FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Pedro Manuel López Redondo

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures
 • Conselleria de Sanitat
 • Nomenament: 29/07/2023 DOGV
 • Carrer Misser Mascó, 31-33 - 46010 - València
 • lopez_ped@gva.es
 • 961928491
 

La Direcció General de Gestió Econòmica i Infraestructures exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de gestió econòmica, pressupostària, contractació de serveis, subministraments i obres proposades per les unitats administratives de la Conselleria, Central de Compres i seguiment i control de concerts i concessions, infraestructures i el seu manteniment, gestió de les inversions, logística i subministraments, equipament tecnològic innovador, així com la coordinació dels projectes europeus de la Conselleria de Sanitat.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 6.014,80 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 70.095,62 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 26.901,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.490,27 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 29.392,01 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 24/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 77.248,42 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 7.041,79 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 21.803,17 €
Ple domini 50 Vivendes Cuenca Espanya 13.583,35 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 10.391,00 €
CAIXABANK 427,00 €
CAIXABANK 195.700,00 €
Total: 206.518,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
MERCEDES BENZ GLC 220 d 28.616,00 €
Total: 28.616,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 23/09/2023
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 75.661,74 €
Rendiment del treball 54.991,19 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 30/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA SANIDAD SUBDIRECTOR ECONÓMICO 24/10/2022 28/07/2023 NO
HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE SANIDAD JEFE DEL SERVICIO DE INGENIERÍA 06/12/2021 23/10/2022 NO
HOSPTAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA SANIDAD INGENIERO TÉCNICO 06/11/2021 05/12/2021 NO
CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA SANIDAD SUBDIRECTOR GERENTE 07/11/2019 05/11/2021 NO
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIERIA HOSPITALARIA INSTITUCIÓN CINETÍFICA Y DE ESTUDIO PRESIDENTE 28/10/2021 24/09/2023 NO

Presentada el 16/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
DEPARTAMENTO DE SALUD DE VALENCIA CLÍNICO-MALVARROSA SANIDAD SUBDIRECTOR ECONÓMICO 22/10/2022 28/07/2023 NO
DEPARTAMENTO DE SALUD VALENCIA - LA FE SANIDAD JEFE DE SERVICIO 06/12/2021 21/10/2022 NO
CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA SANIDAD SUBDIRECTOR GERENTE 04/11/2019 04/11/2021 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 30/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
DESCONOZCO EN ESTE MOMENTO MIS ACTIVIDADES QUE PUEDAN SER RELEVANTES EN ESTE CONTEXTO 29/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos