FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Agustina Esteve Huertas

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Delegada del Consell en Alacant
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 12/08/2023 DOGV
 • Plaça Gabriel Miró, 7 - 03001 - Alacant
 • esteve_agu@gva.es
 • --
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La persona titular de la Delegació del Consell a Alacant, amb rang de directora general, és qui executa la política del Consell a la província i, en aquesta condició, té atribuïdes les facultats següents:
 1. Impulsar i coordinar l'activitat de l'administració de la Generalitat a la província.
 2. Actuar com a òrgan de comunicació, col·laboració i cooperació amb les administracions general de l'Estat i local de la província, sense perjudici d'altres mecanismes de cooperació i col·laboració legalment previstos.
 3. Informar i, si és el cas, proposar al Consell les inversions públiques a la província, impulsant i controlant la seua realització.
 4. Transmetre i executar, si és el cas, els mandats i directrius que reba del Consell o de les persones titulars de les diferents conselleries.

Fuente: Funciones

 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.284,98 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 69.676,80 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 24.799,32 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 24.799,32 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 05/02/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 115.131,52 €
Multipropietat 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 3.442,59 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco Santander 3.078,50 €
Total: 3.078,50 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTAMO CON GARANTÍA HIPOTECARIA 120.200,00 €
Total: 120.200,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 31/10/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 7.420,87 €
Rendiment del treball 40.205,13 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,11 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 31/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AYUNTAMIENTO TORREVIEJA PROFESORA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA 05/09/1990 12/08/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 31/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
EN ESTE MOMENTO NO ME CONSTAN ACTIVIDADES INHERENTES AL MANDANTO 12/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/02/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 19/02/2024

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos