FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Susana Fabregat Carrasquer

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Delegada del Consell en Castelló
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 12/08/2023 DOGV
 • Carrer Major, 78 - 12001 - Castelló de la Plana
 • fabregat_sus@gva.es
 • 964333973
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La persona titular de la Delegació del Consell a Castelló, amb rang de directora general, és qui executa la política del Consell a la província i, en aquesta condició, té atribuïdes les facultats següents:
 1. Impulsar i coordinar l'activitat de l'administració de la Generalitat a la província.
 2. Actuar com a òrgan de comunicació, col·laboració i cooperació amb les administracions general de l'Estat i local de la província, sense perjudici d'altres mecanismes de cooperació i col·laboració legalment previstos.
 3. Informar i, si és el cas, proposar al Consell les inversions públiques a la província, impulsant i controlant la seua realització.
 4. Transmetre i executar, si és el cas, els mandats i directrius que reba del Consell o de les persones titulars de les diferents conselleries.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.391,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 24.799,32

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 24.799,32 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 18/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 134.284,60 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SABADELL 25.697,10 €
Total: 25.697,10 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
MEDIOLANUM 21.082,00 €
Total: 21.082,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
AUDI Q2 21.920,00 €
Total: 21.920,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BANCO SABADELL 30.219,17 €
BANCO SABADELL 73.906,12 €
Total: 104.125,29 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 20/09/2023
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 13.656,07 €
Rendiment del treball 80.372,78 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 18/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN CONCEJALA CONCEJALA 12/06/2019 31/07/2023 NO
AUTÓNOMA COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y RELACIONES POÚBLICAS DIRECTORA 01/01/2019 01/05/2023 NO
CERÁMICAS FANAL, SA GESTORA DE COMUNICACIÓN GESTORA DE COMUNICACIÓN 01/06/2019 30/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 18/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
NO ME CONSTAN ACTIVIDADES DEL MANDATO 12/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 22/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 25/09/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
06/09/2023 10:00Reunión con el representante de la empresaRoberto Marqués Serra
07/09/2023 10:00Reunión con la asociación APNACASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO DE CASTELLÓN
18/09/2023 12:30Reunión con la Asociación Síndrome de Down Castellón ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTELLÓN
18/09/2023 11:00Reunión con el ICOFCS Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de CastellónILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE CASTELLÓN
19/09/2023 09:00Reunión con la Asociación de usuarios del perro guía de la Comunidad Valenciana - ASPEGUICVAsociación de usuarios del perro guía de la Comunidad Valenciana ASPEGUICV
26/09/2023 01:30Reunión con representantes de la Asociación de Ucranianos en Castellón KALYNAAsociación de ucranianos de Castellón y provincia "KALYNA"
25/09/2023 10:30Reunión con representantes de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón APECCASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTELLÓN
26/09/2023 12:30Reunión con representantes de Amics del Bàsquet CastellóCLUB AMICS DEL BÀSQUET
02/10/2023 11:00Reunión con Graphene Solutions, S.L.Graphene Solutions SL
02/10/2023 10:00Reunión con Valencian Music AssociationVALENCIAN MUSIC ASSOCIATION
02/10/2023 12:00Reunión con PATIMAsociación Patim
06/10/2023 09:30Reunión con representantes de las Asociaciones ALCER Castalia y COCEMFEF.P.P.D.F y O. COCEMFE CASTELLÓ
ALCER Castalia
23/10/2023 12:00Reunión con representantes de la asociación AFANIAS CastellónASOCIACION AFANIAS CASTELLON
24/10/2023 09:30Reunión con representantes de Cruz Roja CastellónCRUZ ROJA
24/10/2023 05:30Reunión con representantes de la asociación AFASAF CastellónAFASAF/FASD
31/10/2023 09:00Reunión con representantes de la ACTM - Asociación Empresarial Castellonense de Transporte de Mercancías por CarreteraASOC EMPRES CASTELLONENSE DE TTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
02/11/2023 09:15Reunión con representantes de la Asociación de Empresas Tecnológicas de CastellónASOCIACION DE ERMPESAS TECNOLOGICAS DE CASTELLON
02/11/2023 11:00Reunión con representantes del Club Deportivo Castellón SADCLUB DEPORTIVO CASTELLÓN SAD

Curriculum vitae

cargando datos