Aviso temporal agenda

La informació està en procés d'adaptació després de la recent modificació de l'estructura organitzativa del Consell. Disculpen les molèsties.

FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Rafael Sebastián Aguilar

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Ciència i Investigació
 • Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
 • Nomenament: 14/09/2023 DOGV
 • Avinguda Campanar, 32 - 46015 - València
 • sebastian_raf@gva.es
 • 961970283
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Ciència i Investigació exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de política científica i d'investigació, planificació estratègica per al desenvolupament de la investigació científica, promoció i finançament de la investigació, suport al talent investigador i als parcs científics; implantació i millora d'infraestructures i equipament per a la investigació i coordinació de les actuacions d'altres conselleries i entitats de la Generalitat amb competències en aquestes matèries. I entre altres exercirà les competències següents:

 • Gestionar els programes d'inversió en millores i implantació d'infraestructures i equipaments per a la investigació, així com de les infraestructures científiques de caràcter singular.
 • Realitzar el seguiment i avaluació de les actuacions previstes en els programes operatius i iniciatives de la Unió Europea en matèria d'R+D+I.
 • Analitzar, proposar, impulsar, gestionar, executar i realitzar el seguiment de la política relativa a programes, beques, subvencions i altres instruments de finançament i promoció de la investigació, la ciència i el desenvolupament tecnològic, si és el cas, impulsant i coordinant l'R+D+I en altres conselleries o entitats de la Generalitat.
 • Impulsar mesures tendents a potenciar l'articulació del Sistema Valencià d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica i la seua connexió amb l'àmbit universitari i estudis superiors.
 • Planificar, coordinar, avaluar i realitzar el seguiment de la política científica, de la investigació, la innovació i de la transferència de ciència i tecnologia.
 • Canalitzar, promoure i difondre la presència, les estratègies i els resultats obtinguts de la investigació i de la innovació pública en matèries de la seua competència en tots els àmbits socials, econòmics, acadèmics, científics i institucionals, tant d'àmbit nacional com internacional, amb la finalitat d'aconseguir una participació, implicació i una corresponsabilitat efectives en l'esforç investigador i innovador, així com la captació dels fons i ajudes necessàries per a l'impuls de l'R+D+I.
 • Fomentar i impulsar l'adequada i eficient relació, coordinació i trobada entre l'oferta d'R+D+I, fonamentalment d'origen universitari, i la demanda existent en aquesta matèria per part dels sectors productius i de l'empresa en general, i també de les administracions públiques, i fomentar la generació i obtenció dels recursos corresponents.
 • Proposar, impulsar, executar i realitzar el seguiment de la política en matèria de parcs científics, d'instituts d'investigació i universitaris i interuniversitaris, i, en general d'infraestructures d'investigació i de transferència ciència-tecnologia en aquests parcs i instituts.
 • Promoure la col·laboració amb entitats públiques i privades, per a desplegar les polítiques d'investigació científica i desenvolupament i innovació tecnològica, assumint la coordinació dins de la Generalitat en relació amb l'R+D+I vinculada al Sistema Universitari Valencià.
 • Dissenyar i posar en marxa plans, programes i projectes destinats a la implementació d'actuacions concretes per a garantir l'èxit de transferència ciència i tecnologia.
 • Avaluar i fer el seguiment de convenis i altres instruments de cooperació amb institucions públiques i privades en matèria de foment de la transferència ciència-tecnologia, sense perjudici de les competències que sobre aquesta matèria té la Sotssecretaria.
 • Realitzar la coordinació amb la Fundació de la Comunitat Valenciana d'Investigació d'Excel·lència per a la planificació, programació i execució d'actuacions en matèria de suport al talent investigador.
 • Gestionar la implantació d'acadèmies científiques, culturals i artístiques i el Registre d'acadèmies de la Comunitat Valenciana.
 • Qualsevol altra que li encomane la persona titular de la Conselleria o que li conferisquen les disposicions vigents.

Fuente: Funciones

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.313,30 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 67.705,12 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 18.953, 77 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 18.953, 77 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 30/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 32 Vivendes Valencia/València Espanya 167.541,91 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 7.960,36 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 92.625,84 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
TARGOBANK 36.578,13 €
TARGOBANK 3.549,02 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 1.443,53 €
BANCO SANTANDER 1.211,00 €
BANC SABADELL 1.555,50 €
Total: 44.337,18 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
MERCEDES BENZ C220 D 35.000,00 €
Total: 35.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca vivienda 164.653,46 €
Hipoteca Vivienda 67.346,48 €
Total: 231.999,94 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 27/09/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 73.563,57 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,11 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 381,65 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 24/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universitat de Valencia Docencia Universitaria Catedratico de Universidad 06/02/2010 12/09/2023 SI

Presentada el 26/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universitat de Valencia Docencia e Investigación Catedrático de Universidad 06/02/2010 12/09/2023 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 24/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias Vicepresidencia 2º 13/09/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo Fundación de la C. Valenciana de Investigación de Excelencia (ValER) Miembro nato 13/09/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) Miembro nato 13/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 27/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 31/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos