FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Mª Amparo Pinazo Gamir

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general de Personal
 • Conselleria de Sanitat
 • Nomenament: 29/07/2023 DOGV
 • Carrer Misser Mascó, 31-33 - 46010 - València
 • pinazo_mam@gva.es
 • 961928530
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Personal exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de planificació dels recursos humans, gestió i tramitació dels assumptes relatius al personal al servei del sistema públic de salut, docència i formació del personal al servei del sistema de salut, prevenció de riscos laborals del personal de la conselleria, registre, processos de selecció i provisió, assessorament jurídic i administratiu, relacions sindicals i condicions de treball, així com l'ordenació professional i el règim disciplinari del personal sanitari. Així mateix, exerceix la direcció del personal sanitari per raó del que disposa l'article 69.3 de la Llei 5/1983.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080, 82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.080, 82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 27.102,12 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 27.102,12 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 28/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 61.557,78 €
Ple domini 50 Vivendes Teruel Espanya 45.069,84 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SABADELL 1.046,41 €
BANCO SANTANDER 4.256,12 €
Total: 5.302,54 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
AUDI A 3 SPORT BACK 15.000,00 €
Total: 15.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA VIVIENDA 144.000,00 €
Total: 144.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 02/11/2023
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 16.445,04 €
Rendiment del treball 20.330,44 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 28/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
SINDICATO CSIF ABOGADA ABOGADA 01/03/1993 27/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 28/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSORCIO HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLON VOCAL VOCAL 08/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 27/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSORCIO HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLON GESTION VOCAL 08/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos