,50 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
MONOVOLUMEN FORD SMAX 2.000,00 €
Total: 2.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 26/09/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 39.736,60 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 04/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO PICASSENT ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO JURISTA EN CP VALENCIA Y EN EL CIS VALENCIA 06/09/2021 06/09/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 02/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
GABINETE TÉCNICO DE COORDINACIÓN DE POLICÍAS LOCALES COORDINACIÓN POLICÍA LOCAL VICEPRESIDENTE 07/09/2023 Pública
COMISIÓN CONSULTIVA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES ESPECTÁCULOS VICEPRESIDENTE 07/08/2023 Pública
COMISIÓN CONSULTIVA DE FESTEJOS TAURINOS TRADICIONALES FESTEJOS TAURINOS VICEPRESIDENTE 07/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos