FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Inés Sánchez Lázaro

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general de l'Advocacia General
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Plaça Manises, S/N 46003 - València
 • sanchez_ine@gva.es
 • 963424660
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General de l'Advocacia General exerceix les funcions de:
 1. Administració ordinària dels assumptes de l'Advocacia General de la Generalitat i la direcció ordinària d'aquesta.
 2. Assistència a l'advocat o a l'advocada general de la Generalitat, exercint aquelles funcions que li siguen encomanades o delegades per aquest o aquesta.
 3. Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.313,30 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec i : 9.306,96 €

El complement personal d'alt càrrec és una compensació destinada a equiparar la retribució de qui ocupa un lloc d'alt càrrec en el Consell amb la retribució que venia percebent com a personal funcionari abans d'assumir el càrrec.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019 , de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. I, art. 30 de Llei 8/2023 de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024.

 • Retribució íntegra i: 77.012,08 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 25.661,77 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.305,32 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec i : 3.756,24 €

El complement personal d'alt càrrec és una compensació destinada a equiparar la retribució de qui ocupa un lloc d'alt càrrec en el Consell amb la retribució que venia percebent com a personal funcionari abans d'assumir el càrrec.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019 , de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. I, art. 30 de Llei 8/2023 de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024.

 • Retribució íntegra i: 30.723,33 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 27/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 136.489,70 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 12.617,82 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 73.820,86 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.076,19 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 2.144,67 €
Nua propietat 33 Vivendes Valencia/València Espanya 197.430,76 €
Nua propietat 33 Vivendes Valencia/València Espanya 144.439,91 €
Ple domini 16 Altres immobles urbans Teruel Espanya 7.446,00 €
Ple domini 16 Vivendes Teruel Espanya 20.271,72 €
Ple domini 16 Immobles rústics Teruel Espanya 3.207,51 €
Ple domini 16 Immobles rústics Teruel Espanya 7.601,00 €
Ple domini 16 Immobles rústics Teruel Espanya 3.066,79 €
Ple domini 16 Immobles rústics Teruel Espanya 4.746,24 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 18.086,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
IBERCAJA 69.605,00 €
BANCO SANTANDER 10.700,00 €
LA CAIXA 170.262,00 €
Total: 250.567,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
GOLF 1.980,00 €
Total: 1.980,00 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
ACCION CLUB DEPORTIVO 12.000,00 €
Total: 12.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
LA CAIXA 32.500,00 €
GENERALITAT VALENCIANA 86,54 €
Total: 32.586,54 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 20/09/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 759,22 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 5.401,16 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 13,10 €
Rendiment del treball 64.162,34 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 695,97 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 29/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
ABOGACIA GENERAL GENERALITAT VALENCIANA ABOGADA DE LA GENERALITAT 01/10/2007 04/08/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 29/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
JUNTA SUPERIOR DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 05/08/2023 Pública
COMISION CODIFICACION CIVIL VALENCIANA 05/08/2023 Pública
OBSERVATORIO DERECHO CIVIL 05/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 18/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos